Ново Р/О: Ново Р/О, 9215 / 7.8.2015 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7323
София, 18.06.2015

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание на шестнадесети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАНЯ ВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
СОНЯ ЯНКУЛОВА
МИРОСЛАВА КЕРИМОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаСОНЯ ЯНКУЛОВА
по адм. дело 6925/2015. Document Link Icon


Производството е по чл. 60, ал. 4 - 7 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на ректора на Стопанска академия „Д. А. Ц.“, [населено място], [улица] – проф. д-р Т. Д. срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед №РД-09-727 от 03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката.
С оспорването разпореждане министърът на образованието и науката допуснал предварително изпълнение на своя Заповед №РД-09-727, с която на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „б“ във вр. с чл. 24, ал. 4 от Закона за висшето образование проф. И. В. е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Стопанска академия „Д. А. Ц.“, до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца.

І. Становище на страните:
1. Жалбоподателят – ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ц.“, проф. д-р Т. Д., счита допуснатото предварително изпълнение за незаконосъобразно. Сочи, че описаните от министъра фактически обстоятелства за допускане на предварителното изпълнение не са конкретизирани, за да се направи обосновано предположение за тяхното наличие. Счита за очевидно, че от 28.05.2015 г. Общото събрание на Стопанската академия е избрало за ректор проф. д-р Т. Д. и дали този избор е легитимен ще реши съдът, който е вече сезиран. След като Общото събрание избрало ректор, той, въз основа на допуснато предварително изпълнение на решенията на Общото събрание по избора, встъпил в правомощията си, видно от трудов договор от 28.05.2015 г., и спорът вече е отнесен пред съда е недопустимо министърът да назначава временно изпълняващ длъжността ректор, тъй като формално ще има двама ректори.
Счита, че допуснатото предварително изпълнение е в грубо нарушение на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование (ЗВО), тъй като не е налице нито една от предпоставките, които пораждат правото на министъра да упражни правомощията си. Излага подробно доводи по всяка от хипотезите на точка 6.
Сочи, че решението от 28.05.2015 г. на Общото събрание за избор на проф. д-р Т. Д. и разпореждането за допускане на предварително изпълнение на това решение не са оспорени и са в законна сила. С оглед на това налице е редовна процедура по избор на ректор и назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор представлява превишение на служебна компетентност и явна злоупотреба с власт.
Сочи, че оспорването пред съда на Заповед №359 от 17.04.2015 г. на ректора на Стопанската академия за определяне на поименния списъчен състав на Общото събрание на академията с мандат 2015 – 2019 г. и на Решение от 28.05.2015 г. на Общото събрание за издигане на кандидатурата за ректор на академията, поражда висящ правен спор при който министърът не може да се произнася. На практика министърът, без да има законови правомощия, се произнесъл по законосъобразността и действителността на актовете на Общото събрание като иззел правомощията на съда.
Счита обжалваната заповед за немотивирана – не съдържа мотиви под формата на конкретни фактически обстоятелства, които са наложили нейното издаване, а тези, които бланкетно са цитирани не кореспондират на посочените правни основания.
По изложените съображения счита оспорваното разпореждане за незаконосъобразно и моли съд да го отмени. Представя писмени доказателства. Жалбоподателят се представлява от адв. С. П. и адв. Н. Б., Адвокатска колегия, [населено място].
С допълнителна молба от 08.06.2016 г. жалбоподателят прави искане за спиране на предварителното изпълнение, поради реалната опасност да бъдат нанесени непоправими вреди на академията. Представя Заповед №1 от 05.06.2015 г. на назначения за временно изпълняващ длъжността ректор. Заповедта е представена в два варианта – с допуснато и без допуснато предварително изпълнение. С нея е отменена Заповед №359 от 17.04.2015 г. на ректора на академията и всички решения на Общото събрание от 20 и 28.05.2015 г. Излага подробно доводи за незаконосъобразността на заповед №1.
2. Ответникът по жалбата – министърът на образованието и науката, счита същата за недопустима. Жалбоподателят не е активно легитимиран да оспори разпореждането, тъй като не е законен представител на висшето училище. Заповедта на ректора за конституирането на Общото събрание и решението на Общото събрание от 28.05.2015 г. за издигане на кандидатурата на проф. д-р Т. Д. за ректор са оспорени пред Административен съд, [населено място], образувани са административни дела №306/2015 г. и 362/2015 г. Жалбите спират изпълнението на актовете, от които проф. Д. черпи своята легитимност. С оглед на това проф. Д. няма качеството на ректор на академията. Налице е процесуална пречка по смисъла на чл. 159, т. 4 АПК.
Алтернативно поддържа доводи за неоснователност на жалбата. Сочи, че жалбата съдържа твърдения за незаконосъобразност на самата заповед на министъра, не на допуснатото предварително изпълнение. В заповедта са посочени особено важните обществени интереси, които налагат допущането на предварителното изпълнение. Сочи, че въпреки наличието на висящ правен спор относно легитимността на членовете на Общото събрание такова е проведено и то е взело решение за избор на ректор, което също е оспорено пред съда. С оглед на това към момента на издаване на Заповед №РД-09-727 Стопанската академия не е имала ректор, което не само налага издаването на заповедта, но и изисква нейното незабавно привеждане в изпълнение.
В заповедта изрично е посочено наличието на обосновано предположение, че изпълнението на заповедта на министъра ще бъде осуетено, поради създадената конфликтна ситуация, свързана с организирането и провеждането на избора при несъобразяване със суспензивния ефект на жалбата. Сочи, че понастоящем това предположение е факт – налице е недопускане на временно изпълняващия длъжността ректор до канцелариите на висшето училище. Невъзможността и понастоящем, назначеният от министъра временно изпълняващ длъжността ректор да изпълнява правомощията си, счита, че безспорно ще доведе до последици, изискващи предварително изпълнение на заповедта.
Сочи, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда, изразяваща се в извършване на правни и фактически действия от нелегитимно избрания ректор – издаване на дипломи, разпореждане с финансови средства и други.
Счита твърдението за наличие на двама ректори на академията за неправилно с оглед на образуваните съдебни производства по оспорване на актове, от които жалбоподателят черпи легитимността си.
Моли съда да остави без разглеждане, алтернативно – без уважение, подадената жалба. Ответникът се представлява от юрисконсулт Д. Гърбовска.
3. Заинтересованата страна - временно изпълняващ длъжността ректор на Стопанската академия проф. И. В., не взема становище.

ІІ. Фактите:
Върховният административен съд, за да се произнесе, установи от фактическа страна следното:
1. На 30.05.2011 г. Общото събрание на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ избрало доц. д-р В. А. за ректор на академията, л. 15 -28.
2. На 17.04.2015 г., със Заповед №359, издадена на основание чл. 27 ЗВО и чл. 32, ал. 2 от Правилника за дейността на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ (Правилника), ректорът на академията определил състава на Общото събрание, л. 101 – 102.
3. На 30.04.2015 г. проф. И. Върбатон, проф. Г. И., доц. Т. К. и доц. И. М. оспорили пред Административен съд, [населено място] Заповед №359 на ректора на академията. Жалбата била подадена направо в съда и по нея образувано административно дело №306/2015 г.
4. На 08.05.2015 г. ректорът на академията свикал на 20.05.2015 г. Общо събрание с посочен дневен ред, inter alia, т. 5 – издигане на кандидатури за ректор на академията за периода 2015 – 2019 г.
5. На 20.05.2015 г. със Заповед №457, ректорът на академията допуснал предварително изпълнение на своя Заповед №359, л. 103 – 105.
6. На 20.05.2015 г. било проведено Общо събрание на Стопанската академия за отчитане дейността на академията в периода 2011 – 2915 г.
7. На 20.05.2015 г. било проведено учредително заседание на Общото събрание на академията на основание чл. 28, ал. 1 ЗВО и чл. 32, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 и 2 от Правилника за дейността на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ по искане на ректора. Точка 5 от дневния ред е издигане на кандидатури за ректор на Стопанската академия. За ректор на академията била издигната кандидатурата на проф. д-р Т. Д., л. 42 – 56.
8. На 28.05.2015 г. проф. И. В., проф. Г. И., доц. Т. К. и доц. И. М. оспорили пред Административен съд, [населено място], решението на Общото събрание за издигане на кандидатурата на проф. д-р Т. Д. за ректор на академията. По жалбата било образувано административно дело №362/2015 г.
9. На 28.05.2015 г. било проведено заседание на Общото събрание на Стопанската академия, л. 66 – 100, на което, inter alia:
а) било прието решение за допускане на предварително изпълнение на решението от 20.05.2015 г. на Общото събрание по т. 5 – издигане на кандидатура за ректор на академията.
б) бил избран ректор на академията – проф. д-р Т. Д.;
в) било допуснато предварително изпълнение на решението на Общото събрание за изборна ректор на академията.
10. На 28.05.2015 г. между председателя на Общото събрание на академията и проф. д-р Т. Д. бил сключен трудов договор №1259 за длъжността ректор на Стопанската академия, л. 106.
11. На 03.06.2015 г., със Заповед №РД-09-727, министърът на образованието и науката, издадена на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „а“ във вр. с чл. 24, ал. 4 ЗВО, назначил проф. И. В. за временно изпълняващ длъжността ректор на Стопанската академия за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца. На основание чл. 60, ал. 1 АПК министърът допуснал предварително изпълнение на заповедта поради:
а) необходимост от защита на особено важни обществени интереси, свързани с правата на студентите и академичния състав и обезпечаване на възможността висшето училище да продължи дейността си;
б) наличие на обосновано предположение, че изпълнението на тази заповед може да бъде осуетено поради създадената конфликтна ситуация, свързана с организирането и провеждането на избор на ректор на 28.05.2015 г. при несъобразяване със суспензивния ефект на жалбата;
в) от закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда, изразяваща се в извършване на правни и фактически действия от нелегитимно избрания ректор.
12. На 05.06.2015 г. назначеният за временно изпълняващ длъжността ректор на академията издал Заповед №1, с която отменил Заповед №359 от 17.04.2015 г. на ректора на академията и всички решения на Общото събрание на академията от 20 и 28.05.2015 г. Допуснал предварително изпълнение на заповед №1.
Въз основа на така установените факти съдът приема от правна страна следното:

ІІІ. По допустимостта:
Жалбата на ректора на Стопанската академия „д. А. Ц.“ срещу разпореждането на министъра на образованието и науката за допускане на предварително изпълнение на негова Заповед №РД-09-727 е допустима – подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 60, ал. 4 АПК и срещу подлежащ на обжалване административен акт.
Оспорва се разпореждането на министъра на образованието и науката, с което е допуснато предварително изпълнение на негова Заповед №РД-09-727. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение, съгласно чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на оспорване независимо от оспорването на самия акт. Срокът, в който е допустимо оспорването е тридневен. По делото няма доказателства за съобщаване на разпореждането и на заповедта на жалбоподателя. Няма и доказателства за публично оповестяване на заповедта, но видно от доказателствата по делото заповедта е издадена на 03.06.2015 г., а жалбата е подадена на 04.06.2015 г.
Жалбата е подадена от лице, за което е налице правен интерес от оспорване на разпореждането за предварително изпълнение. От установените по делото факти е видно, че в правния мир съществуват, едновременно във времето, два правопораждащи заемането на длъжността ректор на Стопанската академия юридически факта – решение на Общото събрание от 28.05.2015 г. и Заповед №РД-09-727 на министъра на образованието и науката. Безспорно по делото е, че и решението на Общото събрание, и заповедта на министъра към настоящия момент са предмет на съдебен контрол. Съдебното производство по оспорване на решението на Общото събрание за избор на ректор не е приключило.
Следователно налице е спор за правосубектността на двете лица, които претендират надлежно оправомощаване – чрез избор и назначаване, на длъжността ректор на академията. Поради това за проф. д-р Т. Д., в качеството й на избран от Общото събрание ректор на академията, е налице правен интерес от оспорване на допуснатото предварително изпълнение на заповедта на министъра на образованието и науката, с която е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор проф. И. В.. Допуснатото предварително изпълнение пряко въздейства върху правата, които Д. претендира да притежава по силата на избор от Общото събрание на академията.
По принцип е вярно, че жалбата спира изпълнението на оспорения акт, но тя не го отменя. Едва влязлото в сила съдебно решение ще установи законосъобразността на оспорения акт. С оглед на това доводите на ответника за недопустимост на съдебното производство поради спряно изпълнение на оспореното решение на Общото събрание са неоснователни. Изпълнението на оспореното решение може да е спряно, но претендираните с него права съществуват и именно те обосновават правния интерес на Д. от оспорване на предварителното изпълнение на заповедта на министъра. Ако съдът приеме за установен сочения от ответника факт – че Д. няма качеството на ректор, то той би се произнесъл по един правен спор, който е висящ и който не е предмет на настоящото дело.
Поради изложеното съдът приема, че жалбата е допустима.

ІV. По съществото на спора:
Съдът, след като обсъди твърденията и доводите на страните, събраните по делото доказателства и извърши служебно на основание чл. 168, ал. 1 във в с чл. 146 АПК проверка на оспореното разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №РД-09-727 приема от правна страна следното:
1. Компетентност:
Оспореното разпореждане за допускане на предварително изпълнение е издадено от компетентен орган. Заповед №РД-09-727 е издадена на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „а“ във вр. с чл. 24, ал. 4 ЗВО. Съгласно тази норма министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца. Именно това е и съдържанието на заповед №РД-09-727 – назначаване на едно лице за временно изпълняващ длъжността ректор на висше училище. Органът, който издава съответния акт може да допусне с нарочно разпореждане предварителното му изпълнение.
2. Форма:
Разпореждането е издадено в исканата от закона писмена форма и от формална страна съдържа изискуемите от чл. 59, ал. 2 АПК реквизити, в т.ч. правни и фактически основания.
3. Административнопроизводствени правила:
Доколкото разпореждането за предварително изпълнение на Заповед №РД-09-727 е издадено в резултат на провеждане на административното производство по издаване на самата заповед, проверката за спазване на административнопроизводствените правила ще бъде направена от съда в производството по оспорване на самата заповед. За целите на настоящото производство съдът не установява допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
4. Съответствие с материалноправните разпоредби:
Съгласно чл. 60, ал. 1 АПК органът може да допусне предварително изпълнение на акта си при лимитативно изброени предпоставки. Видно от мотивите на разпореждането за допускане на предварително изпълнение органът приел наличие на три предпоставки – необходимост от защита на особено важни обществени интереси, опасност да бъде осуетено изпълнението на заповедта и от закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда. Така формулирани от формална страна посочените предпоставки съответстват на визираните в чл. 60, ал. 1 АПК. За да е законосъобразно обаче допуснатото предварително изпълнение е необходимо да се установи действително ли са налице твърдяните от органа правопораждащи предварителното изпълнение факти.
а) По необходимостта от защита на особено важни обществени интереси:
За да е законосъобразно допуснатото на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение в посочената хипотеза, е необходимо административният орган да е доказал, първо, че е налице обществен интерес, второ, че този интерес е особено важен и трето, се нуждае от защита. Компетентен да определи необходимостта и значимостта на обекта, т.е. интереса за обществото, и необходимостта от защита е министърът на образованието и науката с оглед на правомощието си на държавен орган за осъществяване на националната политика във висшето образование по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗВО. Безспорно е, че правата на студентите и на академичния състав, както и функционирането на висшето училище е обществен интерес. Правото на образование и правото на труд са конституционно признати основни права на всеки гражданин и това обстоятелство предпоставя наличието на обществен интерес за тяхното осъществяване. Но това не е достатъчно. Необходимо е общественият интерес да особено важен.
Преценката дали даден интерес е особено важен административният орган прави в рамките на обществените отношения, които има компетентността да регулира и като прецени степента на значимост на обществения интерес. Видно от мотивите на административния орган факта, който обусловил преценката му за особената важност на обществения интерес е обвързаността на възможността да не бъдат накърнени конституционните правата на студентите и на академичния състав и да не бъде прекъсната дейността на висшето училище. Видно е, че макар и твърде пестеливо, органът направил извода си за особената важност на обществения интерес на базата на преценката на въздействието, което отлагането на изпълнението на възложените правомощия би имало върху конституционните права на студентите и гражданите. Вярно е, че органът не изложил конкретни мотиви за необходимостта от защита на тези интереси, но те се извеждат от мотивите на самата Заповед №РД-09-727. В мотивите органът изложил факти, които биха могли да застрашат правата и интересите на студентите, академичния състав и самото училище. За целите на допуснатото предварително изпълнение това е достатъчно.
Видно от изложеното приетото от органа основание – за защита на особено важни обществен интерес, е законосъобразно.
2. По опасността да бъде осуетено изпълнението на заповедта:
За да е налице това основание за допускане на предварително изпълнение е необходимо органът да релевира факти и обстоятелства, които правят обоснована преценката за опасност от осуетяване на изпълнението. Като основен мотив за тази си преценка органът посочил „създадената конфликтна ситуация, свързана с организиране и провеждане на избора на ректор на 28.05.2015 г.“.
Фактите, които доказват създалата се ситуация са изложени в мотивите на заповедта. От тях е видно безспорно, че към датата на издаване на разпореждането е налице съдебен спор за законосъобразността на избора на ректор от Общото събрание, който е породен, според органа, от несъобразяване със суспензивното действие на жалбите срещу предхождащи избора актове. Следователно фактите действително установяват потенциална възможност изпълнението на заповедта да бъде затруднено. Това прави обоснована преценката за наличие на опасност от осуетяване на изпълнението на заповедта.
3. По възможността от закъснението на изпълнението да последва значителна вреда:
Това основание за допускане на предварително изпълнение органът обосновал с възможността нелегитимния, според него, ректор да извърши фактически и правни действия, от които да последва значителна вреда. При осъществения избор на ректор от Общото събрание и с оглед на обема на правомощията, които един ректор на висше училище има, обективно той е в състояние да извърши действия, които при последващо установена незаконосъобразност на избора биха могли да породят неблагоприятни последици под формата на значителни вреди за правата и интересите на студентите, академичния състав и на училището на цяло. Наличният правен спор за законосъобразността на избора поставя фактически в конкуренция двамата претенденти и засилва потенциалната възможност за настъпване на значителни вреди от закъснялото изпълнение. Наред с това следва да се посочи, че висшето училище е непрекъснато работеща организация, която не би следвало да бъде оставена без ръководство до приключване на спора за законосъобразността на избора и до решаване на спора за законосъобразността на заповедта за назначаване на ректор от министъра.
Видно от изложеното посочените от органа фактически основания правят обоснован мотива за възможност от закъснението на изпълнението да последва значителна вреда.
Установените фактически и правни основания за издаване на оспореното разпореждане, компетентност на органа, спазена форма и административнопроизводствените правила правят оспореното разпореждане законосъобразно. Съдът следва да отхвърли жалбата на проф. д-р Т. Д. като неоснователна.

VІ. По искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение:
В допълнителна жалба Д. прави искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение. С оглед на чл. 60, ал. 5 АПК жалбата срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение не спира изпълнението, но съдът може да го спре до окончателното решаване на спора за законосъобразността на разпореждането за допускане на предварително изпълнение. Законодателят не е поставил изисквания, при наличието на които съдът може да спре предварителното изпълнение. Преценката е предоставена на дискрецията на съда. Жалбоподателят сочи като основание за спиране на допуснатото предварително изпълнение издадената от назначения за ректор заповед, с която са отменени Заповед №359 на предишния ректор и всички решения на Общото събрание на академията от 20 и 28.05.2015 г.
Изключително сложната правна ситуация, в която в момента се намира въпроса за законосъобразността на избора и на назначението на ректор на Стопанската академия, породена от наслагващи се във времето актове с допуснато предварително изпълнение и оспорени по съдебен ред не би била облекчена, ако съдът спре допуснатото предварително изпълнение на Заповед №РД-09-727. При установената законосъобразност на допуснатото предварително изпълнение съдът счита, че не са налице основания за неговото спиране. Законосъобразността на представената от жалбоподателя Заповед №1 от 05.06.2015 г. на назначения ректор не може да бъде предмет на настоящото производство, нито факт, който да бъде основание за спиране на допуснатото предварително изпълнение, тъй като би било произнасяне извън предмета на спора.
С оглед на изложеното съдът не намира основания за спиране на допуснатото от органа предварително изпълнение на негова Заповед №РД-09-727.
При така установеното съдът следва да отхвърли жалбата на ректора на Стопанска академия проф. д–р Т. Д. срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповед №РД-09-727 от 03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката за назначаване на проф. И. В. за ректор на Стопанската академия. Съдът следва да остави без уважение и искането на проф. д – р Т. Д. за спиране на допуснатото предварително изпълнение на Заповед №РД-09-727.
Водим от горното и на основание чл. 60, ал. 5 и 7 АПК Върховният административен съд

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ректора на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ проф. д-р Т. Д. за спиране на допуснатото предварително изпълнение на Заповед №РД-09-727 от 03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ректора на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ проф. д-р Т. Д. срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед №РД-09-727 от 03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката, с която на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „б“ във вр. с чл. 24, ал. 2 от Закона за висшето образование за ректор на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ е назначен проф. И. В..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването.

Особено мнение: