Ново Р/О: Ново Р/О, 1057 / 26.1.2017 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 3750 / 28.3.2017 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12533
София, 21.11.2016

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 5342/2016. Document Link Icon


Производството е по чл. 190, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Постъпило е искане от жалбоподателя [ЮЛ] за спиране действието на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (приета с ПМС № 119 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 45 от 2006 г., изм. и доп. бр. 57 от 2007 г., бр. 1 от 2009 г., бр. 5 и 53 от 2011 г. изм. и доп. ДВ, бр. 22/2016 г.) с текст: На всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ.
Искането се подкрепя от другите двама жалбоподатели Сдружение "Център за защита правата в здравеопазването" и Сдружение "Национално сдружение на частните болници".
Ответникът Министерски съвет и встъпилите по реда на чл. 189, ал. 2 от АПК като страни Национална здравно-осигурителна каса и министър на здравеопазването изразяват становище за отхвърляне на искането.
Съдът намира искането за процесуално допустимо, а по същество за основателно.
С решение № 12532 от 21.11.2016 г. съдебният състав обяви за нищожна действащата към момента разпоредба на чл. 2, ал. 5 от НОПДМП. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд.
С оглед на постановения правен резултат се обосновава извод за настъпването на вреди по смисъла на чл. 166, ал. 2 от АПК от продължаване на действието на тази правна норма до произнасянето на касационната инстанция. Затова действието на чл. 2, ал. 5 от НОПДМП следва да бъде спряно и така мотивиран, Върховният административен съд, състав на пето отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА действието на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (приета с ПМС № 119 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 45 от 2006 г., изм. и доп. бр. 57 от 2007 г., бр. 1 от 2009 г., бр. 5 и 53 от 2011 г. изм. и доп. ДВ, бр. 22/2016 г.) с текст: На всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.