Предишно Р/О: Предишно Р/О, 3746 / 27.3.2017 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

9728
София, 20.07.2017

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание на деветнадесети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
МИРА РАЙЧЕВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяМАРИНИКА ЧЕРНЕВА
по адм. дело 8226/2017.


Производството е по чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на управителя на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/, подадена чрез процесуалния му представител юрисконсулт Ю. Я., срещу определение от 03.02.2017 г. постановено по адм. дело № 928/2017 г. на Върховния административен съд, седмо отделение. С процесното определение е спряно действието на Изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболнична помощ, приети с решение № РД-НС-04-176/20.12.2016 г. на Надзорния съвет и утвърдени от управителя на НЗОК до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт. В частната жалба са релевирани доводи за неправилност на определението, по които претендира неговата отмяна.
В срока по чл. 232 АПК не са постъпили възражения от насрещните страни.
Върховният административен съд, петчленен състав на Втора колегия, при извършената служебно проверка на атакуваното определение и предвид наведените в частната жалба доводи, приема за установено следното:
Производството пред ВАС, седмо отделение е образувано по жалба на [ЮЛ], Р. Б. К. и Л. И. Л. срещу Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболнична помощ, утвърдени от управителя на НЗОК (в сила от 16.01.2017 г.). С нея е направено искане за спиране на действието им поради това, че новоустановените правила за лекарствена терапия биха могли да причинят на оспорващите значителни и трудно поправими вреди. Съдът е приел, че новите правила ще доведат до чувствително забавяне при произнасяне на НЗОК по заявленията за лечение и ще се постави в риск живота и здравето на голям брой пациенти, поради което е спрял действието на Изискванията на НЗОК до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.
С писмена молба от 23.03.2017 г. процесуалният представител на жалбоподателите и присъединилите се към тях лица е оттеглил предявеното оспорване като е посочил, че обжалваните от тях Изисквания на НЗОК са били отменени и са приети нови Изисквания на 14.02.2017 г. С определение № 3746/27.03.2017 г. по адм. дело № 928/2017 г. ВАС, седмо отделение е оставил без разглеждане жалбата на [ЮЛ], Р. Б. К. и Л. И. Л. на основание чл. 159, т. 8 АПК и е прекратил производството по делото.
При така изложената фактическа обстановка определението от 03.02.2017 г. на ВАС, седмо отделение е недопустимо и като такова следва да бъде обезсилено.
Абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на искането по чл. 166, ал. 2 АПК е наличие на висящо съдебно производство за проверка на законосъобразността на акта, чието предварително производство се иска да бъде спряно от съда. С оттегляне на жалбата се оттегля и особеното искане за спиране на действието на Изискванията на НЗОК. Не може да съществува самостоятелно съдебно производство с предмет искане за спиране на изпълнението на подзаконовия нормативен акт, тъй като производството по искане за спиране е подчинено на главното производство и съществува дотолкова, доколкото съществува главното производство. Произнасянето по искане за спиране на изпълнението по реда на чл. 166, ал. 2 АПК е вид обезпечение на жалбата и е възможно само в рамките на висящо съдебно производство по оспорване на самия административен акт. Следователно след като жалбата срещу Изискванията на НЗОК е оттеглена обжалваното определение следва да се обезсили и производството по делото да се прекрати.
По изложените съображения и на основание чл. 236 , във вр. с чл. 221, ал. 3 АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на Втора колегия

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЕЗСИЛВА определение от 03.02.2017 г., постановено по адм. дело № 928/2017 г. по описа на Върховен административен съд, седмо отделение и ПРЕКРАТЯВА производството по това дело.
Определението не подлежи на обжалване.