ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9528 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 24/т.5.1, 5.2 и 5.3 от 17.07./2018 на ВСС-Съдийска колегия
ДокладчикРосен ВасилевСтатусРешено
МатерияРешения на ВСС
ВидпървоинстанционноЗаседания28.11.2018 14:00
Образувано на31.07.2018 г.Деловодител Петя Сербезова
Свършено на28.11.2018 г.