Предишно Р/О: Предишно Р/О, 12510 / 23.11.2015 г.


РЕШЕНИЕ

6055
София, 19.05.2016

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
МИРА РАЙЧЕВА
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМИРА РАЙЧЕВА
по адм. дело 3041/2016.


Производството е по чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по молба на [фирма], чрез пълномощника адв. В. А., за отмяна на влязлото в сила решение № 12510 от 23.11.2015 г., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд – Четвърто отделение по адм. дело № 11 927/2015 г.
С молбата се иска отмяна, поради наличие на основанията по чл. 239, т. 5 от АПК – твърди се, че упълномощеният пред първата инстанция адвокат е бил с оттеглени права към 10.11.2015 г. и поради това пред ВАС дружеството не е било надлежно представлявано.
Ответникът – Комисия за защита на конкуренцията, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по молбата за отмяна.
Ответникът [ЮЛ], чрез пълномощника адвокат Т., в подробно мотивирано писмено възражение, както и допълнително, в писмени бележки на процесуалния си представител, изразява становище за недопустимост, алтернативно- за неоснователност на молбата.
Ответникът [ЮЛ] , чрез адвокат К., изразява становище за недопустимост, алтернативно за неоснователност на молбата.
Ответникът [фирма], чрез пълномощника адвокат П., в писмено възражение излага мотивирани доводи за недопустимост на молбата, както и за нейната неоснователност по същество.
Върховният административен съд, петчленен състав, Първа колегия намира, че молбата за отмяна е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 240, ал. 1 АПК и е процесуално допустима. Релевираното възражение от всички ответници за недопустимост на молбата, поради насрочването й за разглеждане в открито съдебно заседание при изпълнение на указанията за отстраняване на нередовности в нея след изтичане на законния седмодневен срок е неоснователно.
Разгледана по същество, молбата е неоснователна при следните съображения:
Основанието по чл. 239, т. 5 АПК регламентира възможност да се иска отмяна на влязло в сила решение, когато страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани. В молбата се твърди, че [фирма] не е било надлежно представлявано, тъй към датата на съдебното заседание – 10.11.2015 г., адв. Г. е била с оттеглени права на процесуален представител на Дружеството. Тези възраженията са неоснователни.
Съгласно чл. 35 от ГПК, вр. чл. 228 и чл. 144 от АПК, доверителят има право да оттегли във всяко време пълномощието си, като уведоми съда, но това не спира разглеждането на делото. Всички действия, извършени законно от пълномощника до оттегляне на пълномощното, остават в сила. В конкретния случай такова уведомление липсва. Това се потвърждава от съдържанието на протокола от проведеното открито заседание по делото на 10.11.2015 г., в което е присъствала лично адв. Г., в който липсва изявление за оттегляне на пълномощията по чл. 35 ГПК.
Ето защо съдът намира, че при разглеждане на делото пред ВАС молителят е бил надлежно представляван от упълномощения от него адвокат и чрез него е бил редовно призоваван за съдебните заседания и процесуалните действия, които следва да се извършат и затова не е налице основание за отмяна на решението по чл. 239, т. 5 АПК.
Въз основа на тези съображения, настоящият петчленен състав на ВАС намира, че не са налице основания за отмяна на влязлото в сила решение на ВАС, Четвърто отделение и подадента молба следва да се отхвърли изцяло като неоснователна.
По изложените съображения Върховният административен съд , Петчленен състав на първа колегия

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ молбата на [фирма], за отмяна на влязлото в сила решение № 12510 от 23.11.2015 г., постановено от Върховния административен съд , Четвърто отделение, по адм. дело № 11 927/2015 г.
Решението е окончателно.