ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОСС от I и II колегия на ВАС

ТЪЛКУВАТЕЛНО
Д Е Л О

8 / 2015

Искане от

Омбудсмана на Република България и министъра на правосъдието Document Link Icon
София

относно

Приемане на тълк.реш. по въпросите: 1. Подлежат лои на контрол за законосъобразност от адм.съд актовете на Управляващия орган за налагане на финансова корекция или или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на оперативните програми, съфиннансирани от Евр.фонд за регионално развите, Евр.социален фонд и Кохезионния фонд? 2. Действат ли управляващите органи в хипотезата на обвързана компетентност при изпълнението на препоръки от страна на одитиращия орган по смисъла на чл. 62 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 г. и на сертифициращия орган по смисъла на чл. 61 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 или разполагат с оперативна самостоятелност?
ДокладчикВаня АнчеваСтатусОпределено
МатерияМестонахождениеСекретар
Заседания17.05.2016 15:00
27.09.2016 15:00
11.10.2016 15:00
Образувано на25.11.2015 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на11.10.2016 г.