ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 11.01.2016
С разпореждане от 08.01.2016 г. съдията – докладчик по тълкувателно дело № 4 / 2015 г. на Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд е преценил, че искането на председателя на Висшия адвокатски съвет, направено до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Какъв е кръгът от лицата, които имат право да оспорват пред ВАС на основание чл.151, ал. 3 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ във връзка с чл. 147, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ или на основание чл. 6.1 и чл. 13 от Конвенцията на защита правата на човека и основните свободи, чл.19.1, ал.2 от Договора за Европейския съюз и чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в съответствие с изискването за ефективна обжалваемост на решенията на националните органи в качеството му на общ принцип на правото на Европейския съюз, решението на Управителния съвет на Българска народна банка за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банка, когато последната е поставена под специален надзор по решение на УС на БНБ, като са назначени квестори, а всички правомощия на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите, на банката са преустановени и се упражняват без ограничения от квесторите?”, е недопустимо, поради неправилно формулиране на поставения въпрос. Отправил е предложение за насрочване на делото в закрито заседание за произнасяне по допустимостта на искането.
Като съобразих това становище и съгласно чл.8.2. от Правилата за приемане на тълкувателни решение от Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, намирам, че делото следва да се насрочи за разглеждане в закрито заседание за произнасяне по допустимостта на искането.
По изложените съображения и на основание чл. 128, ал. 3 и чл. 129, ал. 1 – 3 от ЗСВ

Р А З П О Р Е Ж Д А М :


1. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 4 / 2015 г. на Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд за разглеждане в закрито заседание на 29.03.2016 година от 15 часа в зала № 1.
2. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния сайт на Върховния административен съд, ведно с искането на председателя на Висшия адвокатски съвет, направено до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Какъв е кръгът от лицата, които имат право да оспорват пред ВАС на основание чл.151, ал. 3 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ във връзка с чл. 147, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ или на основание чл. 6.1 и чл. 13 от Конвенцията на защита правата на човека и основните свободи, чл.19.1, ал.2 от Договора за Европейския съюз и чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в съответствие с изискването за ефективна обжалваемост на решенията на националните органи в качеството му на общ принцип на правото на Европейския съюз, решението на Управителния съвет на Българска народна банка за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банка, когато последната е поставена под специален надзор по решение на УС на БНБ, като са назначени квестори, а всички правомощия на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите, на банката са преустановени и се упражняват без ограничения от квесторите?”.
Председател на /Г. Колев/