Ново Р/О: Ново Р/О, 7848 / 29.6.2015 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2869
София, 17.03.2015

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
по адм. дело 15109/2014. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Администрацията на Министерски съвет на Република България чрез юрисконсулт Г. срещу решение № 5969/10.10.2014г., постановено по адм. д. № 5627/2014г. от Административен съд София-град с оплаквания за неправилност на съдебния акт и искане за отмяната му.
Върховният административен съд, състав на П. отделение, намира така подадената касационна жалба за процесуално недопустима по следните съображения:
Страни по материалното административно правоотношение са издателят на акта – органът с властническо правомощие и адресата на акта. Нормата на чл. 153, ал. 1 АПК е императивна. В съответствие с цитираната правна разпоредба надлежно конституирани страни в първоинстанционното производство са: А. М. Е. от [населено място] -жалбоподател и държавен експерт в дирекция „Правителствена информационна служба” в Администрацията на Министерския съвет на РБ-издател на оспорения административен акт.
Поради спецификата на правата и задълженията, на които е носител Администрацията на Министерския съвет като юридическо лице то няма основание да участва в съдебното производство и като заинтересована страна. За да придобие качеството на заинтересована страна съответният правен субект трябва да бъде страна по материалното административно правоотношение, трябва оспореният акт да засяга негови законни права или интереси. В разглеждания случай административното правоотношение се развива единствено между експерта в дирекция „Правителствена информация” към Администрацията на МС на РБ, оправомощен да издава административните актове по Закона за достъп до обществена информация и жалбоподателя-Е., засегнат от неблагоприятния административен акт.
Следователно предвид правния резултат, постановен от първоинстанционния съд право на касационна жалба имат само страните по делото, но не и Администрацията на МС, включително и в хипотезата на чл. 210, ал. 2 АПК.
Предвид изложеното, касационната жалба като процесуално недопустима на основание чл. 215, т. 1 АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото-прекратено.
Воден от горното, ВАС, П. отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Администрацията на Министерски съвет на Република България чрез юрисконсулт Г. срещу решение № 5969/10.10.2014г., постановено по адм. д. № 5627/2014г. от Административен съд София-град.
Прекратява производството по адм. д. № 15109/2014г. по описа на ВАС.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

Особено мнение: