ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9636 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 462/2020 на Адм. съд - Варна
ДокладчикГалина КарагьозоваСтатусРазпоредено
МатерияЧл. 213б, ал. 2 от АПК
ВидкасацияЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на10.09.2020 г.Деловодител Луиза Кацарска
Свършено на15.09.2020 г.