ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

10 / 2016

Искане от

Председателят на Върховния административен съд Document Link Icon
София, бул. "Ал.Стамболийски" № 18

относно

Приемане на т.р. по въпроса: "Нищожен ли е ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, ал. 2 ДОПК?"
ДокладчикЙордан КонстантиновСтатусРешено
МатерияДОПКМестонахождениеДокладчик
Заседания15.11.2016 15:00
22.11.2016 15:00
23.11.2016 15:00
30.11.2016 15:00
Образувано на31.10.2016 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на30.11.2016 г.