Предишно Р/О: Предишно Р/О, 978 / 23.1.2019 г.


РЕШЕНИЕ

14485
София, 29.10.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и шести септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
ВЕСЕЛА АНДОНОВА
при секретар Светла Панева
и с участието
на прокурора Цветанка Борилова
изслуша докладваното
от съдиятаВЕСЕЛА АНДОНОВА
по адм. дело 3837/2019.

Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 323, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Образувано е по касационна жалба на Председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България против решение № 978 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 9528/2018 г. на Върховния административен съд, тричленен състав, с което е отхвърлена жалбата на Председателя на Върховния касационен съд на Република България и вносител на предложение за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на съдия Д. Дончева - административен ръководител и председател на Апелативен съд - София срещу решения, обективирани в т. 5.1, т. 5.2 и т. 5.3 от протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), проведено на 17.07.2018 г. и са присъдени разноски с оглед изхода на спора.
Развитите в касационната жалба доводи за пороци на съдебното решение се свеждат до нарушения на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът не споделя извода на тричленния състав на ВАС, че срокът за образуване на дисциплинарно производство е изтекъл тъй като председателят на ВКС надлежно е упражнил правомощията си в законоустановения срок и дисциплинарното нарушение следва да се счита за открито от момента на сезиране на наказващия орган - с предложение рег. № ВСС-4676/24.04.2018 г. На следващо място се сочи, че неправилно съдът е отхвърлил жалбата против т. 5.3. от обжалвания административен акт, тъй като нарушението на чл. 9 ЗСВ по отношение издаването на заповед № А-1169/27.09.2017 г. е безспорно установено от приобщените материали по делото. Твърди се, че при приемането на обжалвания административен акт е допуснато процесуално нарушение тъй като са налице основания за отвод на г-жа Д. Марчева, на която първоначално е било разпределено т.д. № 2632/2017 г. и г-н С. Грозев - бивш и.ф. председател на Софийския апелативен съд и бивш заместник - председател на САС. Претендират се разноски за две съдебни инстанции.
Ответникът - Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на касационната жалба по съображения подробно изложени в депозирания по делото писмен отговор.
Ответникът - Д. Дончева чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на касационната жалба по съображения подробно изложени в депозираните по делото писмени бележки.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд счита касационната жалба за допустима – подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.
Предмет на оспорване в производството пред Върховния административен съд, тричленен състав са: решение по т. 5.1 от протокол № 24 от 17.07.2018 г., СК на ВСС не е образувала дисциплинарно производство, в частта, касаеща констатираните нарушения в дейността на Д. Дончева, в качеството й на председател на Софийския апелативен съд, изразяващи се в издадени от нея заповеди № А-1168/27.09.2017 г. и А-1198/04.10.2017 г. без фактическо и правно основание за преразпределяне на дела на докладчици, различни от първоначално определените чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип, утвърждаване на Вътрешни правила за случайното разпределение, съдържащи несъответствия с правилата на Единната методика за приложението на принципа за случайно разпределение на делата на ВСС, както и действия в противоречие с чл. 85, ал. 3, т. 1 вр. с чл. 104, ал. 2 вр. чл. 106, ал. 1 ЗСВ и правомощието на Общото събрание на съдиите на САС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ. С решението по т. 5.2 от същия протокол СК на ВСС не е образувала дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Д. Дончева, за твърдяното нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, изразяващо се в издаването на Заповед № А-1169/27.09.2017 г., поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 във връзка с ал. 3, изр. 2 ЗСВ. С решението по т. 5.3 от протокол № 24 от 17.07.2018 г. СК на ВСС не е образувала дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 ЗСВ на Д. Дончева, в частта, касаеща действието по издаване на заповед № А-1169/27.09.2017 г., при описаните в предложението обстоятелства, твърдяно като нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ.
За да постанови обжалваното решение съдът приема от фактическа страна, че обжалваният административен акт е постановен във връзка с предложение на председателя на ВКС рег. № ВСС-4676/24.04.2018 г., с което на основание чл. 312, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, е направено предложение да се образува дисциплинарно производство срещу съдия Д. Дончева – административен ръководител на Софийски апелативен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ, като й се наложи съответно на тежестта на нарушението дисциплинарно наказание. В предложението е посочено, че след извършена проверка от ИВСС с акт за резултати от извършена проверка по заповед № СС-01-1/23.01.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, са формирани следните изводи: I. Приложението на правилото на чл. 9 от ЗСВ създава гаранции за прозрачност и свежда намесата на човешкия фактор при разпределението на делата до възможния минимум. През проверявания период административният ръководител – председател на САС съдия Д. Дончева е допуснала сериозни отклонения от този принцип, които се изразяват в следното: 1. Издала е без основание заповеди № № А-1168/27.09.2017 г. и А-1169/27.09.2017 г., с първата от които е определила себе си за председател на 11-ти състав във връзка с насрочено за 02.10.2017 г. о.с. з. по търговско дело, разпределено на 11-ти състав, а с втората е определила друг съдия – Д. Коледжикова, за председател на представлявания от Д. Дончева 7-ми състав на ГК на САС, който да вземе участие в насроченото за 02.10.2017 г. съдебно заседание на 7-ми състав на ГК на САС; 2. Издала е заповед № А-1198/04.10.2017 г., в която липсват фактически и правни основания, относими към промяната на 6-ти постоянен състав на ТК на САС и към изземването на всички висящи дела, разпределени вече чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип на доклад на съдия М. Василев от същия постоянен състав; 3. Издала е без основание заповед № А-1198/04.10.2017 г., с която е наредила съдия К. Първанова да поеме на доклад неприключените граждански дела, разпределени на доклад на съдия Д. Марчева, а съдия Д. Петкова да поеме на доклад неприключените граждански дела, разпределени на доклад на съдия К. Първанова в 12-ти граждански състав; 4. Утвърдила е Вътрешни правила за случайно разпределение, като с т. 19.3 е въведено ново основание за прилагане на подбора чрез опция „определен“, а в т. 20 се съдържа несъответствие с правилото на т. 4.1.4 от Единната методика. II. С преместването си от Гражданска колегия в Търговска колегия на САС административният ръководител – председател на САС съдия Д. Дончева е действала в противоречие с чл. 85, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 104, ал. 2 във вр. с чл. 106, ал. 1 от ЗСВ, тъй като председателят на САС е следвало да предложи на ОС на съда разпределението на съдиите по отделения, а последното да определели броя и съставите им, както и тяхната специализация по материя. Освен това председателят на ВКС е посочил, че по негова заповед № 2510/16.20.2017 г. на основание чл. 114, ал. 1, т. 9 от ЗСВ, също е извършена проверка на организацията и дейността на САС във връзка със заповед № А-1198/04.10.2017 г. на административния ръководител на съда, при която са констатирани нарушения.
С решение по протокол № 11 от заседанието на КДДВИВСС към СК от 14.05.2018 г., на основание чл. 30, ал. 2 АПК във връзка с чл. 328 ЗСВ, председателят на ВКС е уведомен, че следва да отстрани недостатъците в направеното предложение, като представи доказателства относно датата, на която му е представен Доклад за извършена проверка на организацията на дейността на САС, в изпълнение на негова заповед № 2510/16.10.2017 г.
В изпълнение на посоченото указание, председателят на ВКС е предоставил на КДДВИВСС писмо изх. № И-33/02.11.2017 г., с което последният е изпратил на Д. Дончева доклада по извършената от комисията, назначена със заповед № 2510/16.10.2017 г. проверка.
С решение по т. 2.1 от протокол № 14 от 28.05.2018 г. на КДДВИВСС, на основание чл. 30, ал. 2 АПК във вр. с чл. 328 ЗСВ, на председателя на ВКС отново е указано, че следва да отстрани недостатъците в предложението, което е отправил, като уточни в диспозитива на предложението, с описаните в т. I, 1-4 и т. II действия/бездействия от съдия Д. Дончева, в качеството й на административен ръководител на САС кои служебни задължения не са изпълнени, за да се квалифицират като дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ.
В изпълнение на дадените от комисията указания, председателят на ВКС е посочил отново, изложените в акта за резултати от проверка на ИВСС обстоятелства, обективирани и в предложението, като е обърнал внимание, че посочените действия съставляват и дисциплинарно нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, тъй като с нарушенията, освен че се накърнява престижа на съдебната власт, същите са и в противоречие с установените правила на Кодекса за етично поведение на българските магистрати по чл. 8.6.
С решение по т. 9.1 от протокол № 16 от 11.06.2018 г. КДДВИВСС е отложил разглеждането на т. 9 от дневния ред за заседание на Комисията и е насрочил същото за 18.06.2018 г., а с т. 9.2 от същия протокол е изискал от ИВСС заверено копие от протокол за случайно разпределение по чл. 57, ал. 2 ЗСВ за избор на инспектор Мумджиев за проверяващ по заповед № СС-01-1/23.01.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.
От ИВСС е изпратен протокол за избор на инспектор по сигнал № Ж-02-00698/2018 г., от който е видно, че инспектор Мумджиев е разпределен ръчно, а като причина е посочено преминаването от проверка по Глава 9, раздел Iб от ЗСВ в проверка по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. Предоставен е и протокол № 5 от заседание на ИВСС от 20.04.2018 г., на което по т. 1 с 2 гласа „за“ и 9 „против“ е взето решение да не предлага на СК на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу съдия Д. Дончева – административен ръководител на САС, за дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ по Акт за резултати от проверка, извършена по заповед № СС-01-1/23.01.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. В процедурата пред постоянната комисия Д. Дончева е подала възражение срещу внесеното предложение от председателя на ВКС, както и молба за отвод на члена на СК на ВСС А. Дишева, с аргумент за пристрастност, поради постановявани от нея съдебни определения, като съдия във Върховен административен съд по дела, по които ВСС не е образувал дисциплинарни производства.
С оглед всичко изложено, КДДВИВСС е изготвил предложение до СК на ВСС, което да бъде разгледано на заседанието на СК на ВСС, насрочено за 17.07.2018 г., и на което да се вземат следните решения: т. 1. Не образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на ВКС, в частта, касаеща констатираните нарушения в дейността на Д. Дончева, в качеството й на председател на САС, изразяващи се в издадени от нея заповеди № А-1168/27.09.2017 г. и А-1198/04.10.2018 г. без фактическо и правно основание за преразпределение на дела на докладчици, различни от първоначално определените чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип, утвърждаване на Вътрешни правила за случайно разпределение, съдържащи несъответствия с правилата на Единната методика за приложението на принципа за случайно разпределение на делата на ВСС, както и действия в противоречие с чл. 85, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 104, ал. 2 във вр. с чл. 106, ал. 1 ЗСВ и правомощието на Общото събрание на съдиите на САС, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 ЗСВ; т. 2. Не образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на ВКС за налагане на дисциплинарно наказание на Д. Дончева – председател на САС за твърдяно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, изразяващо се в издаването на заповед № А-1169/27.09.2017 г., поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 във вр. с ал. 3 ЗСВ; 3. На основание чл. 316, ал. 1 ЗСВ, образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на ВКС за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 ЗСВ на Д. Дончева – председател на САС, в частта, касаеща действието по издаване на заповед № 1169/27.09.2018 г., при описаните в предложението обстоятелства, твърдяно като нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ.
Предложението е разгледано на заседанието на СК на ВСС на 17.07.2018 г. по т. 5 от дневния ред и на това заседание са взети решенията, които са предмет на съдебното производство. При проведеното обсъждане са направени изказвания от членовете на СК на ВСС, които по същество са в посочения по-долу смисъл. От А. Дишева е докладвано предложението на комисията по дисциплинарните производства, взето във връзка с предложението на председателя на ВКС, както и подробно обяснение, защо смята, че не са налице основания за отвеждането й при гласуване на процесното решение. От Д. Кояджиков е направено изказване, че от изложената фактическа обстановка се стига до извода, че след като съдия Дончева е издала заповед А-1168/27.09.2017 г., и е извършила нарушение на случайния принцип на разпределение на делата, за да няма нарушение по заповед № А-1169/27.09.2017 г., председателя на САС е следвало да работи в два състава. С оглед този извод, Кояджиков е обяснил, че следва да се извърши преценка на предложението и от формална страна, тъй като на практика без издаването на заповед № А-1169/27.09.2017 г., следва, че се налагало Дончева да правораздава в два състава – в този, в който се е прехвърлила със своя заповед и в предишния й състав. Според члена на СК на ВСС, абсолютно нелогично и ненормално е един съдия във въззивен съд да работи в два състава и щом е работил в един, съвсем логично е да се издаде заповед, другият състав да се попълни от някого. Според него и във ВКС и във ВАС, или в който и да е апелативен съд, никой не си позволява да работи в два състава, защото това е физически невъзможно, освен ако някой няма други възможности. В изказването на Ц. Пашкунова е посочено, че при преценката на предпоставките за образуване на дисциплинарно производство, компетентността на колегията е твърде ограничено. Обсегът на преценката са следните обстоятелства: сроковете по чл. 310 от ЗСВ, тъй като те погасяват възможността да се ангажира дисциплинарната отговорност на едно лице, дали органът, който прави предложението е оправомощен и третият въпрос, който се обсъжда понастоящем – дали са описани факти и обстоятелства, които консумират състав на дисциплинарно нарушение. В случая според Пашкунова сроковете по заповед № А-1168/27.09.2017 г. и заповед № А-1198/04.10.2018 г., са изтекли и е преклудирана възможността за ангажиране на дисциплинарна отговорност, по съображенията, които А. Дишева е изложила, но тъй като по отношение на заповед № А-1169/27.09.2017 г., срокът по чл. 310 от ЗСВ не е изтекъл, дали е налице нарушение, е въпрос на решение по същество. В подкрепа на изказаното от Д. Кояджиков се е присъединила и Д. Марчева, която е изложила, че не й е станало ясно, защо това, което се твърди като неизпълнение на други служебни задължения, е това, че не са разпределени делата, които са били на доклад на съдия Дончева чрез системата за случайно разпределение. Изложила е, че това не е въпрос по същество, а следва да се провери и от външна страна предложението, преди да се образува дисциплинарно производство, тъй като извън контекста на останалите две твърдения за нарушения, тази заповед от формална страна, въобще не отговаря на изискването за дисциплинарно нарушение. Именно поради тази причина, Д. Марчева е поискала да се посочат конкретните разпоредби, които съдия Дончева е нарушила със заповед № А-1169/27.09.2017 г. С. Мавров пък е поставил въпроса, как заповед № А-1168/27.09.2017 г., с която Дончева взима 11-ти състав, в делата, на който състав е участвал съдия Василев е станала известна на конкретно определена дата, а заповед № А-1169/27.09.2017 г., която е издадена на същата дата и е за заместването на Дончева и разпределяне на делата й на друг съдия, не е ясно кога е станала известна на председателя на ВКС и че това не е към момента, в който е излязла статията, още повече, че преди да излезе статията целият върховен съд, пък и другите съдилища са знаели какво се е случило, предвид разлепването по стените на обвиненията в корупция срещу Дончева. Предвид тези обстоятелства, според Мавров, се приема изкуствено, че заповед № А-1169/27.09.2017 г., с която просто на вече свободен състав определя друг колега, е разбрана от председателя на ВКС или от ИВСС, много по-късно отколкото първата заповед. Б. Магдалинчев е посочил съдебна практика на Върховен административен съд, в която е обсъждано предложение за образуване на дисциплинарно производство от формална страна и е възприето от съдебните състави, че следва да се извършва и от административния орган. Освен това е застъпил позицията на Кояджиков, че твърде абсурдно е две поредни заповеди – постановени една след друга, в един и същ ден, издадени по отношение на случай, който е бил нашумял, да се приеме, че узнаването по втората е станало в един доста по-късен момент, поради което не е изтекъл давностният срок. Изложил е, че и според него не са налице предпоставките за образуване на дисциплинарно производство по отношение на заповед № А-1169/27.09.2017 г. А. Дишева е обяснила, че е съгласна относно това, че двете заповеди са с една и съща дата, но няма писмено доказателство, което да потвърди обстоятелството, че коментираната заповед Л. Панов е узнал на датата, на която е разбрал и за заповед № № А-1168/27.09.2017 г. По отношение на проверката на предложението от външна страна, е посочила, че има тълкувателно решение по т. д. № 7/2015 г. на ВАС, поради което, тя лично следва решението по него, а останалите доводи на членовете на СК на ВСС счита за неоснователни. Дишева е обяснила, че ако има ново тълкувателно решение, което да възприеме новата съдебна практика на ВАС в този смисъл ще се съобрази с него, но към този момент няма основания да приеме, че следва проверка на предложението от външна страна.
При проведено гласуване по т. 5.1 от предложението да не се образува дисциплинарно производство по заповед № А-1168/27.09.2017 г. и заповед № А-1198/04.10.2017 г. и утвърждаване на Вътрешните правила за случайно разпределение, поради изтичане на срока по чл. 310 ЗСВ , от присъстващите 13 члена на СК на ВСС, „за“ са гласували 13 члена, „против“ – 0. По т. 5.2 да не се образува дисциплинарно производство за нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ по заповед № А-1169/27.09.2017 г., поради изтичане на срока по чл. 310 ЗСВ, „за“ предложението са гласували 12 члена, а „против“ – 1. По т. 3 за образуване на дисциплинарно производство по направено предложение, касаещо заповед № А-1169/27.09.2017 г., както е направено в предложението на КДДВИВСС, „за“ са гласували 3 члена на СК на ВСС, а „против“ 10, поради което и по тази точка е прието да не се образува дисциплинарно производство при описаните в предложението обстоятелства, твърдени като нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ.
При така установеното от фактическа страна, от правна страна тричленният състав на ВАС е приел, че обжалваното решение е прието от компетентен орган, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство и предвидената от закона форма.
Съдът е приел, че са налице основанията по чл. 310, ал. 1 ЗСВ, тъй като по отношение на заповед № А-1168/27.09.2017 г. и заповед № 1198/04.10.2017 г., узнаването на сочените от председателя на ВКС нарушения е станало с предоставянето му на доклада за резултатите от извършена проверка на САС, възложена с негова заповед № 2510/16.10.2017 г. Според тричленният състав, 6-месечният срок по чл. 310, ал. 1 ЗСВ е започнал да тече най-късно на 02.11.2017 г., и на тази дата вносителят на предложението е бил запознат с твърдените от него нарушения, посочени в предложението му за образуване на дисциплинарно производство. Срокът за образуване на дисциплинарното производство, обаче е изтекъл към 02.05.2018 г., към който момент такова не е образувано. Обстоятелството, че председателят на ВКС в качеството му на лице, което може да инициира дисциплинарно производство, както и да бъде дисциплинарно наказващ орган при налагане на наказанието по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ е предложил на СК на ВСС образуване на дисциплинарно производство малко преди изтичане на срока по чл. 310 ЗСВ (24.04.2018 г.) и се е наложило двукратно да изпълнява указания на КДДВИВСС, поради нередовностите в предложението, не оборват факта на преклудиране на давностния срок за търсене на дисциплинарна отговорност. Поради това, съдът е обосновал извод за материална законосъобразност на заключението на административния орган, че на основание чл. 310, ал. 1 АПК следва да не се образува дисциплинарно наказание за нарушенията по заповед № А-1168/27.09.2017 г. и заповед № 1198/04.10.2017 г.
По отношение на соченото от предложителя нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, извършено с издаване на заповед № А-1169/27.09.2017 г., според първостепенния съд правилно е преценено, че и по него 6-месечният преклузивен срок за ангажиране на дисциплинарната отговорност е погасен, тъй като релевантен за соченото нарушение е моментът, към който нарушението е станало публично, т. е. достигнал е до широк кръг от обществеността. Въз основа на приложената към делото статия във в. „Дневник“ със заглавие „Съдия заподозря шефа си в корупция по дело свързано с КТБ“, същата е с дата 12.10.2017 г., което според съда обосновава изводът на кадровия орган, че към 12.04.2018 г., шестмесечният срок по чл. 310 АПК, е изтекъл, като следва да се отбележи, че към този момент, председателят на ВКС не е внесъл и предложението си за образуване на дисциплинарно производство за нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ по заповед № А-1169/27.09.2017 г., както и че за това нарушение същият е допълнил предложението си, след указания на КДДВИВСС, едва на 04.06.2018 г. По изложените съображения, тричленният състав на ВАС е посочил, че решението по т. 5.2 от протокол № 24 от 17.07.2018 г. е в съответствие с материалния закон и с неговата цел – да не се ангажира дисциплинарната отговорност на магистратите след 6-месечния срок от оповестяване на действията, за които се твърди, че нарушават престижа на съдебната власт.
Решението по т. 5.3 от протокол № 24 от заседанието на СК на ВСС също е прието за законосъобразно от първостепенния съд. Със заповед № А-1169/27.03.2017 г. съдия Дончева е определила друг съдия – Д. Коледжикова, за председател на председателствания от административния ръководител 7-ми състав на ГК на САС, който да вземе участие в насроченото за 02.10.2017 г. съдебно заседание на 7-ми състав на ГК на САС. Според съда, решението на административния орган да не образува дисциплинарно производство за нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ по отношение издаването на посочената заповед, е правилно тъй като на практика без издаването на тази заповед, съдия Дончева е трябвало да правораздава в два състава на 02.10.2017 г. – в председателствания от нея 7-ми състав и в 11-ти състав, за което е издала заповед № А-1168/27.09.2017 г.
По изложените съображения жалбата против процесното решение е отхвърлена и са присъдени разноски с оглед изхода на спора.
Решението е правилно.
В съответствие с чл. 310, ал. 1 ЗСВ, дисциплинарно производство се образува със заповед, съответно с решение, на наказващия орган в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. След изтичане на законоустановените давностни срокове, дисциплинарно производство не се образува. След извършена подробна преценка на събраните по делото доказателства съдът обосновано е приел, че решенията по т. 5.1. и т. 5.2. от протокол № 24 от 17.07.2018 г. на СК на ВСС , с които е прието да не се образува дисциплинарно производство, са в съответствие с материалния закон. Срокът за образуване на дисциплинарно производство не се прилага поотделно за всяко едно от активно легитимираните лица по чл. 311, и чл. 312, ал. 1 ЗСВ и започва да тече, когато което и да е от тях установи дисциплинарното нарушение на съответния магистрат. Изтичането на шестмесечния срок води до погасяване на правото на дисциплинарно наказващия орган да наложи наказание. Той не може да упражни дисциплинарната си власт.
Съгласно чл. 311, т. 3 ЗСВ, дисциплинарното наказание на административен ръководител, какъвто безспорно е съдия Дончева - председател на САС, се налага от съответната колегия на ВСС. От представените по делото доказателства се установява по категоричен начин, че към датата на произнасяне на дисциплинарно наказващия орган, в случая СК на ВСС - 17.07.2018 г. са изтекли повече от 6 месеца от откриване на нарушенията по т. 5.1. и т. 5.2. от обжалвания административен акт.
Първото нарушение по предложението на председателя на ВКС се изразява в издадени от Д. Дончева, в качеството й на председател на Софийския апелативен съд, заповеди № А-1168/27.09.2017 г. и А-1198/04.10.2017 г. без фактическо и правно основание за преразпределяне на дела на докладчици, различни от първоначално определените чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип, утвърждаване на Вътрешни правила за случайното разпределение, съдържащи несъответствия с правилата на Единната методика за приложението на принципа за случайно разпределение на делата на ВСС, както и действия в противоречие с чл. 85, ал. 3, т. 1 вр. с чл. 104, ал. 2 вр. чл. 106, ал. 1 ЗСВ и правомощието на Общото събрание на съдиите на САС.
От представените по делото доказателства се установява, че за горепосочените нарушения 6 - месечният срок по чл. 310, ал. 1 ЗСВ е започнал да тече най-късно на 02.11.2017 г. - датата на която вносителят на предложението е бил запознат с тях, въз основа на доклада на назначената от него комисия със заповед № 2510/16.10.2017 г., в съответствие с правомощията му по чл. 114, ал. 1, т. 9 ЗСВ. Следователно правилен е изводът на тричленния състав на ВАС, че срокът за образуване на дисциплинарно производство за тези нарушения е изтекъл на 02.05.2017 г., към който момент СК на ВКС не е образувала дисциплинарно производство. Действително предложението по чл. 312, ал. 1, т. 1 ЗСВ е постъпило в този срок, но това не е достатъчно, тъй като този срок следва да бъде спазен и от дисциплинарно наказващия орган.
Следващото нарушение се изразява в издаването на Заповед № А-1169/27.09.2017 г. от съдия Дончева, в нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ. В съответствие с посочената разпоредба, това нарушение се изразява в действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт. Съгласно чл. 310, ал.3, изр. второ ЗСВ, при нарушение, което накърнява престижа на съдебната власт, сроковете по ал. 1 започват да текат от публичното оповестяване на деянието. В случая срокът по чл. 310, ал. 1 ЗСВ за това нарушение, е започнал да тече на 12.10.2017 г., когато във вестник "Дневник" е публикувана статия "Съдия заподозря шефа си в корупция по дело, свързано с КТБ" и съответно е изтекъл на 12.04.2018 г., към който момент е липсвало както образувано дисциплинарно производство, така и предложение за образуване на такова. Ето защо изводът на тричленния състав на ВАС, че и по отношение на това нарушение е изтекъл срокът по чл. 310, ал. 1 ЗСВ съответства на материалния закон.
Последното нарушение се изразява в действието на съдия Дончева по издаване на заповед № А-1169/27.09.2017 г., твърдяно като нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ. С посочената заповед е определена съдия Д. Коледжикова, за председател на председателствания от съдия Д. Дончева 7 - ми състав на ГК на САС, който да вземе участие в насроченото за 02.10.2017 г. съдебно заседание на 7 - ми състав на ГК на САС. Настоящият съдебен състав споделя изводите на тричленния състав на ВАС, че така издадената заповед за заместване, поради служебна ангажираност в друг състав, не представлява нарушение. Последната е нормална последица от предходно издадената заповед № А-1168/27.09.2017 г., с която съдия Дончева е определила себе си за председател на 11 състав на ГК на САС за съдебно заседание от същата дата - 02.10.2017 г., тъй като съдия Дончева не може едновременно да заседава в два състава. Както правилно сочи и съдът, нито в предложението на председателя на ВКС, нито в това на КДДВИВСС е посочено кои правни норми нарушава коментираната заповед, за да представлява нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ - неизпълнение на други служебни задължения. Пороците на акта, съдържащ констатации за дисциплинарни нарушения, са част от обхвата на преценката за надлежно упражняване на правомощието по чл. 312, ал. 1 ЗСВ, като съществуването им е свързано с процесуалния въпрос за допустимостта на дисциплинарното производство, а не с елементи от фактическия състав на самата отговорност, който е материалноправен. С оглед изложеното и т. 5, раздел II от Стандартите за провеждане на дисциплинарно производство по глава шестнадесета от ЗСВ, приети от съответните колегии на ВСС, правилно първостепенният съд е приел, че преди образуване на дисциплинарното производство, наказващият орган разполага с правомощието да извърши проверка за обоснованост и основателност на предложението на органа по чл. 312, ал. 1 ЗСВ. Възприемане на тезата на касатора, би довела до засягане на законни интереси на магистрата, на административния ръководител или на неговия заместник, тъй като само фактът на образувано дисциплинарно производство, независимо от неговия изход, би имал последици за последните във връзка с повишаването им в длъжност, при заемане на длъжност, при подаване на оставка, при изплащане на обезщетения и други хипотези подробно уредени в ЗСВ.
Касаторът не сочи конкретни обстоятелства обосноваващи наличието на предпоставките по чл. 10 АПК за отвод на членовете от СК на ВСС Д. Марчева и С. Грозев. Обстоятелството, че г-жа Марчева е била първоначално определена за докладчик по т.д. № 2632/2017 г., а г-н Грозев е бил изпълняващ функциите председател на САС, не водят до извод, че последните ще бъдат предубедени в решенията си.
Като е приел, че оспорените решения са постановени без допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и неговата цел, Върховният административен съд, тричленен състав, е постановил правилно решение. Не се установяват касационни основания за отмяна, поради което обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.
С оглед изхода на спора и на основание чл. 228 във вр. с чл. 143 АПК, на ответника Д. Дончева следва да бъдат присъдени разноски. В съответствие с чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, ВКС следва да заплати на адвокат А. Икономов от Адвокатска колегия Велико Търново сумата от 500 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за осъществената безплатна правна помощ на г-жа Дончева.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 1 и 2 от АПК Върховният административен съд,


РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 978 от 23.01.2019 г. по адм. дело № 9528/2018 г. на Върховния административен съд, тричленен състав.
ОСЪЖДА Върховния касационен съд да заплати на адвокат А. Икономов от Адвокатска колегия Велико Търново сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по делото.
Решението е окончателно.