ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 05.02.2020

по тълкувателно дело № 8 от 2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд /ВАС/.

Производството е по реда на раздел X от глава четвърта на Закона за съдебната власт.
Образувано е по искане от омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпросите:
„1. Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал. 1 от ДОПК прекъсва ли давността ?
2. Съобщението по чл. 221, ал. 1 от ДОПК прекъсва ли давността и от кой момент - от изпращането или от връчването му ?"
С разпореждане от 05.12.2019 год. на председателя на ВАС, за докладчик по тълкувателното дело е определена съдия Емилия Иванова.
С разпореждане на докладчика по тълкувателното дело е преценено, че искането на Омбудсмана на Република България е редовно и допустимо, и е предложено делото да бъде насрочено в открито заседание.
Отправено е предложение в откритото заседание на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд да бъдат поканени за участие лицата по чл. 129, ал. 1 от ЗСВ, подателят на предложението Омбудсмана на Ребуплика България, Националната агенция за приходите и деканите на юридическите факултети в страната. Предложено е да се изпрати препис от искането на 28-те административни съдилища, за да изразят становище.
С оглед гореизложеното и съгласно т. 20 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд, делото следва да се насрочи за разглеждане в открито заседание. Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗСВ на заседанието следва да бъдат поканени за участие или представяне на становище главният прокурор на Република България, министърът на правосъдието и председателят на Висшия адвокатски съвет. Покана за участие или представяне на становище следва да се отправи до Омбудсмана на Република България, подател на искането, а с оглед същността на поставените за разглеждане въпроси – и до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, деканите на юридическите факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски"; Университета за национално и световно стопанство; Нов български университет; Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"; Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"; Русенския университет „Ангел Кънчев"; Югозападния университет „Неофит Рилски"; Бургаския свободен университет и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Писмено мнение по поставения въпрос могат да изразят и общите събрания на административните съдилища в страната.
По изложените съображения и на основание чл. 128 и чл. 129, ал. 1-3 от ЗСВ
РАЗПОРЕЖДАМ :

НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 8/2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд за разглеждане в открито заседание на 26 март 2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в зала № 1 на Върховния административен съд, за която дата и час да се изпратят покани на посочените в т. 2 лица.
Копия от искането, ведно с приложенията към него, от разпореждането за образуване на делото и от разпореждането за насрочване на делото, да се изпратят на главния прокурор на Република България, министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, Омбудсмана на Република България, изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, деканите на юридическите факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски"; Университета за национално и световно стопанство; Нов български университет; Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"; Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"; Русенския университет „Ангел Кънчев"; Югозападния университет „Неофит Рилски"; Бургаския свободен университет и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", както и на председателите на административните съдилища в страната.
Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.


ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД