ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 17.03.2020
по тълкувателно дело № 8 от 2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд (ВАС).


С цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID-19) и във връзка с решение на Съдийската колегия по протокол № 9 от извънредното заседание, проведено на 15 март 2020 г., и на основание чл. 128 и чл. 129, ал. 1-3 от ЗСВ,

Р А З П О Р Е Ж Д А М :


1. ОТСРОЧВАМ откритото заседание по тълкувателно дело № 8 от 2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд, насрочено на 26 март 2020 г., за нова дата с уведомяване на поканените лица.
2. За отсрочването на заседанието да бъдат уведомени по телефон поканените за участие лица.
3. Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.