Предишно Р/О: Предишно Р/О, 10007 / 4.10.2021 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10889
София, 28.10.2021

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ХИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ИВАН РАДЕНКОВ
ТАНЯ ДАМЯНОВА
ПОЛИНА ЯКИМОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаИВАН РАДЕНКОВ
по адм. дело 10735/2021.


Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на И. Григоров от гр. София, срещу определение №10007/04.10.2021г., постановено по адм. дело №10061/2021г. на Върховен административен съд, четвърто отделение, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу решение №654–ПВР/НС от 29.09.2021г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, и производството по делото е прекратено. С частната жалба се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение. Претендира се отмяната му и връщане на делото на друг тричленен състав за разглеждане и произнасяне по същество.
Ответникът – Централната избирателна комисия, с представен писмен отговор по частната жалба, изразява становище за нейната недопустимост.
Настоящият състав на Върховния административен съд, петчленен състав на първа колегия, намира че частната жалба е процесуално недопустима за разглеждане по същество, предвид следното:
Предмет на оспорване пред тричленния състав на ВАС по адм. дело №10061/2021г. е било решение №654–ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК. С него е регистрирана коалиция "Демократична България - обединение" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14. ноември 2021 г., както и наименованието на коалицията в бюлетината да бъде "Демократична България - обединение /ДА България, ДСБ, Зелено движение/".
С обжалваното определение №10007/04.10.2021г., тричленният състав на Върховен административен съд, четвърто отделение, е оставил без разглеждане жалбата на И. Григоров срещу посоченото решение на ЦИК и е прекратил производството по делото. За да постанови този резултат тричленният състав на ВАС се е позовал на чл.159, т.1 от АПК и е приел, че жалбата е подадена срещу акт, който не подлежи на обжалване. В постановения съдебен акт изрично е отбелязано, че определението не подлежи на обжалване.
При извършената проверка за допустимост на подадената частна жалба, настоящият съдебен състав също счита, че обжалваното определение е окончателно и не подлежи на последващ инстанционен контрол за правилност.
Така е, защото обжалваното пред тричленния състав на ВАС решение на ЦИК е взето при изпълнение на правомощията й по чл.57, ал.1, т.10, б.“а“ от ИК. Правната възможност на заинтересовани лица да обжалват тези решения е уредена в нормата на чл.58 от ИК, към която препращат относимите разпоредби на чл.128, ал.6 и чл.141, ал.3 от ИК. Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.3 от ИК решението на ЦИК може да бъде обжалвано в тридневен срок от съобщаването му пред ВАС, който от своя страна се произнася с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Действително, в чл.58, ал.3 от ИК не е посочено, че и определенията на ВАС за прекратяване на производството поради недопустимост на жалбата срещу решенията на ЦИК са окончателни. Същевременно обаче в чл.58 от ИК липсва препращане към АПК относно реда на обжалване. Напротив – с разпоредбата на чл.58, ал.4 от АПК изрично се изключва приложението на някои процесуални правила от общия процесуален ред по АПК. Така изрично е посочено, че при обжалване на решенията на ЦИК сроковете по АПК не се прилагат и тези сроковете се изчисляват в календарни дни, като изтичат в последния им ден. Изборният кодекс е създаден с определена цел и регулира специфични обществени отношения, посочени в раздел първи от него. Избирателните комисии, включително и Централната избирателна комисия, са органи създадени единствено по провеждане на избори, поради което издаването на техните актове, както и обжалването им, не е идентично с издаването и обжалването на индивидуалните и общите административни актове по реда и начина, предвиден в АПК.
При така очертания предметен обхват на Изборния кодекс, липсата на изрично препращане към реда по АПК при разглеждане на жалби срещу актове на ЦИК и законодателното решение за окончателност на съдебното решение, установената съдебна практика приема безпротиворечиво, че разпоредбата чл.58, ал.3 от ИК за необжалваемост, касае и останалите актове на съда, каквито са определенията. Така в този смисъл могат да бъдат посочени например определение №13458 от 11.11.2014г. на ВАС по адм. д. №13998/2014г., 5-членен с-в, определение №11832 от 09.10.2017г. на ВАС по адм. д. №9703/2017г., 5-членен с-в, определение №2699 от 12.03.2015 . на ВАС по адм. д. №2386/2015г., 5-членен с-в, определение №14715 от 8.12.2014г. на ВАС по адм. д. №13829/2014г., 5-членен с-в, определение №2738 от 11.03.2016г. на ВАС по адм. д. №1905/2016г., 5-членен с-в.
Ето защо при наличието на специална разпоредба относно обжалването на решенията на ЦИК в чл.58, ал.3 от ИК, не се прилагат разпоредбите на чл.229, ал.1, т.1 от общия АПК, допускащи обжалване на определенията за прекратяване на делото поради недопустимост на жалбата. Затова са неоснователни доводите на частния жалбоподател за допустимост на частната му жалба, основани на посочената разпоредба от АПК.
По изложените съображения настоящият петчленен състав на ВАС, първа колегия, намира, че частната жалба срещу определението на тричленния състав на ВАС, постановено по адм. дело №10061/2021г., е недопустима като насочена срещу съдебен акт, неподлежащ на обжалване, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.
Водим от гореизложеното и на основание чл.236, във връзка с чл.215, т.4 от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия,


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на И. Григоров от гр. София, срещу определение №10007/04.10.2021г., постановено по адм. дело №10061/2021г. на Върховен административен съд, четвърто отделение.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №10735/2021г., по описа на Върховния административен съд, петчленен състав на първа колегия.
Определението не подлежи на обжалване.