ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 23.12.2020

по тълкувателно дело № 8 от 2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд (ВАС).

С оглед проведеното на 27 ноември 2020 г. закрито заседание по тълкувателно дело № 8/2019 г., на което Общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС взе решение, с което се отговаря на поставения в искането въпрос, и на основание чл. 49 и чл. 50 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд, приети с решение на Пленума на ВАС от 14.10.2019 г., допълнени с решение на Пленума на ВАС от 23.10.2020 г.,
РАЗПОРЕЖДАМ:

1. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 8/2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд за разглеждане в закрито заседание на 29 януари 2021 г. (петък) от 10.30 часа в сградата на Върховния административен съд.
2. С оглед съществуващата към настоящия момент извънредна епидемична обстановка, заседанието ще бъде проведено посредством видеоконферентна връзка, осигуряваща свързаност между работните помещения и съдебните зали във Върховния административен съд.
3. Разпределението на съдиите в работните помещения и съдебни зали ще бъде определено с изготвен нарочен график преди провеждане на заседанието.
4. Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.Георги Чолаков
Председател на
Върховния административен съд