Ново Р/О: Ново Р/О, 11154 / 29.7.2013 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 17388 / 20.12.2013 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 8250 / 6.7.2015 г.


РЕШЕНИЕ

14119
София, 12.11.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
по адм. дело 5502/2010. Document Link Icon


Производството е по чл. 175 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/
Подадено е искане от [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм.д. № 5502/2010 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение. Твърди се, че в диспозитива на решението, в частта, с която е отхвърлена жалбата на [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и другите жалбоподатели срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, както и в частта, с която е отхвърлено искането за спиране на изпълнението на обжалвания акт не е вписан жалбоподателят [фирма], а същевременно в първото по делото заседание проведено на 21.12.2010 г. поради промяна на фирменото наименование на жалбоподателя [фирма], като страна е конституирано като [фирма] и е вписано в списъка за призоваване на страните по делото.
От страна на министъра на околната среда и водите не е постъпило становище по искането за поправка в диспозитива на решението.
Върховният административен съд, Седмо отделение, намира, че искането е допустимо и основателно.
Установява се, че [фирма] е конституирано като страна по делото и в мотивите на решението е записано, че делото е образувано по жалба включително на [фирма]. В диспозитива на решението, в частта, с която са отхвърлени жалбите срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите е записано, че е отхвърлена жалбата на МВЕЦ М.", неточно е посочено наименованието на дружеството. Следва да се допусне поправка вместо записаното МВЕЦ М." да се чете [фирма], касае се за писмена грешка. Наименованието на дружеството не липсва в отхвърлителната част на диспозитива, но е записано неточно.
В частта на диспозитива на решението, с което е отхвърлено искането на [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, не е записано, че е отхвърлено искането и на [фирма] за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Същевременно се установява, че молбата за спиране изпълнението на заповедта е подадена от "ВЕЦ М.", Е., [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] , т.е. включително от [фирма], налице е очевидна неточност, която следва да се поправи.
Воден от изложеното и на основание чл. 175 АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение,


РЕШИ:


Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм.д. № 5502/2010 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение, в частта, с която е отхвърлена жалбата срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, като вместо записаното МВЕЦ М." Е., да се чете [фирма] и в частта, с която е отхвърлено искането на [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, след думите "искането на" се добавя [фирма].
Решението за поправка подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.
Решението за поправка да се съобщи само на страните [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и на Министерството на околната среда и водите.

Особено мнение: