ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

9
София, 09/16/2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - ОСС от I и II колегия на ВАС, в съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ГЕОРГИ КОЛЕВ
ТАТЯНА ХИНОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
БИСЕРКА ЦАНЕВА
МАРИО ДИМИТРОВ
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ТАНЯ РАДКОВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
АННА ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА НИКОЛОВА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
ТАНЯ ВАЧЕВА
РУМЯНА БОРИСОВА
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ТОДОР ПЕТКОВ
ЛЮБОМИРА МОТОВА
МИРА РАЙЧЕВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
СВИЛЕНА ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
БИСЕР ЦВЕТКОВ
БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ
МАДЛЕН ПЕТРОВА
АГЛИКА АДАМОВА
ПЕТЯ ЖЕЛЕВА
ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА
МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ РАДЕВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ
РУМЯНА ЛИЛОВА
СТЕФКА КЕМАЛОВА
МАРТИН АВРАМОВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
РОСИЦА ДРАГАНОВА
ЮЛИЯ РАЕВА
ВЕСЕЛА ПАВЛОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
ХАЙГУХИ БОДИКЯН
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
ХРИСТО КОЙЧЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
ЛЮБКА ПЕТРОВА
СЛАВИНА ВЛАДОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА
БРАНИМИРА МИТУШЕВА
ТИНКА КОСЕВА
ТАНЯ ДАМЯНОВА
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
ЮЛИЯН КИРОВ
ДИАНА ПЕТКОВА
ТАНЯ КОМСАЛОВА
СТАНИМИРА ДРУМЕВА
АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ


при секретар Зорница Божкова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаПЕТЯ ЖЕЛЕВА
тълкувателно дело 6/2020. Document Link Icon


Производството е по реда на глава ІV, раздел Х от Закона за съдебната власт.
Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:
При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл.3б, вр. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл.18 от Закона за административните нарушения и наказания?
По поставения правен въпрос е налице противоречива практика, формирана с решения на административните съдилища, в производства по чл. 208 и сл. АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, предложение второ ЗАНН, както и по влезли в сила съдебни актове на районните съдилища, постановени в производства по чл. 63, ал. 1, предложение първо ЗАНН.
Първата група от съдебните състави приемат, че при осъществяване на дейност в нарушение на изискванията на чл.3б ЗСБТ, когато са констатирани повече от една сделки, доказани с фактури от различни дати и с различни купувачи, е налице едно административно нарушение, за което законодателят е предвидил налагане на едно административно наказание на основание чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ. Приемат, че не се установява нарушение на чл.18 ЗАНН, тъй като са касае за нарушаване на забранена дейност, изразяваща се в сключване на сделки на едро (повече от една), обективирани в определен брой фактури. Сочат, че в такива случаи, нарушението се счита за извършено към датите на сключените търговски сделки по посочените в съдържанието на акта и наказателното постановление фактури, с оглед което не е налице отсъствието на елемент от задължителните реквизити по чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. При тези съображения се приема, че подхода на административно наказващия орган да наложи една санкция при извършени повече от една сделки е законосъобразен.
Втората група от съдебните състави приемат, че когато за ангажиране на административно-наказателна отговорност са установени повече от една сделки, т. е. визирани са различни моменти на установено конкретно противоправно деяние /по повече от една фактури/, се касае за повече от едно нарушение на чл. 3б ЗСБТ, което изисква налагането на отделна санкция, на основание чл. 18 ЗАНН. Приемат, че налагането на обща санкция затруднява наказаното лице да научи за кое точно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, тъй като не е налице произнасяне на санкциониращия орган по смисъла на чл. 53, ал. 1, във вр. с чл. 83, ал. 2 ЗАНН за всяко отделно нарушение, като допуснатите нарушения са преценени, като съществени и самостоятелно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.
Върховна административна прокуратура поддържа второто становище, че при извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва няколко отделни нарушения по смисъла на чл.3б, вр. чл.65, ал.2 от ЗСБТ и във вр. с чл.18 ЗАНН. В този смисъл са изразените становища от Министъра на Правосъдието и Инспектората на Висшия съдебен. Мнения в тази насока са постъпили и от Административен съд – Търговище, Административен съд – Смолян, Районен съд – Севлиево, Районен съд – Варна, Районен съд – Чирпан, Районен съд – Раднево и Районен съд - Гълъбово при проведено общо събрание, Районен съд – Ловеч, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Балчик и Районен съд – Ямбол.
Становището на Висшия адвокатски съвет е, че при извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно нарушение по смисъла на чл.3б вр. чл.65, ал.2 от ЗСБТ и във вр. с чл.18 ЗАНН. Мнения в тази насока са постъпили и от Административен съд – Разград, Административен съд – Стара Загора, Административен съд – Добрич, Административен съд – Перник, Административен съд – Видин, Районен съд – Пещера, Районен съд – Свищов, Районен съд – Горна Оряховица, Районен съд – Девин.
Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, за да се произнесе, съобрази следното:
Поставеният въпрос е свързан с тълкуването и прилагането на административнонаказателна разпоредба от Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ), чиито основани елементи – хипотезис, диспозиция и санкция са уредени в две отделни разпоредби - чл.3б ЗСБТ съдържа хипотезиса и диспозицията на правната норма, а чл.65, ал.1 и ал.2 ЗСБТ съдържа санкцията, която е глоба за физическите лица (ал.1) и имуществена санкция за едноличните търговци и юридически лица (ал.2).
Съгласно разпоредбата на чл. 3б от ЗСБТ, не се допуска извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в, с изключение на търговия:
1. в търговски обект, представляващ магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект;
2. при директни доставки от и за преработвателно предприятие;
3. при продажби на собствена продукция от мястото на производството.
Нормата на чл. 3 от ЗСБТ съдържа легална дефиниция за „стоковото тържище“ - място за търговия на едро с налични храни и цветя. Според чл. За от ЗСБТ „пазарът на производителите“ е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, където стоката от земеделски производители може да се манипулира, окачествява, етикетира и партидизира за по - нататъшна продажба на вътрешния пазар или за износ, а според чл. Зв от ЗСБТ „самостоятелен обект“ е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и За, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 26 от Закона за храните, а търговията с цветя - от името и за сметка на търговеца.
Разпоредбата на чл. 65, ал.1, изр.1 ЗСБТ предвижда, че който наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 3в, чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4, чл. 9, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 21б, чл. 21в, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал. 1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2, чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, чл. 59, ал. 2 и 3, чл. 60, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63б и § 3, се наказва с глоба от 400 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
А алинея втора на същия текст гласи, че за нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 12 500 лв.
Съгласно чл.18 ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.
За да се отговори на поставения за тълкуване въпрос, следва да се определи кое е визираното в разпоредбата на чл.3б ЗСБТ административно нарушение, за което разпоредбата на чл.65, ал.2, вр. ал.1 ЗСБТ предвижда налагането на имуществена санкция в размер от 500 до 12 500 лева, защото безспорно на основание чл.18 ЗАНН, когато едно лице извърши няколко отделни нарушения, се налагат отделни наказания за всяко едно от тях.
Не са спорни следните елементи от фактическия състав на административното нарушение по чл.3б ЗСБТ:
Сделките следва да са с налични храни или цветя, да са търговски и да са на едро.
Съгласно § 1 от ДР на ЗСБТ, за неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Разпоредбата на чл.286, ал.1 ТЗ, определя, че търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие, а ал.2 на същата разпоредба предвижда, че търговски са и сделките по чл. 1, ал. 1 независимо от качеството на лицата, които ги извършват.
Легалната дефиниция на "търговска сделка на едро" е дадена в § 1, т.10 от ДР на ЗСБТ, като е посочено, че такава е продажба на количество не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или на количество, определено с правилника за организацията, дейността и охраната на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована.
Сделките също, следва да са извършени на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1 от ЗСБТ /стоково тържище/, чл. За, ал. 1 от ЗСБТ /пазар на производителите/ и чл. Зв от ЗСБТ /вписан въз основа на уведомление при условията и по реда на този закон самостоятелен обект/ и да не попадат в категорията на изключенията по чл. 3б от ЗСБТ.
Не е спорна и субективната страна от фактически състав на нарушението. Отговорността на еднолични търговци или юридически лица е обективна, безвиновна.
Спорен е въпроса относно деянието, като елемент от обективната страна на състава на административното нарушение по чл.3б ЗСБТ и по конкретно дали при извършени повече от една търговски сделки, е налице едно деяние, което се осъществява с няколко отделни действия на сключени търговски сделки, в който случай търговецът извършва едно нарушение или са налице няколко деяния, осъществени с всяка извършена търговска сделка, в който случай търговецът извършва няколко отделни нарушения.
Легалната дефиниция на административно нарушение е дадена в чл.6 ЗАНН - деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
Деянието, съгласно чл.6 ЗАНН е действие или бездействие.
Нормата на чл.3б ЗСБТ е забранителна, тъй като забранява извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя извън регламентираните за това места. Деянието безспорно се осъществява с действие, а не чрез бездействие.
За да се приеме становището на първата група от съдебните състави - деяние, което се осъществява с няколко отделни действия на сключени търговски сделки, следва нормата на чл.3б ЗСБТ да предвижда усложнено изпълнително деяние, осъществено с две или повече отделни действия. Това е така, защото, за да се приеме отклонение от общото правило, че деянието се осъществява с действие, следва специалния закон да урежда деянието, извършено с действие, като съставно, двуактно или многоактно. В противен случай, деянието се осъществява с всяко отделно действие на извършена търговска сделка, каквото е становището на втората група от съдебните състави.
Безспорно разпоредбата на чл.3б ЗСБТ не предвижда като изискване за съставомерност на деянието - извършване на две или повече търговски сделки. Следователно няма изрична регламентация на двуактно или многоактно изпълнително деяние.
Разпоредбата на чл.3б ЗСБТ не регламентира изрично, че не се допуска извършване на една или повече търговски сделки. В случай, че законодателя е имал предвид „една или повече“ търговски сделки е можел изрично да го предвиди, както е сторил това в други разпоредби, включително в § 2, т.12 от ДР на ЗСБТ при даване на легално определение на "Комплексен обект" - обектът, който е предназначен за осъществяване на една или повече основни дейности заедно с необходимите спомагателни, обслужващи дейности, като дейностите се осъществяват в самостоятелно обособени подобекти в една или повече сгради и съоръжения.
Еднозначен извод, че е налице регламентация за съставно деяние, не може да се направи и от употребения израз „търговски сделки“ в множествено число, защото на първо място липсва яснота дали се забранява извършването на една, на повече или както на една, така и на повече търговски сделки.
Не би могло да се приеме, че с разпоредбата на чл.3б ЗСБТ се забранява извършването на повече от една търговски сделки, защото това означава деянието да се осъществява с повече от една търговски сделки, а при извършена една търговска сделка, да не е осъществен състав на административно нарушение по чл.3б ЗСБТ. Такъв извод не следва дори от употребения израз „търговски сделки“ в множествено число.
Не би могло да се приеме, че с разпоредбата на чл.3б ЗСБТ се забранява извършването както на една, така и на повече търговски сделки, защото това означава деянието да се осъществява понякога с една, а друг път - с повече търговски сделки, при липса на регламентация на деяние в две форми, както и на хипотезите, при които се осъществяват различните му форми. А съгласно принципа за законоустановеност, закрепен в чл. 2, ал. 1 ЗАНН, деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят със закон. Затова, само от употребения израз „търговски сделки“ в множествено число, не следва извод за законоусатновеност на деяние, което се осъществява както с една, така и с повече търговски сделки.
Дори да се приеме, че в самата разпоредба на чл.3б ЗСБТ, законодателя приравнява смислово „търговски сделки“ на търговия, тъй като посочва, че не се допуска извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в, с изключение на определени видове търговия по т.1, т.2 и т.3 на разпоредбата, то търговията като дейност по покупко-продажба на стоки би могла да се осъществи и с една търговска сделка на едро, в който случай безспорно ще е осъществено административно нарушение по чл.3б ЗСБТ.
В съответствие с принципа за законоустановеност на нарушенията и наказанията по чл. 2, ал. 1 ЗАНН, следва извод, че разпоредбата на чл.3б ЗСБТ не регламентира съставно деяние или деяние, което се осъществява както с една, така и с повече търговски сделки, а употребения израз „търговски сделки“ в множествено число има следното обяснение:
Обичайно търговията на едро, се осъществява с повече извършени търговски сделки. За да отрази това обичано фактическо положение, но не и за да го постави като задължително юридическо изискване, текста на разпоредбата на чл.3б ЗСБТ употребява израза „търговски сделки“ в множествено число.
За квалификация на деянието като нарушение на забранена дейност, което е частен случай на нарушенията на системно извършване, в деянието следва да се включват поне три отделни действия, а такава регламентация разпоредбата безспорно не предвижда. Ето защо, не може да се възприеме тезата, застъпена от първата група от съдебните състави, че е налице нарушение на забранена дейност, изразяваща се в сключване на сделки на едро, обективирани в определен брой фактури.
Не би могло да се приеме, че деянието е едно, но продължено, тъй като продължените нарушения се извършват с бездействие, а когато се извършват с два или повече акта, единия от тях задължително е бездействие. В случая няма спор, че нарушението на забраната се осъществява с действие и не е предвидено бездействие.
С оглед изложеното, разпоредбата на чл.3б ЗСБТ, тълкувана стриктно, не предвижда усложнено деяние на нарушението, поради което деянието се осъществява с всяко действие на извършена търговска сделка, а при извършени повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, са осъществени няколко деяния, с които търговецът извършва няколко отделни нарушения по смисъла на чл.3б, вр. чл.65, ал.2 от ЗСБТ.
Съгласно изричната разпоредба на чл. 18 ЗАНН, когато едно лице извърши няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.
De legе ferenda, законодателят би могъл да прецизира разпоредбата, като изрично предвиди регламентация на съставно деяние, осъществено с няколко отделни търговски сделки или предвиди изключение от правилото на чл.18 от ЗАНН за нарушението по чл.3б ЗСБТ, осъществено с няколко отделни търговски сделки.
По изложените съображения и на основание чл. 124, ал. 1, т. 5 ЗСВ, Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд

РЕШИ:

При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва няколко отделни нарушения по смисъла на чл.3б, вр. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл.18 от Закона за административните нарушения и наказания.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
секретар:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
/п/ ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
/п/ ЙОВКА ДРАЖЕВА
/п/ ГЕОРГИ КОЛЕВ
/п/ ТАТЯНА ХИНОВА
/п/ ЕМИЛИЯ МИТКОВА
/п/ БИСЕРКА ЦАНЕВА
/п/ МАРИО ДИМИТРОВ
/п/ РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
/п//п/


П.Ж.