Предишно Р/О: Предишно Р/О, 14119 / 12.11.2012 г.


РЕШЕНИЕ

11154
София, 29.07.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на единадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Иво Игнатов
изслуша докладваното
от съдиятаЕМАНОИЛ МИТЕВ
по адм. дело 511/2013.


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационни жалби на МВЕЦ [фирма];МВЕЦ [фирма]; МВЕЦ [фирма], всички със седалище и адрес на управление- [населено място] и представлявани от управителя- М. Т. Т.; "Е. -Хидроват"-О., със седалище и адрес на управление- [населено място], [община], подадена чрез процесуален представител- адвокат -Л. П.; "Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия"-П., представлявано от Председателя-С. Т.; [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е., всички представлявани от адвокати А. Начева и Г. И.; [фирма]-С., представлявано от управител Л. Карафазиева- против решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение, с което е отхвърлена жалбата им против Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите.
Всички жалбоподатели поддържат, че съдебният акт е неправилен, като постановен в противоречие с материалния закон; при разглеждането му са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необоснован. Молят решението да бъде отменено и постановено друго по същество на спора, с което оспорената заповед бъде отменена като незаконосъобразна. Претендират и направените по делото разноски.
Ответникът - Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- юрк. Н. и Б., оспорва касационните жалби и моли решението да бъде оставено в сила.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби.
По делото е постъпила и частна жалба от [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е., всички представлявани от адвокати А. Начева и Г. И., срещу същото решение / решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение/ в частта му, с която е отхвърлено искането за спиране изпълнението на оспорения общ административен акт- Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите.
Ответникът - Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- юрк. Н. и Б., оспорва искането,
Останалите касационни жалбоподатели, ответници по частната жалба, не оспорват същата.
Ответника- Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители, оспорва частната жалба като неоснователна.
С молба от 12.02.2013 година - процесуалните представители на [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е.- адвокати А. Начева и Г. И., на основание чл. 628 и следв. ГПК-са направили искане за отправяне на запитване до Съда на Европейските общности/С./ за тълкуване на съответно приложимите разпоредби на релевантното общностно право,подробно описани ,доколкото преюдициалното заключение на С. е от значение за правилното решаване на делото.
Ответникът - Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- юрк. Н. и Б., оспорва искането, твърдейки, че общностното право е възприето и приложено правилно.
Останалите страни не вземат становище по искането.
На първо място следва да бъде разгледано именно искането , касаещо отправяне на преюдициално запитване до С., доколкото касае хода на делото.
Съгласно разпоредбата на чл.629,ал.3 ГПК/субсидиарно приложима в административното производство/- съдът, чието решение не подлежи на обжалване, винаги отправя запитване за тълкуване, освен когато отговорът на въпроса произтича ясно и недвусмислено от предишно решение на С. или значението и смисълът на разпоредбата или акта са толкова ясни, че не будят никакво съмнение.
Касае се за решение, постановено в касационно производство, което е окончателно, поради което приложима е хипотезата именно на ал.3 на чл.629 ГПК. Настоящият съдебен състав обаче приема, че не следва да се отправя запитване до С..
Иска се тълкуването на разпоредби /чл.4,11,чл.14 и следв. от ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите./Р./, във връзка с Директива 85/33/Е. на Съвета от 27 юни 1985г. относно оценката на въздействието сна някои публични и частни проекти върху околната среда и Директива на Съвета 97/11/ЕО от 03.03.1997г. з изменение на Директива 85/33/Е. относно оценката на въздействието върху определени публични и частни проекти върху околната среда във връзка с Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, Директива на Съвета от 02 април 1979 година относно опазване на Дивите птици и Директива 92/43/Е. на Съвета от 31 май 1992 година относно опазване на естествените хабитати местообитания и на дивата флаура и фауна.
Сочените разпоредби ясно и детайлно описват необходимите характеристики на района на речния басейн, преглед на въздействието на човешките дейности върху околната среда и икономически анализ на водоползването; детайлното разработване на програми от мерки , включително и дадени легални дефиниции, както и съдържанието на информация за обществеността и провеждане на консултации- са достатъчно ясни и не будят никакво съмнение.
По отношение на касационните жалби.
Касационните жалби са подадени в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от страни, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което са допустими.
Разгледани по същество, жалбите са основателни , по следните съображения:
Решението на Върховния административен съд, седмо отделение, е незаконосъобразно, тъй като изводите на съдебния състав за липса на основания за отмяна на Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите- са направени в разрез с материалния закон и са необосновани.
Производството пред първоинстанционния съд е образувано по жалби на [фирма] , [фирма] , [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], МВЕЦ М." Е., [фирма], [фирма], [фирма], Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" и [фирма] срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район" /ПУРБИБР/, в частта относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водни тела, касаеща инвестиционни намерения на дружествата.
Жалбата на ВЕЦ [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] е относно въведена забрана в том ІV "река М.", раздел 7 "Мерки за постигане на целите за опазване на околната среда" за изграждане на МВЕЦ в рамките на водните тела с идентификатор BG3МА350R039 /река М. от река Ч. до река Сазлийска/ и BG3МА1000R001 /река М., от р. Сазлийка до границата/. Сочи се, че в Приложение М 7-1 на раздел 7, том "река М." от ПУРБ относно посочените водни тела са предвидени мерки за постигане целите за опазване на околната среда, чрез които се забранява : изграждане и влизане в редовна експлоатация на ВЕЦ, които нямат издадено разрешително за строеж по ЗУТ към датата на утвърждаване на ПУРБ, изграждане на МВЕЦ, предвиждат се забрани за изграждане на нови ВЕЦ в рамките за защитените зони от националната екологична мрежа "Натура 2000".
Жалбоподателят [фирма] сочи в жалбата си пред първоинстанционния съд, че включените в ПУРБ на И. забранителни и рестриктивни мерки са необосновани и крайни; плана в окончателния си вариант не е съобразен с енергийната политика на страната и конкретните възможности на р. М.; липсват ясни критерии и методика по която са направени заключенията и са взети мерките с определени най- тежки забрани. Според жалбоподателя нарушени са изискванията на чл. 6 и чл. 71 АПК, тъй като оспореният общ административен акт в окончателния му вид е издаден без да е предложен за обществено обсъждане на заинтересованите граждани и техните организации, в т.ч и на водоползувателите. В приложение М9-9 към ПУРБ на И. - списък на заинтересованите страни не са посочени водоползувателите.
Жалбоподателят Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" обосновава жалбата си с писмо на ЕК, изготвено във връзка с извършваната от ЕК оценка на ПУРБ в съответствие с изискванията на Р. директива за водите/Р./, в което е направен извод, че често се използват експертни оценки, в повечето случаи поради липса на методология или недостатъчно събрани данни, често няма критерии, които да подкрепят/обосноват експертната оценка. Вследствие на това е трудно да се разбере дали екологичните цели са правилно установени и дали е налице основание за предприемане на подходящи мерки и дали предложените мерки ще позволят постигане целите на Р..
Аналогични са основанията за оспорване на акта и на останалите жалбоподатели.
Т. състав на съда, изхожда от разбирането, че в Закона за водите не е предвидена изрично възможността за обжалване на приетия по чл. 160 план за управление на речния басейн,като е предвидено и преразглеждане и актуализиране на плана на всеки 6 години.
Подадените жалби съда е разгледал като допустими доколкото е одобрен общ административен акт, от който могат да се засегнат придобити от жалбоподателите права. Този интерес правилно съда е обусловил от възможността оспорващите да обжалват забрана за изграждане на МВЕЦ, относно които имат издадени разрешителни за водовземане. В разрешителните за водовземане, подробно и детайлно описани, се сочи, че целта на водовземането е производство на електроенергия чрез МВЕЦ; издават се за определени срокове, които са свързани с предвидените в тях срокове за завършване на строителството, поради което са временни, а не за неопределено време. Установява се, че срокове за водовземане и извършване на строителството са удължавани и са изтекли, отказано е издаване на разрешителни за водовземане за нов срок именно поради наложената в плана забрана за изграждане на МВЕЦ.
Необосновано, в разрез с приетите по делото доказателства, съда приема "ан блок" , че сроковете за водовземане и извършване на строителство, са изтекли. Видно от разрешително за водовземане № 31140036/31.07.2009г. , с цел на водовземането "Производство на ел.енергия чрез МВЕЦ "Тренто1", с инсталирана мощност 3 762 кВт, е със срок на завършване на строителство- 31.12.2013 година и краен срок на действие- 31.07.2019 година/при спазване на срока на завършване на строителството/. Аналогични са сроковете на завършване и краен срок на действие и за разрешителното за водовземане на МВЕЦ- Т., 2,3,4 и 5.
На тази плоскост необоснован е извода на съда, че при утвърждаване на Плана за управление на речните басейни в Източно беломорски район за басейново управление/ПУРБ на И./- не следва да бъдат отчитани издадени до него момент и валидни разрешителни за водовземане , чийто срок за завършване на строителството не е изтекъл.
Такъв е извода на съда базиран на факта, че ПУРБ на И.- правилно отчита бройката изградени ВЕЦ/МВЕЦ - за целият Източно беломорски район. Първоинстанционният съд обаче не е обсъдил експертното заключение на приетата от него експертиза, че констатираната липса на изградени и в процес на реализация обекти се отнася само за водни тела -BG 3МА350R039 и BG 3MA1000R001 от поречието на река М. и то само за руслови МВЕЦ.
Също така съда не е обсъдил заключението на вещите лица, изготвили смесената технико- технологична експертиза и дадените от тях категорични изводи, че сочените в Приложение № М7-15 - забрани и режими, свързани със зоните по защита на водите- не държат сметка и не въвеждат разлика между различните типове ВЕЦ/малки и големи/ , поради което необосновано се стига до крайната мярка в оспореният административен акт- забрана от изграждане на ВЕЦ.
Необоснован е и извода на първоинстанционния съд, че данните в ПУРБ на И. точно отразяват съществуващите натоварвания на водните тела с ВЕЦ/МВЕЦ- както реално изградените, така и за тези, които има инвестиционни намерения.
Вещите лица от смесената технико-екологична експертиза са категорични- съдържанието на плана не проследява извършването на цялостен анализ на данните за екологичното състояние на водните тела, за които е извършена забраната. Липсва статистика за въведените в експлоатация централи и от двата типа/ деривационен и руслов /; липсва анализ на въздействието им върху водния ресурс на територията на речния басейн или на страната. Не е отчетено въздействието им върху околната среда.
В чл.11 от сочената по- горе рамкова директива за водите - За всеки район на речен басейн или част от международен такъв на нейна територия, всяка държава-членка да разработва и установява програма от мерки, като взема предвид резултатите от анализите, изискуеми по член 5, с цел постигане на целите, установени в член 4.
В ПУРБ на И.- се отива на тотална забрана за ВЕЦ- без да е извършен анализ на характеристиките на речния басейн/с точно и конкретно сочени изградени по вид ВЕЦ и съществуващите инвестиционни намерения; преглед на въздействието на човешките дейности върху състоянието на повърхностните и подземни води, и икономически анализ на водоползването/чл.5 от Директивата/.
Самата забрана- изграждане на ВЕЦ- видно от експертното заключение- е приета в крайния акт, без същата де е съществувала като мярка в проекта на ПУРБ, подложен на обществено обсъждане; без да е предлагана и обсъждана такава обща забрана, факт който се сочи и от първоинстанционния съд.
По изложените съображения настоящият петчленен състав на Върховния административен съд приема, че оспореното решение на тричленния състав е незаконосъобразно (касационно основание по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК) и следва да бъде отменено. Съгласно разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от АПК следва да се постанови нов акт по същество, с който Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите бъде отменена като незаконосъобразна.
По отношение частната жалба. Същата се явява неоснователна. Обоснован е извода на съда, че към момента на разглеждане на спора не са били налице основанията по чл.166,ал.2 АПК- за спиране изпълнението на акта. Жалбоподателят не е защитил и доказал, че допуснатото по закон предварително изпълнение ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
По отношение претенциите за разноски. С оглед изхода на спора, във връзка с направените искания , такива се дължат на касаторите- "Е. Хидроват"-О.- П.. Видно от доказателствата за действително направени разноски- заплатено е адвокатско възнаграждение за двете инстанции и тази сума следва да бъде присъдена.
Разноски се претендират и от [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е., всички представлявани от адвокати А. Начева и Г. И.. По делото е представен списък на разноските-за заплатено от тези касатори адвокатско възнаграждение, в размер на 147 460,80 лева и 174 лева заплатени държавни такси. Списъка е придружен с писмени доказателства- договори за правна помощ и фактури за извършени плащания.
Ответника- Министерство на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- е направило възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.Настоящият касационен състав намира това възражение за основателно, тъй като делотом, макар да е със значителна фактическа сложност, но страната е представлявана от адвокат и пред първата инстанция и проведената пред тази инстанция защита е същата като защитата пред касационната инстанция. Поради това и съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК, приложим субсидиарно на основание чл. 144 АПК, следва да се присъди по-нисък размер на разноските за адвокат. Видно от представения по делото договор за правна помощ възнаграждението е договорено, с оглед материален интерес, като обаче същият е субективно оценен- от размера/не посочен/ на евентуалните вреди, които дружествата биха получили от незаконосъобразния административен акт. Сам по себе си- последния няма материален израз и е неоценяем. Затова следва да бъде присъдена сума, макар и не в минималния размер по по чл. 36 от Закона за адвокатурата, определена съгласно чл. 8, вр. чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но съобразен с него, а именно - 3 000 лева.Към тази сума следва да бъде прибавена и сумата от 174 лева- заплатени такси.
По тези съображения Върховният административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение, в частта в която са отхвърлени жалбите на ; [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е.; [фирма] ;МВЕЦ "М."; МВЕЦ [фирма]; МВЕЦ [фирма]: [фирма] ; "Стройексперт-Инжениринг-2005",Е. и Национален съюз на независимите енергопроизводители"Екоенергия"- П.- срещу Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите. вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район" /ПУРБИБР/ в частта с която ПУРБИБР- въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата, а именно : -Забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ- Приложение №M7-15- Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1,т. 5. от Закона за водите - от Приложения раздел 7 от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район"
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение, в частта в която е отхвърлено искането на Т.-1"Е.; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е.- за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите.
ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите - С. да заплати на "Е. Хидроват"-О.- П. сумата1 000 /хиляда/лева разноски по делото, както и на [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е., сумата 3 174/три хиляди сто седемдесет и четири/лева разноски.
В останалите части решението като необжалвано е влязло в сила.
Решението е окончателно.

Особено мнение:
ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ В. Г.

Не споделям изводите на мнозинството на състава за неправилност на съдебния акт в частта, с която е са отхвърлени жалбите на на [фирма] , [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], МВЕЦ М." Е., [фирма], [фирма], [фирма], и Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район" /ПУРБИБР/ относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата.
Считам, че обжалваното решение на тричленния състав на ВАС, Седмо отделение е правилно.
Относно законосъобразността на заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район" /ПУРБИБР/, в частта относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водни тела, касаеща инвестиционни намерения на дружествата съдът излага съображения, че е издадена от компетентен орган, в изискуемата се форма и съдържание, при спазване на процедурните изисквания за произнасянето на акта, предвидени в ЗООС и З.. Съдът упражнява дължимия се съдебноадминистративен контрол в съответствие с чл. 168, ал. 1 във вр. с чл. 146 от АПК, като установява правнорелевантните за конкретния спор фактически обстоятелства, излага подробни правни съображения като отговаря на всички оплаквания в жалбата. Оплакванията в жалбата са разгледани от съда и са изложени съображения в подробните мотиви към решението, които изцяло споделям.
Неоснователни са касационните възражения за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила от решаващия състав на ВАС, поради необсъждане на приети и относими доказателства по делото, свързани с издадени и действащи разрешителни за водовземане, които не са взети предвид при преценката на законосъобразността на оспорения административен акт.
Съдебното решение е постановено след пълно изясняване на фактическата обстановка по делото и анализ на всички релевантни за спора доказателства. В резултат на това обосновани и кореспондиращи на доказателствата по делото са изводите на съда, че забраната за изграждане на ВЕЦ/МВЕЦ е заложена още в проекта за изготвяне на плана, в плана е наложена за конкретни водни тела, за водни тела BG3МА350R039 и BG3МА1000R001, BG3МА600R134 и BG3М600R130 в приложение № 8 към ЕО е записано, че е налице претоварване, което е базирано на проектираните МВЕЦ за които е издадено разрешение за водоползване, въпреки, че не са посочени поименно. Взети са предвид издадените разрешителни за водовземане към момента на изготвяне на съответния документ, проекта на плана, екологична оценка, впоследствие през 2009г. са издадени нови разрешителни за водовземане, в утвърдения план са взети предвид съществуващите разрешителни за водовземане към този момент. Забраните в плана за изграждане на ВЕЦ са наложени не само за защита на защитените зони, но и поради промените, които нанасят върху морфологията и върху хидроложкия режим на реките, както е записано в подготвителните документи по изготвяне на плана, в плана е записано като основание за забраната и хидроморфологична преса, а относно водните тела описани в Приложени № 8 в ЕО и претоварване на водните тела. Когато е предвидена забрана за изграждане на ВЕЦ е взето предвид, че всички ВЕЦ руслови и деривационни които нарушават отока на водата повече от 20 % застрашават защитените зони и изграждането им следва да се забрани и във връзка с хидроморфоложките условия.
На следващо място неоснователно е касационното възражение за необоснованост на изводите на тричленния състав на ВАС, поради игнорирането на заключението на вещите лица по допуснатата смесена технико-екологична експертиза.
Правилно и с оглед комплексното изследване на водното тяло и отражението на инвестиционните намерения върху различни компоненти на околната среда в ПУРБ е прието, че заключението на вещите лица не може да замести изследването на въпросите, касаещи комплексни проблеми от различни области, управление на водите, биоразнообразие, превантивна дейност и в заключението не е изследвана необходимостта от наложените забрани и режими, засягащи зоните за защита на водите. В заключението на вещите лица е посочен процента на засегната площ от защитените зони за всяка МВЕЦ, но не е извършена комплексна оценка на кумулативния ефект от реализацията на проектите за МВЕЦ, още повече че тези проекти са с незавършен фактически състав за стартиране на реализацията им.