Ново Р/О: Ново Р/О, 15664 / 19.12.2017 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10577
София, 18.08.2017

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА
ДИМАНА ЙОСИФОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
по адм. дело 8894/2017. Document Link Icon


Производството е по чл.60,ал.4 от АПК.
С решение № 104 от 02.08.2017г. министърът на околната среда и водите е допуснал на основание чл.60,ал.1 във вр. с ал.2 АПК предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2 – 2/2017г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88 – 1/1998г. на министъра на околната среда и водите, с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект Яденица“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонна диафрагма, с цел защита на особено важни държавни и обществени интереси, и защита здравето на населението, свързани с изпълнението на акта, тъй като от закъснението на проекта може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от Сдружение [ЮЛ] – [населено място], представлявано от пълномощника му адв.С. О.. В същата се прави оплакване, че решението на административния орган е неправилно като постановено в нарушение на закона. В жалбата се излагат доводи в подкрепа на оплакванията. Моли Върховния административен съд да отмени решението.
Върховният административен съд, тричленен състав на шесто отделение, като обсъди оплакванията в жалбата и събраните по делото доказателства, намира за установено следното :
Жалбата е подадена в срока то чл.60,4 от АПК, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима и следва да бъдат разгледана. По същество е основателна.
С обжалваното решение министърът на околната среда и водите допуснал на основание чл.60,ал.1 във вр. с ал.2 АПК предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2 – 2/2017г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88 – 1/1998г. на министъра на околната среда и водите, с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект Яденица“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонна диафрагма, с цер защита на осолбено важни държавни и обществени интереси, и защита здравето на населението, свързани с изпълнението на акта, тъй като от закъснението на проекта може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Министърът е бил сезиран с искане за допускане на предварително изпълнение на ОВОС за проект „Ядиница“ от [фирма]. Като мотиви за наличие на предпоставки по чл.60,ал.1 АПК за допускане на предварително изпълнение са посочени следните обстоятелства: - необходимост от резервни/дублиращи/ мощности на електроенергийната система /ЕЕС/на страната предвид нарастване на дела на енергията, произвеждана от ветрогенераторни и соларни мощности, които поради своята непредвидимост създават значителни затруднения при управление на мощностния състав за покриване на товарите в системата; увеличаване на използваемостта на ПАВЕЦ“Чаира“; намаляване на риска от наводнения в [населено място] и участъка до [населено място]; проект „Яденица“ е включен в Националния план за инвестиции /НПИ/, за периода 2013 – 2020г.; с решение на МС 707/2012г.на Министерския съвет язовир „Яденица“, представлянващ основно съоръжение на проект“Яденица“ е обявен за „Национален обект“ по смисъла на Закона за държавната собственост и за „обект с национално значение“ по смисъла на ЗУТ; намаляване на нивото на безработица чрез създаване на нови работни места на активната част от населението на територията на общините, където се изгражда обекта; подобряване на културната и социалната среда в съответното селище; подобряване на финансовото състояние на местното население; увеличаване на безопасността на хората при високи води поради приетия режим на работа на язовир „Яденица“ без приливане при пълноводие; от закъснението на изпълнението на обекта може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Основното оплакване на жалбоподателя е за неправилност на обжалваното решение на административния орган поради допуснато нарушение на материалния и процесуалния закон. Навеждат се доводи, че от данните по административната преписка не се установява наличие на хипотеза за осигуряване на живота и здравето на гражданите, съответно наличие на хипотеза за защита на важен държавен или обществен интерес. На отделен ред се правят оплаквания за липса на конкретни мотиви на акта, както и че е недопустимо предварително изпълнение на административен акт, предхождащ следващи административни процедури.
По направеното оплакване настоящата инстанция приема за установено следното:
Съгласно чл.147,ал.1 АПК,право да оспорват административния акт имат гражданите или организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. От представеното по делото удостоверение за фирмена регистрация на Софийски градски съд /л. 7 от делото/ е видно, че Сдружение [ЮЛ] като юридическо лице с нестопанска цел има за предмет на дейност и съхраняване на националната природа, околната среда и местообитаванията на пъстървата в българските реки. Доколкото въпросният ОВОС за проект „Яденица“ е свързан с изграждането на язовир на р.Яденица, следва да бъде прието, че за сдружението съществува правен интерес от неговото оспорване, в това число и по въпроса за допускане на неговото предварително изпълнение. В този смисъл следва да бъде прието, че жалбата е подадена от надлежна страна и като такава следва да бъде разгледана.
Съгласно чл.60,ал.1 АПК, че административният орган може да разпореди предварително изпълнение на административния акт, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Оспореното решение е издаден от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия, в предвидената от закона писмена форма и съдържа необходимите реквизити.
От тълкуването на нормата на чл.60,ал.1 АПК следва, че в тежест на административния орган е да докаже наличието на предпоставките на правната норма за допускане на предварително изпълнение на административния акт.
С оглед на изложените в заповедта мотиви настоящият съдебен състав намира, че не е обосновано наличието на което и да е от посочените основания за допускане на предварителното изпълнение на Решение по ОВОС № 2 – 2/2017г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88 – 1/1998г. на министъра на околната среда и водите.
По отношение на предпоставката защита на „особено важни държавни или обществени интереси“ по делото са налице доказателства единствено, че язовир „Яденица“, представляващ основно съоръжение на Проект „Яденица“ е обявен за „Национален обект“ по смисъла на Закона за държавната собственост и за „обект с национално значение“ по смисъла на ЗУТ. Липсват каквито и да е било други доказателства относно наличието на особено важен държавен и обществен интерес, в това число за обосноваване на необходимостта от създаване на резервни /дублиращи/мощности на ветрогенераторните и соларните мощности. По същество мотивите на решението в тази му част представляват възпроизвеждане на аргументите, изложени в молбата на [фирма] за допускане на предварително изпълнение. От данните по делото е видно, че реализацията на въпросния проект е започнала още в далечната 1999г./преди повече от 18години/ без да бъде довършена, като липсват доказателства кое обосновава бързината и допускане на предварителното изпълнение на Решение по ОВОС № 2 – 2/2017г. на министъра на околната среда и водите, преди да бъде разрешен по същество въпроса за неговата законосъобразност.
По делото липсват и доказателства относно наличието на другата предпоставка по чл.60,ал.1 АПК за допускане на предварително изпълнение – осигуряване на живота и здравето на гражданите. По делото липсват доказателства както за изложеното в решението – че чрез проекта ще бъде разрешен въпросът с високите води и ще бъдат избегнати наводнения в районна на р.Яденица, така и за твърденията на жалбоподателя, че районът на строежа се намира в зона в най-висок сеизмичен риск и реализирането на проекта е свързано с повишен риск за населението в района.
Към оспореното решение не са представени и доказателства каква значителна или трудно поправима вреда би последвала от забавянето на изпълнението на акта.
Настоящата инстанция споделя и доводи на жалбоподателя, изложени в т.4 от жалбата, свързани с това, че към настоящия момент възложителят [фирма] няма готовност да подаде инвестиционен проект за одобрение по смисъла на ЗУТ предвид незавършеност на обществената поръчка. Наличието на влязло в сила решение за положителна ОВОС е условие за инвестиционното проектиране и за разрешаването на строежа – чл.144,ал.1,т.4 ЗУТ. По начало административните актове по опазване на околната среда да предохранителни, поради което предварителното изпълнение на разрешителните от тях може да се допусни само в изключителни случаи, при които евентуалните щети върху природата очевидно са по-малки от тези от липсата на незабавно действие. В този смисъл в съдебната практика определение № 15028 от 09.12.2010г. на Върховния административен съд, петчленен състав, постановено по адм.д. № 14251/2010г.
Като е приел друго и допуснал предварително изпълнение при условията на чл.60,ал.1 АПК на Решение по ОВОС № 2 – 2/2017г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88 – 1/1998г. на министъра на околната среда и водите, с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект Яденица“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонна диафрагма, с цел защита на особено важни държавни и обществени интереси, и защита здравето на населението, свързани с изпълнението на акта, като от закъснението на проекта може да последва значителна или трудно поправима вреда, министърът на околната среда и водите е постановил един незаконосъобразен административен акт, който при условията на чл.60,ал.5 АПК следва да бъде отменен, а искането на [фирма] за допускане на предварително изпълнение на решението следва бъде оставено без уважение.
Водим от горното и на осн. чл.60,ал.5 АПК, Върховният административен съд, тричленен състав на шесто отделение,


ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Решение № 104 от 02.08.2017г. на министъра на околната среда и водите, с което е допуснато на основание чл.60,ал.1 във вр. с ал.2 АПК предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2 – 2/2017г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88 – 1/1998г. на министъра на околната среда и водите, с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект Яденица“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонна диафрагма.
Оставя без уважение искането на [фирма] за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2 – 2/2017г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88 – 1/1998г. на министъра на околната среда и водите, с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“, отнасящо се за инвестиционно предложение „Проект Яденица“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонна диафрагма.
Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.