ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 20.05.2021
по тълкувателно дело № 6 от 2020 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд (ВАС).

С оглед проведеното на 23 април 2021 г. закрито заседание по Тълкувателно дело № 6/2020 г., на което Общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС взе решение, с което се отговаря на поставения в искането въпрос, и на основание чл. 49 и чл. 50 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа или втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд,
РАЗПОРЕЖДАМ:

1. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 6/2020 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд за разглеждане в закрито заседание на 28 май 2021 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Върховния административен съд.
2. С оглед съществуващата към настоящия момент извънредна епидемична обстановка, заседанието ще бъде проведено посредством видеоконферентна връзка, осигуряваща свързаност между работните помещения и съдебните зали във Върховния административен съд.
3. Разпределението на съдиите в работните помещения и съдебни зали ще бъде определено с изготвен нарочен график преди провеждане на заседанието.
4. Настоящето разпореждане да се публикува на сайта на Върховния административен съд и в деловодната система на съда.


Георги Чолаков
Председател на
Върховния административен съд