ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 15.01.2021
по тълкувателно дело № 6 от 2020 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд (ВАС).

Производството е по реда на раздел X от глава четвърта на Закона за съдебната власт.
Образувано е по искане на главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпроса:
„При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?“
С разпореждане от 23 декември 2020 г. на председателя на ВАС, за докладчик по тълкувателното дело е определена съдия Петя Желева.
С разпореждане от 11 януари 2021 г. на докладчика по тълкувателното дело е преценено, че искането е редовно и допустимо и е направено предложение за открито заседание на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд.
С оглед гореизложеното и съгласно т. 20 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд, делото следва да се насрочи за разглеждане в открито заседание, на което да бъдат изслушани становищата на явилите се лица по чл. 129, ал. 1 от Закона за съдебната власт и лицата по чл. 129, ал. 2 от Закона за съдебната власт по въпросите на тълкувателното дело.
Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗСВ на заседанието следва да бъдат поканени за участие или представяне на становище главният прокурор на Република България, министърът на правосъдието и председателят на Висшия адвокатски съвет. С оглед същността на поставените за разглеждане въпроси покана за участие или представяне на становище следва да се отправи до главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и до деканите или определени от тях лица на юридическите факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Бургаския свободен университет, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Нов български университет, Департамент „Право“ – гр. София и Университета за национално и световно стопанство". Писмено мнение по поставения въпрос могат да изразят и общите събрания на административните и районните съдилища в страната.
По изложените съображения и на основание чл. 128 и чл. 129, ал. 1-3 от ЗСВ
Р А З П О Р Е Ж Д А М :

1. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 6/2020 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд за разглеждане в открито заседание на 26 февруари 2021 /петък/ от 10.00 часа в сградата на Върховния административен съд, за която дата и час да се изпратят покани на посочените в т. 2 лица.
2. Копия от искането, ведно с приложенията към него, от разпореждането за образуване на делото и от разпореждането за насрочване на делото да се изпратят на главния прокурор на Република България, министърът на правосъдието и председателят на Висшия адвокатски съвет, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, деканите или определени от тях лица на юридическите факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Бургаския свободен университет, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Нов български университет, Департамент „Право“ – гр. София и Университета за национално и световно стопанство", както и на председателите на административните и районните съдилища в страната.
3. С оглед съществуващата към настоящия момент извънредна епидемична обстановка, заседанието ще бъде проведено посредством видеоконферентна връзка, осигуряваща свързаност между работните помещения и съдебните зали във Върховния административен съд.
4. Разпределението на съдиите в работните помещения и съдебни зали ще бъде определено с изготвен нарочен график преди провеждане на заседанието.
5. Лицата по чл. 129, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт да бъдат поканени в зала 1 на сградата на Върховния адиминистративен съд.
6. Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.


Георги Чолаков
Председател на Върховния
административен съд