Предишно Р/О: Предишно Р/О, 15645 / 26.11.2013 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8533
София, 23.06.2014

Върховният административен съд на Република България - Седемчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДОНКА ЧАКЪРОВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаАНЕЛИЯ АНАНИЕВА
по адм. дело 4899/2014.


Производството е по реда на чл. 237 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по искане, подадено от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, представлявано от изпълнителния директор Д. П., за отмяна на влязлото в сила решение № 11040 от 22.07.2013 г. по адм. дело № 14109/2011 г. на Върховния административен съд, трето отделение, оставено в сила с решение №15645 от 26.11.2013 г. по адм. дело №12075/2013 г. на Върховния административен съд, петчленен състав. С искането за отмяна е съединено и оспорване на приложение №6 на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година, приета с Решение на МС от заседанието на 05.01.2011 г. Излагат се доводи за незаконосъобразност и се претендира прогласяване на неговата нищожност или отмяната му.
Ответникът – министърът на околната среда и водите, чрез юрк. К. като процесуален представител поддържа становище за основателност на молбата за отмяна по съображения, изложени в писмен отговор.
Ответникът – П. П. Троянски, чрез адв. К. като процесуален представител изразява становище за неоснователност на искането.
За да се произнесе по искането за отмяна и предявеното с него оспорване, Върховният административен съд, седемчленен състав, взе предвид следното:
В искането се поддържа основанието по чл.239, т.3 от АПК.
С влязлото в сила решение, чиято отмяна се иска, Върховният административен съд, тричленен състав е отменил решение по оценка на въздействието върху околната среда № 21-9/2011 г. от 10.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което е било одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, с възложител Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и е изпратил преписката на министъра на околната среда и водите за ново разглеждане. С решение 15645 от 26.11.2013 г. по адм. дело №12075/2013 г. Върховният административен съд, петчленен състав е оставил в сила решение № 11040 от 22.07.2013 г., постановено по адм. дело № 14109/ 2011 г. на Върховния административен съд, тричленен състав. Прието е, че съдът е стигнал до правилния извод за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на оспорения административен акт, които са повлияли върху материалната му законосъобразност. В мотивите на първоинстанционното решение тричленният състав се е позовал на Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (отм., ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г.) и на приложение №6 на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година, приета с Решение на МС от заседанието на 05.01.2011 г., според което приложение погребването на отпадъците в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище е предпочитаното решение.
Според искателя съдът е следвало да се запознае със съдържанието на приложение №6 на Стратегията и да констатира неговата нищожност/ незаконосъобразност, като противоречащо на международно утвърдени стандарти, възприети в международните конвенции в областта на ядрената енергетика, по които Република България е страна и на европейските директиви, транспонирани във вътрешното ни законодателство. В молбата са изложени подробни съображения за това, че незаконосъобразно в приложение №6 като най – препоръчително е определено изграждане на хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на междинна дълбочина и в него са дефинирани различни от утвърдените категории отпадъци, което противоречи на стандартите на М. и на българското ядрено законодателство.
В тази част искането представлява по своя характер оспорване законосъобразността на приложение №6 на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиактивните отпадъци до 2030 година, приета с Решение на МС на 05.01.2011 г. Развитите в искането за отмяна доводи за противоречие на приложение №6 с Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, с утвърдения стандарт по безопасност на М. и с Директива 2011/70/Евратом на Съвета за създаване на рамка на общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци не могат да бъдат обсъждани в извънинстанционно производство по реда на чл. 237 и следв. от АПК. Недопустимо е в това производство да се оспорва законосъобразността на приложение №6 на Стратегията и да се претендира неговото прогласяване за нищожно или евентуално отмяната му, поради което искането в тази част следва да се остави без разглеждане, производството – да се прекрати, а молбата с характер на жалба срещу посочения акт - да се изпрати на председателя на втора колегия за образуване на отделно производство.
Искането за отмяна на влязлото в сила съдебно решение също е недопустимо.
С чл. 239, т. 3 от АПК е предвидено основание за отмяна на влезлия в сила съдебен акт, когато е основан на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или на акт на съд или на друго държавно учреждение, който впоследствие е бил отменен.
В молбата се сочи, че се иска отмяна на влязлото в сила съдебно решение, след като приложение №6 на стратегията бъде прогласено за нищожно или отменено като незаконосъобразно по съдебен ред. От така формулираното искане и от изложените фактически твърдения не може да се направи извод, че се правят доводи за наличие на основанието по чл.239, т.3 от АПК, макар формално същото да е посочено в молбата. В обстоятелствената част молбата съдържа оплаквания за незаконосъобразност на приложение №6, като страната не твърди съществуването на факти, които да са се настъпили към този момент, представляващи основание за отмяна по чл.239, т.3 от АПК. Това прави искането и в тази част недопустимо. По изложените съображения същото следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.
С оглед изложеното Върховният административен съд, седемчленен състав,
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението от 22.05.2014 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], ет.6, представлявано от изпълнителния директор Д. П., с характер на жалба срещу приложение №6 на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиактивните отпадъци до 2030 година, приета с Решение на МС от заседанието на 05.01.2011 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за отмяна на влязлото в сила решение № 11040 от 22.07.2013 г. по адм. дело № 14109/2011 г. на Върховния административен съд, трето отделение, оставено в сила с решение №15645 от 26.11.2013 г. по адм. дело №12075/2013 г. на Върховния административен съд, петчленен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №4899/2014 г. по описа на Върховен административен съд, седемчленен състав.
Молбата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” в частта с характер на жалба срещу приложение №6 на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиактивните отпадъци до 2030 година, приета с Решение на МС на 05.01.2011 г., да се докладва на председателя на втора колегия за образуване на отделно производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: