ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

4
София, 12/13/2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - ОСС от I и II колегия на ВАС, в съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА МОНОВА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
АННА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
МИЛКА ПАНЧЕВА
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
ВАНЯ ПУНЕВА
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ВАНЯ АНЧЕВА
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
СРЕБРИНА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА КОСТОВА
НИНА ДОКТОРОВА
МАРИНА МИХАЙЛОВА
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
АНГЕЛ КАЛИНОВ
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ДИАНА ДОБРЕВА
ГАЛЯ КОСТОВА
ФАНИ НАЙДЕНОВА
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ТАНЯ РАДКОВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ТАТЯНА ХИНОВА
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА НИКОЛОВА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
АТАНАСКА ДИШЕВА
ТАНЯ ВАЧЕВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
МАРИО ДИМИТРОВ
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ТОДОР ПЕТКОВ
ЛЮБОМИРА МОТОВА
МИРА РАЙЧЕВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
СВИЛЕНА ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
БИСЕРКА ЦАНЕВА
БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА
БИСЕР ЦВЕТКОВ
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
МАДЛЕН ПЕТРОВА


при секретар Нина Спасова
и с участието
на прокурора заместника на главния прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура Камен Михов
изслуша докладваното
от съдиятаЗДРАВКА ШУМЕНСКА
тълкувателно дело 3/2013. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт.
Образувано е по искане на омбудсмана на Република България до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:
Представлява ли индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК отказът (изричен или мълчалив) на министъра на земеделието и храните по чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за издаване на заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи при явна фактическа грешка?
В искането се посочва, че съществува противоречива съдебна практика, която се обосновава от различното тълкуване на характера на отказа на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за преработване на влязъл в сила план за земеразделяне и на одобрена карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи при явна фактическа грешка съгласно чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
В едната група съдебни актове се приема, че само заповедта на министъра на земеделието и храните, с която на основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ се нарежда преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари граници, може да се обжалва по съдебен ред, докато отказът (мълчалив или изричен) за издаване на заповед за преработване по чл. 17, ал. 8 от закона не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК. Посочената законова разпоредба не съдържа задължение за административния орган да издаде заповед за преработване, а предоставя само възможност, която министърът има право да упражни по собствена преценка. Искането за преработване на тези планове при явна фактическа грешка представлява сигнал по смисъла на чл. 119-124 АПК, а началото на самото производство по издаване на заповедта по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ се поставя с предложение на директора на областната дирекция "Земеделие" на основание чл. 26, ал. 11, изр. последно от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).
Другото застъпено тълкуване е, че мълчаливият или изричният отказ на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за преработване на влязъл в сила план за земеразделяне и на одобрена карта на съществуващите или възстановими на терена стари граници при явна фактическа грешка на основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК.
Приетото в първата група съдебни актове се поддържа в становищата на заместник главния прокурор на Република България, на министъра на правосъдието и на министъра на земеделието и храните, представени в настоящото производство.
Другото тълкуване се поддържа в становищата на Висшия адвокатски съвет, на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и на Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".
Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
В разпоредбата на чл. 17 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е уредено възстановяването на правото на собственост върху земеделски земи в нови реални граници чрез план за земеразделяне. В ал. 8 от тази законова норма е предвидена възможността влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници, които не са издадени от министъра на земеделието и храните, а от общинската служба по земеделие, да бъдат преработени с негова заповед. Производството за това е уредено в чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) – ал. 10-13 от него, като в ал. 2 от същия е дадено легално определение на понятието "явна фактическа грешка". Това е несъответствието между заснетите на терена трайни топографски елементи и/или съществуващата ситуация и отразяването им върху плана.
Цитираните законови и подзаконови разпоредби уреждат специален ред за поправка на допусната явна фактическа грешка във влязъл в сила акт, което изключва прилагането на общия ред по чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), според която норма административният орган, издал индивидуалния административен акт, може сам да го поправи.
Това производство по констатиране и отстраняване на явна фактическа грешка, което се реализира на основание по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 26 ППЗСПЗЗ, само по себе си представлява смесен фактически състав, който завършва с произнасяне от министъра на земеделието и храните с такъв акт по чл. 17, ал. 8 от закона.
В специалния закон и в правилника за прилагането му не е посочено по чия инициатива започва процедурата за установяване на допусната явна фактическа грешка, но е безспорно, че това са заинтересованият собственик или съсобствениците, чиито права и законни интереси са засегнати и които твърдят, че е допусната такава грешка. Искането за започване на процедурата се подава до компетентния орган – министъра на земеделието и храните, който разпорежда започването й. С приключването на процедурата и установяването на допуснатата явна фактическа грешка директорът на областната дирекция "Земеделие" предлага на министъра да издаде заповед по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ. В ЗСПЗЗ няма разписано корелативно задължение за министъра да издаде исканата заповед за преработване. В хипотезата при завършена процедура по реда на чл. 26, ал. 10-13 ППЗСПЗЗ с установена явна фактическа грешка в плана за земеразделяне или в одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделските земи министърът на земеделието и храните дължи произнасяне. Това е така, понеже само на него законодателят е предоставил правомощието да издаде заповед за преработване на влезлите в сила планове при наличие на явна фактическа грешка. Правомощието е не само предоставеното със закон право, но и задължението за упражняването му. Отказът да издаде такава заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделските земи засяга правната сфера на лицата, които твърдят, че относно техните имоти е налице явна фактическа грешка. Освен това ще е налице отказ и в двете хипотези: в случаите, когато министърът е сезиран пряко от заинтересованото лице, както и когато директорът на областната дирекция "Земеделие" не е направил предложението си съгласно чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ. Следователно, след като е установена явна фактическа грешка във влезлия в сила план за земеразделяне или в одобрената карта на съществуващите земи, министърът на земеделието действа в условията на обвързана компетентност.
Съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България "Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон." Както в ЗСПЗЗ, така и в ППЗСПЗЗ не е изключена изрично възможността за оспорване на отказа на министъра на земеделието и храните по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ.
От това следва, че мълчаливият или изричният отказ на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за преработване на влязъл в сила план за земеразделяне и на одобрена карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделските земи при установена явна фактическа грешка е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК.
По изложените съображения и на основание чл. 124, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд

РЕШИ:


Мълчаливият или изричният отказ на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи при явна фактическа грешка по чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК.Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Румяна Монова
секретар:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
/п/
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Боян Магдалинчев
/п/ Анна Димитрова
/п/ Йордан Константинов
/п/ Мариника Чернева
/п/ Милка Панчева
/п/ Мирослав Мирчев
/п/ Ваня Пунева
/п/ Георги Чолаков
/п/ Ваня Анчева
/п/ Андрей Икономов
/п/ Светлана Йонкова
/п/ Александър Еленков
/п/ Сребрина Христова
/п/ Йорданка Костова
/п/ Нина Докторова
/п/ Марина Михайлова
/п/ Наталия Марчева
/п/ Ангел Калинов
/п/ Аделина Ковачева
/п/ Румяна Папазова
/п/ Диана Добрева
/п/ Галя Костова
/п/ Фани Найденова
/п/ Надежда Джелепова
/п/ Галина Христова
/п/ Жанета Петрова
/п/ Таня Радкова
/п/ Здравка Шуменска
/п/ Йовка Дражева
/п/ Светлозара Анчева
/п/ Галина Солакова
/п/ Диана Гърбатова
/п/ Татяна Хинова
/п/ Маруся Димитрова
/п/ Теодора Николова
/п/ Милена Златкова
/п/ Атанаска Дишева
/п/ Таня Вачева
/п/ Илияна Дойчева
/п/ Георги Георгиев
/п/ Виолета Главинова
/п/ Донка Чакърова
/п/ Емилия Миткова
/п/ Искра Александрова
/п/ Мариета Милева
/п/ Тодор Тодоров
/п/ Еманоил Митев
/п/ Павлина Найденова
/п/ Таня Куцарова
/п/ Марио Димитров
/п/ Илиана Славовска
/п/ Добринка Андреева
/п/ Тодор Петков
/п/ Любомира Мотова
/п/ Мира Райчева
/п/ Николай Гунчев
/п/ Емилия Кабурова
/п/ Свилена Проданова
/п/ Даниела Мавродиева
/п/ Бисерка Цанева
/п/ Благовеста Липчева
/п/ Бисер Цветков
/п/ Красимир Кънчев
/п/ Димитър Първанов
/п/ Светлана Борисова
/п/ Мадлен Петрова
/п/


Н.Ц.