|
Контакти
|
Карта
|   Сряда, 16.1.2019
Списание "Административно правосъдие"
 

Първият брой на списание „Административно правосъдие“ – официалното издание на Върховния административен съд, излезе през 1998 година. Оттогава списанието стана незаменим източник на извънредно ценна информация по основните проблеми на административното правосъдие.
Основно място в списанието заемат съдебните актове на тричленните и петчленните състави на Върховния административен съд, които са от значение за усъвършенстването и уеднаквяването на съдебната и административната практика.
Интерес предизвиква и поместваната в списанието съдебна практика на Съда на Европейските общности в Люксембург и на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
Постоянни рубрики на списанието са статиите по въпроси на административнопроцесуалното и материалното административно право, като автори са изтъкнати юристи от теорията и практиката.

Абонаментът
за сп. „Административно правосъдие“ за 2013 година е 72 лева.

Сумата се превежда на банковата сметка на издателство "Фенея":
Централна кооперативна банка – клон София
IBAN: BG75 CECB 9790 1003 1480 01
BIC: CECBBGSF
След направен превод е желателно да уведомите на телефон
983-19-19 или e-mail: feneya@yahoo.com за следните данни:
1. Пълните данни на абоната, необходими за издаването на фактура.
2. Точен адрес, на който искате да получавате списанието.
3. Трите имена на лицето, което ще го получава.
4. Телефон, факс или е-mail за обратна връзка.

WEB_Mag - Copyright © 2003 - 2019