ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 09.04.2021
по тълкувателно дело № 6 от 2020 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд (ВАС).

С оглед проведеното на 26 февруари 2021 г. открито заседание по Тълкувателно дело № 6/2020 г., на които са изслушани становищата на явилите се лица по чл. 129, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт, на основание чл. 31, чл. 33 и чл. 34 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд,
РАЗПОРЕЖДАМ:

1. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 6/2020 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд за разглеждане в закрито заседание на 23 април 2021 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Върховния административен съд.
2. С оглед съществуващата към настоящия момент извънредна епидемична обстановка, заседанието ще бъде проведено посредством видеоконферентна връзка, осигуряваща свързаност между работните помещения и съдебните зали във Върховния административен съд.
3. Разпределението на съдиите в работните помещения и съдебни зали ще бъде определено с изготвен нарочен график преди провеждане на заседанието.
4. Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.

Георги Чолаков
Председател на
Върховния административен съд