ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 15.06.2020
по тълкувателно дело № 8 от 2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд /ВАС/.

Във връзка с предходно разпореждане от 17 март 2020 г. за отсрочване на откритото заседание по делото и предвид отмяната на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
РАЗПОРЕЖДАМ:

1. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 8/2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд за разглеждане в открито заседание на 23 юли 2020 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на Върховния административен съд.
2. С оглед съществуващата към настоящия момент извънредна епидемична обстановка, заседанието ще бъде проведено посредством видеоконферентна връзка, осигуряваща свързаност между работните помещения и съдебните зали във Върховния административен съд.
3. Разпределението на съдиите в работните помещения и съдебни зали ще бъде определено с изготвен нарочен график преди провеждане на заседанието.
4. Лицата по чл. 129, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт да бъдат поканени в заседателна зала 1 на Върховния административен съд.
5. Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.Георги Чолаков
Председател на
Върховния административен съд