Ново Р/О: Ново Р/О, 8167 / 4.7.2016 г.


РЕШЕНИЕ

10810
София, 16.10.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаДОНКА ЧАКЪРОВА
по адм. дело 12730/2014. Document Link Icon


Производството е реда на чл. 99, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), вр. чл. 145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Гражданско сдружение „Хармония” (С Хармония),, със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от председателя на Управителния съвет (УС) Д. И., чрез процесуален представител, и жалба на Сдружение „Е. С. 2000” със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от председателя на УС Л. К., чрез процесуален представител, против решение № 8-ПР/2014 г. от 19.09.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (О.) на министъра на околната среда и водите, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Външен водопровод и напорен водоем с обем 250 куб. м. в землището на [населено място], [община], Област Б.”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Жалбоподателят „Гражданско сдружение Хармония” представлявано от председателя на УС Д. И., в жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуален представител, навежда доводи за незаконосъобразност на решението, поради допуснати нарушения на законоустановената форма на административния акт, нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Сочи се, че при издаване на административния акт не са отчетени характеристиките на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната. Не е проведена информационна кампания и не е провеждано обективно и същинско обществено обсъждане. Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗООС, становището или решението по ал. 1 се издава след провеждане на изискващата се процедура и се основава на цялата документация, изготвена или изискана в хода на проведената процедура, включително при отчитане на резултатите от обществените консултации. Не взета предвид цялата документация и не са обсъдени всички факти и обстоятелства от значение за случая. Допуснато е нарушение на формата на акта поради включването на бланкетни формулировки. Актът е издаден при липса на прозрачност и публичност за заинтересованите страни и обществеността. Решението е качено на сайта на МОСВ по-късно от указаната дата. Иска се отмяната на оспорения административен акт.
Жалбоподателят Сдружение „Е. С. 2000”, представлявано от председателя на УС Л. К., в жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуален представител, навежда доводи за незаконосъобразност на решението, поради нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Сочи се, че не е проведена информационна кампания и не е провеждано обективно и същинско обществено обсъждане. Допуснато е нарушение на чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на чл. 1, ал. 1 от ЗУТ, вр. с § 1, т. 50 на ДР на ЗООС. Иска се отмяна на административния акт.
Ответникът по жалбата – Министърът на околната среда и водите, чрез процесуален представител, оспорва подадената жалба на Сдружение Хармония като неоснователна, а жалбата на Сдружение „Е. С.” като недопустима, алтернативно като неоснователна. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.
Заинтересованата страна – Кмет на [община], редовно призован за съдебно заседание, не изразява становище.
Върховният административен съд (ВАС), състав на П. отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 171 от АПК представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:
С писмо с вх. № 1879/04.06.2014 г. по описа на РИОСВ, на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за О.) и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) кметът на [община] е адресирал до директора на РИОСВ – Б. уведомление за инвестиционно предложение „Външен водопровод и напорен водоем V 250 куб. м” за [населено място], [община], Област Б.. В уведомлението се посочва, че имотът за нов резервоар е имот № 001223 – пасище, мера в землището на [населено място], [община], осма категория, и граничи със земеделски земи и полски пътища. На имотите, които са обработваеми земи, се отглеждат основно едногодишни култури. При реконструкциите се засягат само съществуващи сервитути общинска и държавна собственост. При строителството и експлоатацията няма да се засягат защитени зони и територии, санитарно-охранителни зони на водоизточници или други защитени територии. Към инвестиционното предложение е приложено уведомление за заинтересованите лица с дата 03.06.2014 г. Видно от данните по делото копие от обявлението е адресирано до кмета на [община], кмета на [населено място], кмета на [населено място], кмета на [населено място], за поставяне на таблото за обявления на съответните кметства. Обява за инвестиционното предложение е била публикувана на сайта на [община] на 03.06.2014 г., както и на електронната страница на МОСВ на 22.07.2014 г. Копие от ИП е изпратено на министъра на околната среда и водите с писмо от 06.06.2014 г.
С писмо от 11.06.2014 г. по описа на МОСВ ИП, на основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, е препратено на министъра на околната среда и водите, предвид факта, че ИП засяга територия, контролирана от РИОСВ-Б. и РИОСВ-С..
С писмо с от 24.06.2014 г. възложителят е адресирал до решаващия орган жалба от жители на [населено място], [община]. В жалбата се посочва, че се иска да бъде оставено отклонение за действаща в момента чешма. Сочи се и че в ИП е допусната техническа грешка по отношение на дължината на водопровода, чиято действителна дължина следва да е 2460 м.
С писмо от 17.06.2014 г. от МОСВ е изпратено до директора на дирекция НСЗП ИП за становище. С писмо от 25.06.2014 г. е получено становище в което се посочва, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG 0001030„Р.-Западни” и са изложени мотиви в 4 пункта.
С писмо от 17.06.2014 г. директорът на Дирекция „Превантивна дейност (Д.) е изпратил до директора на Б. дирекция „З. район” - Б. за становище. С писмо от 25.06.2014 г. е получено становище в което се посочва, че предметът на ИП не предвижда натиск и въздействие върху водни тела, свързано с водоотнемане и/или заустване върху повърхностните и подземните водни тела, при спазване на изискванията на Закона за водите (ЗВ).
С писмо от 22.07.2014 г. решаващият орган е уведомил възложителя, че на основание чл. 31, ал. 1 от З. и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимост. Сочи се, че на основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за О. е необходимо възложителя да внесе в МОСВ писмено искане с приложена подробно разработена информация по Приложение № 2 от Наредбата за О.; следва да се осигури обществен достъп до информацията по приложение № 2, съгл. чл. 6, ал. 9 от Наредбата за О., като копие от информацията следва да се представи на [община] – кметства на [населено място], [населено място], и кметство Долно Д., [община], като съответните общини следва да осигурят обществен достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересованите страни. Информацията е била поместена на електронната страница на [община] на 05.08.2014 г. В тази връзка, по преписката са приложени отговори от кмета на [населено място], [населено място], [населено място] като се посочва, че не са постъпвали мнения, възражения и становища от граждани, фирми и обществени организации, както и по-горе посоченото предложение (наименувано жалба) от жителите на [населено място] относно искано отклонение за действаща чешма.
С писмо от 06.08.2014 г. възложителя е адресирал до решаващия орган искане за преценяване на необходимостта от извършване на О. с копие от информацията по приложение № 2 на наредбата за О..
С писмо от 14.08.2014 г. от МОСВ е адресирано писмо до дирекция „Обществено здраве” на МЗ за становище относно преценяване на необходимостта от извършване на О.. С писмо от 26.08.2014 от Главният държавен здравен инспектор е получен отговор, в който се сочи, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква да възникне здравен риск, вследствие реализацията на разглежданото инвестиционно предложение., сочи се, че няма необходимост от изготвяне на О..
В следствие на проведената процедура е издадено оспореното решение № 8-ПР/2014 г. от 19.09.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите.
При така установените факти настоящият състав на Върховния административен съд, пето отделение, обосновава следните правни изводи:
Жалбите са подадени в срока по чл. 99, ал. 6 от ЗООС от лица, засегнати от постановения акт. Като сдружения, неправителствени организации, регистрирани при спазване на националното законодателство, с предмет на дейност опазване на околната среда, жалбоподателите попадат в кръга на засегната общественост по смисъла на § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗООС. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 9, § 5, точка "а" от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, ратифицирана със закон, приет от Х. Народно събрание на 2 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 91 от 2003 г., в сила от 16 март 2004 г.). Ето защо настоящият състав приема, че жалбоподателите имат правен интерес от оспорване на административния акт.
Разгледани по същество, жалбите са неоснователни.
Оспореното решение е постановено от компетентния по смисъла на чл. 94, ал.1, т. 2 от ЗООС орган. Съгласно цитирания текст министърът на околната среда и водите е компетентен да вземе решение по О. за инвестиционни предложения, засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ. В случая настоящият състав приема, че инвестиционното предложение " Външен водопровод и напорен водоем с обем 250 куб. м. в землището на [населено място], [община], Област Б. " и засяга територия, контролирана от РИОСВ-Б. и РИОСВ-С.. Поради това настоящият състав приема, че компетентен да се произнесе с решение, с което да одобри осъществяването на инвестиционно предложение " Външен водопровод и напорен водоем с обем 250 куб. м. в землището на [населено място], [община], Област Б. " е министърът на околната среда и водите.
Оспореното решение е издадено в съответствие с изискванията за форма - актът е писмен и съдържа, посочените в разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от ЗООС реквизити.
Административният акт е мотивиран. Както самото решение по О., така и приложените към административната преписка писмени доказателства представляват фактическите основания за издаването на административния акт, и в тях се съдържат описанието на инвестиционното предложение, доказателства за извършените действия по одобряването на процедурата и изготвените становища и доклади в резултат на тях. С оглед на изложените мотиви в решението дават възможност както за извършването на съдебен контрол за законосъобразност на административния акт на посочените в чл. 146 от АПК основания, така и за защита правата и законните интереси на засегнатите лица и организации.
В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за О. възложителят е уведомил компетентния орган за инвестиционното намерение, а в кратък срок след това, в най - ранен етап от подготовката за осъществяване на инвестиционното предложение - и кметовете на [община], кмета на [населено място], кмета на [населено място], кмета на [населено място], по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за О.. Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение и в съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 3 от ЗООС и на чл. 9, ал.1 от Наредбата за О. възложителят определя специализираните ведомства и представителите на засегната общественост, с които следва да се извършат консултации съобразно начините, предвидени в чл. 9, ал. 3 от Наредбата. След преценка, че инвестиционното предложение попада в приложение № 2 към ЗООС и след обсъждане на представената документация и изпълнение на процедурата по глава шеста от ЗООС и на основание чл. 31 от З. е преценено, че следва да бъде извършена и оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони, както и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение. Оспореното решение на министъра на околната среда и водите е постановено въз основа на постъпилата документация за ИП, получените становища от компетентни органи в хода на процедурата, съобразено с критериите, регламентирани съгласно чл. 93, ал. 4 от ЗООС, а именно да не се извършва О..
При постановяване на оспореното решение на министъра на околната среда и водите не са допуснати нарушения на материалноправни разпоредби. Компетентният орган е преценил необходимостта от извършване на О. като е определил степента на значимост на въздействието върху околната среда въз основа на представената от възложителя информация, критериите по чл. 93, ал. 4 от ЗООС, получените становища от помощните органи по чл. 7 от Наредбата за О..
Възраженията на жалбоподателите за непълноти и пропуски в изследването на документацията и факти от значение за случая, водещи до незаконосъобразност на постановения от министъра на околната среда и водите административен акт, са неоснователни. Решението на административния орган се основава на резултатите от изисканите становища на специализираните органи, които изследват подробно възможното влияние на инвестиционното предложение върху различните компоненти на околната среда: почви, въздух, води, човешко здраве, флора, фауна и др. като предвижда конкретни и подробни мерки във връзка с предотвратяване, намаляване и ограничаване на евентуално вредно въздействие.
Спазена е процедурата по издаване на административния акт. Производството е уредено в Глава Втора на Наредбата за О.. В. е информирал писмено компетентните органи компетентните органи – МОСВ и РИОСВ в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като е внесъл ИП. Едновременно с уведомяването на компетентния орган възложителят е уведомил писмено и кметовете на съответните кметства, а засегнатото население чрез публикуване на ИП на електронната страница на възложителя и чрез таблата за съобщения на информираните общини, като информацията съдържа данни за възложителя, резюме на предложението, връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, и др. На основание чл. 4а от Наредбата за О. уведомлението е изпратено и на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. Компетентният орган е информирал писмено възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на глава шеста от ЗООС.

Неоснователни са твърденията на жалбопадателите за липса на проведени консултации и нарушение на чл. 84, ал. 2 от ЗООС, предвид неотносимостта на разпоредбата, касаеща извършване на екологична оценка на планове и програми, какъвто не е настоящият случай. Следва да се посочи, че оспореното решение № 8-ПР/2014 г. е със съдържание да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (О.) и е издадено на основание чл. 7, ал. 1 и чл. 8 , ал. 1 от Наредбата, които се съдържат в нейната глава втора, а провеждането на обществено обсъждане на доклада за О. е предвидено в глава шеста от Наредбата, която е относима към друг етап от процедурата, който се провежда, когато е задължително изготвянето на О. или компетентният орган е взел решение да се извърши такава оценка. В настоящия случай е отчетен и съобразен обществения интерес към ИП. В тази насока са представени достатъчно доказателства по административната преписка, установяващи разгласата на ИП, а подаденото предложение от жителите на [населено място], недвусмислено показва за направено уведомяване.

Неоснователни са твърденията за нарушение на чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно която Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за дървесната растителност преди започване и след завършване на строителството. Разрешението за строеж се издава след издаване на разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10. Видно от текста, изискванията са задължения на други органи, които представляват последващи действия, а обжалваното решение е предшестващ акт.

Неоснователни са твърденията и за несвоевременно публикуване на оспорения акт предвид отпадналото задължение на кметствата да съобщават за издадените решения по чл. 8, ал. 5 от Наредбата за О..

С оглед изложеното съдът приема, че оспореното решение на министъра на околната среда и водите е издадено от компетентния орган, в установената форма, при спазване на административнопроизводствените правила и на материалноправните разпоредби, поради което не са налице основания за неговата отмяна. Административният акт е съответен и на целта на закона. Ето защо и съгласно чл. 172, ал. 2, пр. последно от АПК оспорването следва да бъде отхвърлено.
С оглед изложеното и направеното искане, на основание чл. 143, ал.3 и ал. 4 от АПК и на основание чл. 7, ал.1, т. 4 от Наредба № 1/ 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения жалбоподателите следва да заплатят на Министерство на околната среда и водите 300 лева юрисконсултско възнаграждение.
По тези съображения, и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Гражданско сдружение "Хармония" със седалище и адрес на управление [населено място], чрез председателя на Управителния съвет Д. И. И. и Сдружение „Е. С. 2000” със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от председателя на УС Л. К., срещу решение № 8-ПР/2014 г. от 19.09.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (О.) на министъра на околната среда и водите.
ОСЪЖДА Гражданско сдружение "Хармония" със седалище и адрес на управление [населено място], чрез председателя на Управителния съвет Д. И. И. и Сдружение „Е. С. 2000” със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от председателя на УС Л. К., да заплатят на Министерство на околната среда и водите 300 /триста/ лева, представляващо юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.

Особено мнение: