Предишно Р/О: Предишно Р/О, 9612 / 26.6.2013 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 8181 / 3.7.2015 г.


РЕШЕНИЕ

3397
София, 11.03.2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на пети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНКА ГЕТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАНКА КОСТОВА
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕТЪР СТОЯНОВ
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Динка Коларска
изслуша докладваното
от съдиятаЖАНЕТА ПЕТРОВА
по адм. дело 14492/2013.


Министърът на околната среда и водите е подал касационна жалба срещу решението от 26.06.2013 г. по адм.дело №8474/2012 г. по описа на Върховния административен съд, с което издаденото от този орган решение № 7-3/4.05.2012 г. е било отменено и преписката е била върната за ново произнасяне. Направени са оплаквания за неправилност на решението поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон и е поискано да бъде отменено.
Решението е обжалвано и от [фирма] със седалище и адрес на управление П. с оплаквания за недопустимост и алтернативно, за неправилност поради противоречие с материалния закон и необоснованост.Поискано е обезсилването на решението или отмяната му с постановяването на друго, с което да се отхвърлят жалбите срещу административния акт.
Ответниците Политическа партия "Зелените" и С. с нестопанска цел "Сдружение за дива природа - Б." със седалище и адрес на управление С. са поискали решението да бъде оставено в сила.
Ответникът К. Г. Д. не е взел становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че решението е допустимо и правилно и следва да бъде оставено в сила.
П. състав на Върховния административен съд, като провери допустимостта и правилността на решението с оглед направените касационни оплаквания, намира, че жалбите са неоснователни.
Т. състав на Върховния административен съд се е произнесъл по жалбите на К. Г. Д., Политическа партия "Зелените" и С. с нестопанска цел "Сдружение за дива природа - Б." срещу решение №7-3/4.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите, с което, на основание чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и във връзка с § 105, т.3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подземните богатства е било одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Разширяване промишлената площ на [фирма] със седалище и адрес на управление П.", с възложител: [фирма]. Инвестиционното предложение предвижда разширяване на площта на рудник "А." до вариант "Етапен-1", разширение на Западно насипище, разширение на Хвостохранилище "Люляковица", модернизация на корпус "Ситно трошене", Мелнично отделение и флотация и Претоварен възел 1. Разширението на съществуващата дейност се предприема с цел оптималното изземване на запасите от съществуващото медно находище и увеличение на добива и праработка на руди от обогатителната фабрика с около 15 % чрез модернизация на корпус "Ситно трошене".
Т. състав на Върховния административен съд приел, че оспореният административен акт е бил издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, но при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в неизпълнение на процедурата по чл. 95, ал. 3 О. за провеждане на консултации с компетентните органи и засегнатата общественост, както и в нарушение на чл. 97, ал.1 ЗООС.
Съдът посочил, че по делото не са представени доказателства за изпълнението на изискването на чл. 95, ал.3 ЗООС. От съдържанието на приетите доказателства за направените съобщения било установено, че възложителят уведомил чрез два местни вестника за инвестиционното си намерение. Не били проведени обаче консултации със засегнатата общественост по въпросите, изброени в чл.95, ал.3 ЗООС
Не била изпълнена и процедурата по чл.97, ал. 1 ЗООС. По преценка на министъра на околната среда и водите за общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда била уведомена обществеността на [община] и [населено място], макар инвестиционното предложение да засягало и други общини и кметства по поречието на река Луда Я., както и селата Б., П., Баня и други.
Поради допуснатите нарушения административният акт бил отменен като незаконосъобразен и преписката била върната на административния орган за ново разглеждане.
Касационната инстанция намира, че решението е допустимо, тъй като е постановено по жалби, подадени в срок от заинтересовани лица, срещу подлежащ на проверка за законосъобразност индивидуален административен акт. Касационният жалбоподател [фирма] неоснователно поддържа недопустимост на решението в частта за постановяването му по отношение на К. Г. Д., чийто административен адрес не попада в района, в който ще се осъществи инвестиционното предложение. Правният интерес на физическото лице, подало жалба срещу решение №7-3/4.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите, произтича от конституционно оповестеното право на всеки гражданин на здравословна и благоприятна околна среда, което не може да бъде сведено само до условията на средата, в която гражданът непосредствено живее. Благоприятното състояние на околната среда следва да се разглежда като национален приоритет, чието утвърждаване е право и задължение на всеки български гражданин.
Т. състав на Върховния административен съд не е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалноправните разпоредби. Направените от него изводи се основават на действителното съдържание на документите в административната преписка. Първоинстанционният съд е направил правилна преценка на оспореното решение на министъра на околната среда и водите във връзка с констатираните при проверката за законосъобразност съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В касационните жалби неоснователно се поддържа, че съдът не е компетентен да обсъжда въпроса за определянето на населените места, които биха били засегнати от осъществяването на инвестиционното предложение, тъй като този въпрос попадал в кръга на оперативната самостоятелност на административния орган. Използваните в Закона за опазване на околната среда изрази "засегната общественост", "засегнато население", "засегнати общини, кметства и райони", съпоставени с дефинициите на понятията "общественост" и "засегната общественост" по точка 25 и точка 26 от допълнителните разпоредби, обосновават заключението, че преценката на административния орган не е резултат на усмотрение, а следва да се извърши по установените от закона критерии, свързани с възможността за засягане на лица или групи от реализацията на инвестиционното предложение или с интереса на лица, групи или организации от участие в производството. Възприетият от административния орган критерий в разглеждания случай е близостта на населените места до концесионната площ на [фирма], при което общественото обсъждане е определено за най-близките до границите на промишлената територия населени места в [община], както и [населено място]. Непосредствената близост на населените места до територията, на която ще се осъществи инвестиционното предложение, безспорно е индикатор на наличието на въздействие върху околната среда за този район, което обаче не означава, че няма възможност за възникване на вредни последствия и за по-отдалечените райони. Като пример може да се посочи записаното в нетехническото резюме от доклада (том втори, стр.23 и 28), че при преминаващите през промишлената територия реки М., Асарелска, П. и Люляковица (последните три - притоци на река "Луда Я.", която е ляв приток на река М.), са констатирани лошо химично и екологично състояние, придружени със силни отклонения по някои физикохимични показатели. Състоянието на тези реки е несъвместимо с факта, че водните ресурси, ползвани за питейно водоснабдяване в басейна на река М., са обявени за зона за защита на водите. Според записаното в доклада, очаква се "локално въздействие върху повърхностните води извън границите на концесионната площ", като "степента на въздействие" ще бъде значителна. В доклада се съдържа и оценка за негативно въздействие върху земите и почвите и на атмосферния въздух. Отбелязано е, че в случай на неизпълнение на производствената дисциплина има реална опасност от запрашване с токсичен прах и води, което да премине извън района на производството. При положение, че административният орган не е използвал законовия критерий за определяне на местата, които биха могли да понесат негативно въздействие при реализацията на инвестиционното предложение, преценката му е направена в нарушение на материалния закон.
При провеждане на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда са били допуснати и други, сериозни нарушения на административнопроизводствените правила, които обосновават крайния резултат от произнасянето на тричленния състав на Върховния административен съд.
Обстоятелството, че усвояването на площи за добив на медна руда е започнало преди приемането на Закона за биологичното разнообразие, не означава, че компетентният орган няма задължение да извърши проверка за допустимост на инвестиционното предложение, както изисква чл.39, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Министърът на околната среда и водите не е взел решение, с което инвестиционното предложение се оценява като допустимо спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или с плановете за управлението им по смисъла на чл.12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Извършването на такава преценка е от съществено значение, тъй като предопределя развитието на производството. При констатиране на недопустимост на инвестиционното предложение процедурата по оценка на въздействието върху околната среда не следва своя ход, а подлежи на прекратяване.
Административният орган не е изпълнил разпоредбата на чл.96, ал.7 ЗООС, според която компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оценява качеството на доклада по оценка на въздействието върху околната среда въз основа на критериите, записани в чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преписката не съдържа решение на административния орган или на оправомощено лице, в което да се обсъжда качеството на доклада и се излагат мотивирани съображения. Приложени са писма до възложителя, с които той се уведомява за оценката на качеството на доклада с приложенията към него. Писмата са подписани от заместник - министър, за когото няма данни да е оправомощен от министъра на околната среда и водите.
По преписката липсва и мотивирано решение, с което да е направена оценка на доклада за степента на въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитените зони като част от доклада за оценка на въздействието върху околната среда. По отношение на този доклад също е следвана незаконосъобразната практика да не се разграничи решението на административния орган от съобщението до възложителя, с което той се уведомява за резултата от оценката, въпреки нормативноустановеното разграничение с разпоредбите на чл.14, ал.1 и чл.15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда..
По данни в доклада за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона BG 0001389 "Средна гора" и защитена зона BG0002954 "Средна гора", инвестиционното предложение засяга 4087,36 дка, част от които попадат в границите на защитена BG0001389 "Средна гора" и защитена зона BG0002954 "Средна гора". В доклада е записано, че реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до преобразуването на части от горските и аграрни ландшафти в антропогенни и техногенни ландшафти. Ще се оформи голяма по територия площ, в която структурата и функционирането на ландшафтите ще е непредсказуема от гледна точка на възстановяването и създаването на нормални условия за обитаване. От гледна точка на опазването на природните местообитания и видовете нулевата алтернатива е най-благоприятна, макар че в съществуващите граници на рудника и териториите около него местообитанията и видовете вече са подложени на отрицателно въздействие. Независимо от тези и други констатации, в доклада е направена крайна оценка, че инвестиционното предложение е съвместимо с предмета и целите на защитените зони и няма да окаже съществено негативно влияние. В оспореното решение това заключение на експертите, изготвили доклада, е пренесено механично, без анализ и съществени мотиви, както и без да се разгледа нарастващия отрицателен ефект върху околната среда вследствие разширяването на промишлената площ на предприятието. Съгласно чл.32 от Закона за биологичното разнообразие компетентният орган съгласува плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение само когато заключението на оценката по чл. 31, ал.10 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден. Степента на увреждане се оценява най-малко като отношение на площта на местообитанията - предмет на опазване, която ще се увреди спрямо тяхната площ в дадената защитена зона и в цялата мрежа от защитени зони. В решението е записано, че част от концесионната площ попада в границите на защитена зона BG0001389 "Средна гора". От тях обект на пряко въздействие ще бъдат 2865,3 дка, което е 0,27 % от общата площ на защитената зона. Засегнатата площ от защитена зона BG0002954 "Средна гора" възлиза на 3701, 9 дка, което е 0,37% от общата площ на защитената зона. Ако тези данни се приемат за верни, то не е възможно площта на инвестиционното предложение да е 4087, 36 дка (стр.9 от доклада за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение). Административният орган не е извършил проверка на достоверността на информацията и освен съпоставката на площите, не е привел аргументи, основани на други доказателства, че въздействието върху отделните елементи на защитените зони няма да е значително. Що се отнася до цялостното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда, в оспореното решение на министъра на околната среда и водите не разглежда нулевата алтернатива или възможността предложението да не се реализира, като се имат предвид вече нанесените значителни щети върху околната среда от 1964 година, когато е започнала експлоатацията на съществуващото медно находище, до настоящия момент.
В решението не са включени предложените в доклада за степента на въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитените зони смекчаващи мерки, които да намалят отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, с което е нарушен чл.39, т.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Не са заложени и всички препоръчани мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда от посочените в писмо №04-09-314/11 от 12.04.2012 г. на Министерството на здравеопазването-корекция на коритото на река Асарелска и извеждането й извън район на окисното находище, изграждане на хидроизолационна подложка на разширението на окисното насипище.
С оглед отсъствието на поддържаните касационни основания за отмяна решението на тричленния състав на Върховния административен съд е правилно и следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал.2 АПК петчленният състав на Върховния административен съд
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решението от 26.06.2013 г. по адм.дело №8474/2012 г. по описа на Върховния административен съд.
Решението не подлежи на обжалване.


Особено мнение: