ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 17.11.2020

по тълкувателно дело № 8 от 2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд (ВАС).

С оглед проведеното на 23 юли 2020 г. открито заседание по тълкувателно дело № 8/2019 г., на което са изслушани становищата на явилите се лица по чл. 129, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт и на основание чл. 31, чл. 33 и чл. 34 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд, приети с решение на Пленума на ВАС от 14.10.2019 г., допълнени с решение на Пленума на ВАС от 23.10.2020 г.,
РАЗПОРЕЖДАМ:

1. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 8/2019 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд за разглеждане в закрито заседание на 27 ноември 2020 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Върховния административен съд.
2. С оглед съществуващата към настоящия момент извънредна епидемична обстановка, заседанието ще бъде проведено посредством видеоконферентна връзка, осигуряваща свързаност между работните помещения и съдебните зали във Върховния административен съд.
3. Разпределението на съдиите в работните помещения и съдебни зали ще бъде определено с изготвен нарочен график преди провеждане на заседанието.
4. Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.Георги Чолаков
Председател на
Върховния административен съд