Ново Р/О: Ново Р/О, 15545 / 15.12.2020 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 1509 / 4.2.2021 г.


РЕШЕНИЕ

3618
София, 10.03.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
МАДЛЕН ПЕТРОВА
при секретар Благовеста Първанова
и с участието
на прокурора Македонка Поповска
изслуша докладваното
от председателяЕМИЛИЯ МИТКОВА
по адм. дело 14154/2019. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл. 185 и сл. АПК.
Образувано е по жалби на С. Зорова с ЕТ "С. Зорова", К. Иванова с ЕТ "К. - К. Иванова", Г. Мавродиев с ЕТ "Г. Мавродиев - 73", С. Главчева с ЕТ "С. Главчева", В. Кацилова с ЕТ "В. Кацилова", Ж. Маринова с ЕТ "Маринова 2012 -Ж. Маринова", "Натура Дивина" ЕООД, "Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД, Г. Ангелов с ЕТ "Г. - Г. Ангелов", срещу Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., приети със Заповед № 03-РД/3218 от 08.08.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" (обн. ДВ бр. 69 от 30.08.2019 г.) /Правилата/.
В жалбата на С. Зорова с ЕТ "С. Зорова" се излагат доводи за незаконосъобразност на процесните Правила. Твърди се противоречие със ЗНА и придаването на обратна сила на закон, който се явява по-неблагоприятен за бенефициента. Жалбоподателят счита, че грубо са нарушени принципите на прозрачност и предвидимост, тъй като бенефициента към момента на подписване на договора за процесния програмен период, респективно към момента на подаване на заявлението за кандидатстване, не е бил надлежно информиран - какви санкции би евентуално претърпял за в бъдеще, не само в рамките на мониторинговия период, а и след това. В конкретния случай бизнес-плана на жалбоподателя е предварителен и прогнозен и впоследствие залагането на този бизнес-план като основание за налагане на санкции е недопустимо. Твърди се в жалбата, че т.30 от приложение №1 към Правилата противоречат на приложение №7 „Методика за оценка на бизнес план по мерки“ от правилника за работа на дирекция ДПМРС по мерките по ПРСР 2007-2013г., както и на Приложение №3 от Наредба №30/2008г. „Образец на бизнесплан за разнообразяване на дейността“, както и на „Инструкцията за попълване на бизнесплан“. Твърди се в жалбата, че чл.30 от Регламент /ЕС/ № 65/2011г. на Комисията от 27.01.2011г. на който се позовава органа при издаване на оспорените правила регламентира плащане при получено от бенефициента искане в тази насока и регламентира сумите които е допустимо да бъдат получени като подпомагане, а проверката е преди извършване на плащането. На следващо място се твърди неравнопоставеност между получателите на безвъзмездната помощ, тъй като за по-голяма част от тях, периодът на мониторинга е изтекъл.Направено е искане оспореният акт да бъде отменен изцяло.
В жалбата на К. Иванова с ЕТ "К. - К. Иванова", се излагат доводи за незаконосъобразност на процесните Правила, тъй като приетите норми са материално правни и действат занапред, а в противоречие с чл.14 от ЗНА им е придадено обратно действие. Финансовата корекция според жалбоподателя е административна санкция по см. на чл.5 §1,б.“в“ от Регламент № 2988/95г. Регламент /ЕС/ № 65/2011г. на Комисията от 27.01.2011г., посочен като основание за издаване на Правилата е отменен след 31.12.2014г., поради което Правилата са издадени въз основа на отменен Регламент. С процесните Правила се създават нави задължения и санкции които не са съществували към момента на сключване и изпълнение на договорите по процесния програмен период, поради което се нарушават принципите на оправданите правни очаквания и правна сигурност.
По изложени доводи жалбоподателят моли да бъдат обявени за нищожни, респективно отменени чл.1, чл.2 ал.1, 2, 3 и 4, чл.3, ал.1, 2, 3 и 4, чл. 4,ал.1, ал.2,ал.3 и чл.5 от Правилата.
Г. Мавродиев с ЕТ "Г. Мавродиев - 73", С. Главчева с ЕТ "С. Главчева" и В. Кацилова с ЕТ "В. Кацилова", чрез пълномощника си адв. Г. Мавродиев излагат идентични доводи за нищожност респ. незаконосъобразност на процесните правила, като приети в нарушение на чл.14,ал.1,ал.2 и ал. 3 от ЗНА, тъй като на материално правни норми е придадено обратно действие. Излага се доводи че корекцията е административна санкция по см. на чл.5 §1,б.“в“ от Регламент № 2988/95г. и съгласно чл.2,§2 от същият не може да се налага административна санкция, освен ако тя не е предвидена предварително в акт на Общността. Отново се излагат доводи, че Регламент /ЕС/ № 65/2011г. на Комисията от 27.01.2011г., посочен като основание за издаване на Правилата е отменен след 31.12.2014г., поради което Правилата са издадени въз основа на отменен Регламент. Създадени са нови задължения и санкции, които не са съществували към момента на сключване на договорите по процесната програма. На следващо място според жалбоподалите издателя на акта не притежава законова делегация да въвежда видовете нарушения посочени в Приложението към Раздел I от Правилата. Делегацията е само досежно размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ. На последно място се излагат доводи за нарушаване принципите на предвидимост и последователност съгласно чл.13 АПК.
Жалбоподателите Ж. Маринова с ЕТ "Маринова 2012 - Ж. Маринова ", "Натура Дивина" ЕООД, "Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД, чрез пълномощниците си адв. Петрова и адв. Василева излагат доводи за нищожност на оспорените Правила и алтернативно нищожност на т.18 и т.30 от Приложението към Раздел I „Общи положения“ от Правилата, тъй като с чл.27 ал.9 на ЗПЗП е делегирано правомощия на Изп. Директор на ДФ Земеделие“ да одобри правила, касаещи програмите за развитие на селските райони за текущия и следващите програмни периоди, но не и за приключилия към датата на влизане в сила на разпоредбата програмен период - 2007-2013г. От изпълнителния директор са въведени без правомощия за това нови критерии за допустимост, ангажименти или други задължения относно т.18 и т.30 от Приложението. Посочени са разпоредбите на действащите за процесния период разпоредби на Наредба 29/11.08.2008г. и Наредба №30/11.08.2008г. относими за бизнес плана и се излагат доводи, че с посочените точки на Приложението се въвеждат нови условия, които не са били известни на кандидатите към момента на изготвяне на бизнес плана и сключване на договора за финансово подпомагане. На следващо място се излагат доводи за нарушение на принципа на правна сигурност.
Жалбоподателят ЕТ „Г.-Г. Ангелов“ по идентични доводи за издаване на процесните правила в нарушение на чл.14 от ЗНА
Ответникът – Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“в съдебно заседание чрез юрк Зарева и Петрова и в писмени бележки излага подробни доводи за неоснователност на жалбите.
Представителя на Върховната административна прокуратура излага доводи за неоснователност на жалбите.
Върховният административен съд, в настоящия съдебен състав, приема, че жалбите са процесуално допустими по реда на чл.186,ал.1 от АПК, поради което следва да бъдат разгледани по същество.
Нормативни административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи - чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл. 76, ал. 1 от АПК.
Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗГТ/ по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. /Правилата/ са издадени от компетентен орган, изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, въз основа на делегиращата разпоредба на чл. 27, ал. 9 от ЗПЗП.
Видно от приложената по делото административна преписка, се установява че при издаването на Правилата е спазена предвидената процедура по глава трета от Закона за нормативните актове /ЗНА/, приложима редакция към момента на приемането им. Изготвен е доклад за причините, целите, финансовите средства и очакваните резултати от приемане на Правилата. Обсъдени са постъпилите предложения и коментари по проведената обществена консултация по проекта на публикуваната Заповед на изпълнителния директор и Правилата.
На първо място са неоснователни доводите в жалбите, че на издадените Правила е придадено обратно действие. Съгласно чл. 27, ал. 9 от ЗПЗП, изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Заповедта и правилата се обнародват в "Държавен вестник". От анализа на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 и 7, се установява, че с одобрените със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7 от ЗПЗП от изпълнителния директор на ДФЗ се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение, което не е ограничено по отношение на конкретна Програма за развитие на селски райони.
В тази насока е неоснователен и довода в жалбите, че Правилата се прилагат спрямо юридически факти настъпили преди влизането им в сила, за да им се предаде нова правна оценка и действието им е ех tunc. Приетите от изпълнителния директор на ДФЗ-РА правила не извършват преценка на юридически факти - нарушения на задължения на бенефециерите по мерките от ПРСР и не променят техните правни последици - възстановяване на неправомерно получена финансова помощ. Преди приемане на Правилата и обн. ДВ бр.51/2019 г., с Наредби по мерките от ПРСР се установяват видовете нарушения и правните последици от тях, представляващи основания за възстановяване на неправомерно изплатена финансова помощ.
В тази насока следва да се възприеме довода на ответника по жалбите, че разликата между обратната сила на правните норми и действието им върху заварените правоотношения е, че при обратната сила се касае за действие на правната норма върху юридически факти, които са се появили, проявили и завършили своето действие до влизането в сила на новия закон. Докато при действието върху заварени правоотношения се касае за юридически факти, които са настъпили до влизането в сила на закона, но не са завършили действието си. Принципът е, че юридическият факт придобива това правно действие, което му предписва новия закон.
Освен това, за бенефециерите е имало яснота за дължимото от тях поведение за получаване и запазване на получената финансова помощ в подписаните договори за финансова помощ. Както в наредбите, така и в договорите са уредени задълженията на бенефециерите и е установена отговорността им при неизпълнение на тези задължения. Правилата определят само размера на санкцията относно еднакви по степен, тежест и продължителност нарушения.
След приключването на програмния период 2007 - 2013 г. в България е приет и обн. ДВ бр. 101 от 2015 г. ЗУСЕСИФ, който се прилага и за приключилия програмен период по всички оперативни програми, включително и за бенефициентите по ПРСР, която се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /чл.1,ал.2/. В тази насока е неоснователно твърдението в част от жалбите, че с Правилата се определят и налагат финансови корекции на бенефициенти. Редът и основанията за налагане на финансови корекции са изрично уредени в чл. 70 от ЗУСЕСИФ, който се прилага за бенефициентите по всички оперативни програми, включително и за тези от ПРСР 2007-2013 г., след приключването на програмния период т.е. от 2016 г.
Съгласно чл. 65, §1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 държавите членки се задължава да приемат всички законови, подзаконови и административни разпоредби в съответствие с член 58, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за да се осигури ефективна защита на финансовите интереси на Съюза. За изпълнение на функциите си по споделено управление на бюджета на ЕС, съгласно §2 на същия член държавите членки следва да определят органи за всяка програма за развитие на селските райони и съгласно б. „б” един от тези органи е акредитирана РА по смисъла на чл. 7 от Регламент № 1306/2013
Съгласно чл. 1, б. „в” от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 в хода на извършване на управление и контрол на разходите разплащателните агенции предоставят достатъчно гаранции по отношение на извършваните от тях плащания, както и относно предаването и съхраняването на информация, че се извършват проверките, определени в законодателството на Съюза, сред които е и проверките за спазване на критериите за допустимост, ангажименти и други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане по отношение на ползвателите на финансова помощ по мерките от ПРСР (бенефициери). Съгласно чл. 7, § 6 от Регламент № 1306/2013 Разплащателните агенции управляват и упражняват контрол върху операциите, свързани с публична интервенция, за които те отговорят и поемат цялостната отговорност в тази област.
Съгласно разпоредбата на чл. 35, § 3, ал. 1 от Регламент 640/2014, при вземането на решение относно размера на отказ или оттегляне на подпомагането при неспазване на ангажиментите или други задължения, посочени в параграф 2, държавата членка отчита тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването във връзка с условията за подпомагане, посочени в параграф 2. В изпълнение на това изискване националният законодател е определил в обхвата на чия материална компетентност принадлежи правомощието за определяне на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ при неспазване на нормативни и договорни задължения от бенефициерите при съобразяване с посочените критерии на регламента.
В тази насока са приетите с идентично съдържание наредби, регламентиращи условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мерките от ПРСР 2007-2013
Неоснователен е довода на жалбоподателите, че с Правилата се създават нови задължения за бенефициентите по мерките по ПРСР 2007 - 2013 г. Всяко от нарушенията, при установяването на които се дължи възстановяване на част или цялата платена безвъзмездна финансова помощ е уредено в Наредба № 29/11.08.2008г./чл.13,ал.4, чл.43,ал.1,т.1,чл.43,ал.1,т.3,т.5, чл.33,ал.3 и т.н. Тези задължения са били част и от сключените с ползвателите договори за безвъзмездна финансова помощ, заедно с правните последици от неспазването им.
В чл. 46, ал. 1 от Наредба № 29, е уредено че в случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта. В ал. 2 е уредено, че в случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от ползвателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин. От анализа на разпоредбите се налага извода, че правомощието на РА по чл. 46, ал. 2 е било въведено във всяка от приложимите наредби по мерките по ПРСР 2007-2013 г.
Не може да се възприеме довода на жалбоподателите, че с „Правилата се предвиждат санкции“, поради което бил нарушен чл. 14, ал. 3 от ЗНА. С оспорените Правила е определен единствено размерът на подлежащата на възстановяване изплатена безвъзмездна финансова помощ, поради установени нормативни и договорни нарушения при отчитане на степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение. Това се установява от съдържанието на приложението към правилата. Правилата определят само размера на санкциите, но видовете неспазвания на нормативни и договорни отношения са уредени преди това в съответните Наредби по прилагане на мерките от ПРСР 2007-2013 г., както и в сключените с всеки бенефициер договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В тази насока не може да се приеме, че правилата са материалноправна предпоставка за налагане на подлежащата на възстановяване сума.
По отношение на задължението за връщането на облага, недължимо получена чрез неправомерна практика, Съдът на ЕС е постановил, че това задължение не представлява санкция, а последица от установяването, че условията, необходими за получаване на облагата, произтичаща от правната уредба на Съюза не са спазени, като по този начин са направили получената облага недължима (в този смисъл решения Pometon С-158/08 EU:C:2009:349, т.28 Cruz&Companhia, EU:C:2014:2230, т.45). Въпреки това Съдът ЕС установява също така, че Регламент 2988/1995 единствено създава общите правила за контрол и налагане на санкции, с цел защита на финансовите интереси на Съюза. Следователно възстановяването на неправилно използваните средства трябва да се извърши въз основа на други разпоредби, а именно според случая, въз основа на секторните разпоредби /в този смисъл решение Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, EU:C:2011:867, t.33 /. Регламент 65/2011 определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони и в този смисъл се явява основен в секторното законодателство, уреждащо правилата за подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в програмния период 2007-2013 г. Именно в съответствие с чл.30 от Регламента са изготвени процесните Правила, с които е определен размера на възстановяването на финансовата помощ, която не е санкция, а административна мярка, с която се създава задължение за връщането на облага, произтичаща от правната уредба на Съюза, която е получена чрез нарушение/неспазване на условията за нейното предоставяне и която поради това е недължима.
Не може да се възприеме довода, че Правилата не водят до нарушаване на принципа на правна сигурност при установяване на задължение за подлежаща на възстановяване помощ, тъй като бенефициерите на помощ имат яснота за точния обхват на задълженията въз основа на сключените договори за финансово подпомагане и правните последици от неизпълнение на тези задължения, които водят до изискуемост на вече платената финансова помощ в частичен или пълен размер.
Не е нарушен и принципа на оправданите правни очаквания, тъй като СЕС е постановил, че бенефициерът на субсидия не може да се позове на такава защита, в случай че не е изпълнил някое от условията, с които е обвързано отпускането на субсидията (в този смисъл решение, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorzienin EU:C:2008:165, t.56).
Неоснователен е довода на жалбоподателите, че приетите Правила са издадени на основание чл.30 от Регламент 65/2011 който е отменен. Действително, съгласно чл.43 от Регламент 640/2014 г., Регламенти (ЕО) № 1122/2009 и (ЕС) № 65/2011 се отменят, считано от 1 януари 2015 г. Регламент 640/2014, с който е отменен Р 65/2011 се прилага за заявления за помощи или искания за плащане относно референтни години и премийни периоди, започващи считано от 1 януари 2015 г., поради което се налага извода, че Регламент 65/2011 урежда секторните правила за намаляване и изключване на помощи по заявления, подадени преди 01.01.2015 г. и е материалноправната уредба от правото на ЕС, относима към мерките от ПРСР 2007-2013 г. Регламентът е бил в сила към момента на предоставяне на финансовата помощ по ПРСР 2007-2013г., а това означава, че правоотношенията във връзка с предоставянето на помощта са възникнали при неговото действие и продължават към датата на приемане на Правилата. В тази връзка, Правилата нямат обратно действие и не преуреждат развилите се вече правоотношения и са приети през 2019 г., след прогласяване за нищожна по съдебен ред на Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007-2013.
Както беше посочено преди приемането на Правилата законодателят е определил видовете нарушения на договорни и нормативни задължения на бенефециери по мерките от ПРСР 2007-2013 г. и ясно е посочил правните последици при установяване на тези факти - правото на ДФЗ-РА да иска пълно или частично възстановяване на вече изплатената финансова помощ. Правилата имат за цел да създадат ясни и прозрачни правила при определяне размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, в случаите, при които ДФЗ-РА упражни правото си да иска възстановяване на неправомерно изплатена помощ, респективно задължението на ДФЗ-РА е да гарантира правилно и законосъобразно разходване на средствата от бюджета на ЕС.
Довода на жалбоподателите, че договорите с бенефициентите не били административни, поради което за тях не се прилагали Правилата са доводи по същество във връзка с оспорване на издадени ИАА- АУПДВ.
Относно оспорването на т. 18 и 30 от Правилата, следва да има предвид, че съгласно § 1, т. 19 от ДР на Наредба № 29 "проект" е заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени и допустими за финансиране по ПРСР, като кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на фонда заявление за подпомагане по образец приложение № 5 и прилагат документите, указани в същото приложение /чл. 26, ал. 1 от Наредбата/. Един от задължителните реквизити към заявлението е изготвен от кандидатите бизнес план за разнообразяване на дейността, който трябва да доказва икономическата жизнеспособност и устойчива заетост, водещи до реализиране на целите по чл. 2 от Наредбата /чл. 16, ал. 2/. В Допълнителните разпоредби на Наредбата § 1, т. 6 и т. 26 са описани значенията на понятията "икономическа жизнеспособност" и "устойчива заетост", а именно: генериране на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието и запазване на съществуващите работни места и/или създаване на нови в него за периода на бизнес плана. Във финансовата част на бизнес плана са заложени приходи и разходи за всяка една от годините от изпълнението на бизнес плана, като са заложени приходи от наем на къщата за гости например за всяка една година. Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба № 29 решението за одобряване на заявлението за подпомагане се взима въз основа на съответствието на заявлението с: 1. целите, дейностите и изискванията, определени с Наредбата и 2. критериите за оценка, посочени в приложение № 6, т. е. оценката не е само на база критериите в приложението
Кандидата изготвя бизнес плана и чрез предвидените в него стойности се доказва жизнеспособност на инвестицията и е била основание да бъде одобрен проектът му за финансиране. Съществена част от образеца към бизнес план - Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата е финансово-икономическият статут на проекта, отразен в част IV, съставен от приходна и разходна част. Кандидатът е задължен да опише производствената си и търговска програма за целия период на бизнес плана, средногодишната натовареност, производствения капацитет. Описват се всички предвидени разходи. Съдържанието на бизнес плана с отразените в него данни, информация и предвиждания, позволяват на компетентните органи при произнасяне по проектите за финансиране, да преценят изпълнението на нормативните условия за икономическа жизнеспособност и устойчива заетост.
Съгласно §1,т.6 от Наредбата "икономическа жизнеспособност" е генериране на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието за периода на бизнес плана. Докато разходите са относими към реализирането на инвестицията, то реализирането на планираните приходи доказва осъществяване на целите по чл. 2 от Наредбата. В тази насока са неоснователни доводите и за нищожност на правилата в тази част поради липса на компетентност.
Видно от параграф 63 и 64 на решение на СЕС от 19.12. 2019г. по дело Т-22/18г., се установява, че съгласно Наредба №30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ създаването на работни места е едно от условията за допустимост. При така възприетото от Съда на ЕС не може да се възприеме довода на жалбоподателя, ЕТ „К.Иванова“, че Правилата в т.18 създават нов ангажимент за него-създаване на работни места, който не му е бил известен.
Проверки ex post са предвидени и съгласно чл.29 от Регламент № 65/11, за да се удостовери спазването на ангажиментите, описани в чл.72 от регламент 1698/2005 или включени в програмата за развитие.
Останалите доводи дали е налице нарушение на бизнес плана или на задължението за поддържане на брой работни места, което е основна цел на мярката, не е предмет на настоящото производство, а в производството по оспорване на АУПДВ. В процесните Правила са въведени единствено размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, като процентен показател, като се отчита степента,тежестта и продължителността на установеното неспазване.
Неоснователни са и доводите във връзка с нарушение на принципа на равнопоставеност между бенефициерите, за които е изтекъл периода на мониторинг и които според жалбоподателите няма да бъдат обвързани от действието на правилата, тъй като ДФЗ е осъществявал идентични проверки въз основа на обявената за нищожна Методика за определяне на санкциите.
Предвид изложеното, Правилата не влизат в противоречие нито с чл. 14, ал. 1 – ал. 3 от ЗНА и чл. 66, § 1 от Регламент 1305/2013 на ЕП и на Съвета, на които се позовават жалбоподателите, нито с принципите за последователност и предвидимост.
С оглед крайният съдебен акт и изричната претенция на ответника по жалбите, жалбоподателите следва да заплатят солидарно на ДФ „Земеделие“ сумата от 500 лева, направени разноски по делото /юрисконсултско възнаграждение за двама юрисконсулти/.
Предвид на изложеното Върховният административен съд, тричленен състав


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбите на С. Зорова с ЕТ "С. Зорова", К. Иванова с ЕТ "К. - К. Иванова", Г. Мавродиев с ЕТ "Г. Мавродиев - 73", С. Главчева с ЕТ "С. Главчева", В. Кацилова с ЕТ "В. Кацилова", Ж. Маринова с ЕТ "Маринова 2012 - Ж. Маринова ", "Натура Дивина" ЕООД, "Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД, Г. Ангелов с ЕТ "Г. - Г. Ангелов ", срещу Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
ОСЪЖДА С. Зорова с ЕТ "С. Зорова", К. Иванова с ЕТ "К. - К. Иванова", Г. Мавродиев с ЕТ "Г. Мавродиев - 73", С. Главчева с ЕТ "С. Главчева", В. Кацилова с ЕТ "В. Кацилова", Ж. Маринова с ЕТ "Маринова 2012 -Ж. Маринова", "Натура Дивина" ЕООД, "Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД, Г. Ангелов с ЕТ "Г. - Г. Ангелов " солидарно, да заплатят на ДФ „Земеделие“ сумата от 500 лева, направени разноски по делото.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението му до страните, пред петчленен състав на ВАС.