Предишно Р/О: Предишно Р/О, 2869 / 17.3.2015 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7848
София, 29.06.2015

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
АНГЕЛ КАЛИНОВ
ГАЛЯ КОСТОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЛЮБОМИРА МОТОВА
по адм. дело 4764/2015.


Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.
Образувано е по частна жалба на Администрацията на Министерския съвет, [населено място] и на държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба” към МС против определение № 2869/17.03.2015г., постановено по адм. дело № 15109/2014г. на ВАС-пето отделение, с което на основание чл. 215, т.1 АПК е оставена без разглеждане жалбата на Администрацията на Министерския съвет и производството по делото е прекратено.
В частната жалба се излагат доводи за неправилност на определението поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, като се иска отмяната му.
Ответната страна А. Маргриотов Е. оспорва жалбата.
Върховният административен съд, петчленен състав - ІІ колегия намира частната жалба за допустима-подадена срещу подлежащо на обжалване определение, с което се прегражда по-нататъшното развитие на производството и в срока по чл. 230 АПК, а разгледана по същество за основателна.
За да постанови обжалваното определение, тричленният състав на ВАС-пето отделение приема касационната жалба за недопустима като подадена от лице, което не е страна по делото пред АССГ и няма право на жалба по чл. 210, ал.1 и ал.2 АПК.
Определението е валидно и допустимо, но неправилно поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила.
Първоинстанционното производство е образувано по жалба на А. Маргриотов Е. против решение от 15.05.2014г. на Държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба” към Министерски съвет, с което е отказан достъп до обществена информация по заявление за достъп до обществена информация вх.№ 0307-761/15.05.2014г. Държавният експерт е процесуално легитимиран да подаде касационна жалба, тъй като той е органът, който се явява издател на оспорения пред съда административен акт и разполага с процесуална легитимация да участва в делото като страна, както пред първата, така и пред касационната инстанция.
Производството пред ВАС е образувано по жалба на Администрацията на Министерския съвет. Правилна е констатацията на тричленния състав на ВАС – пето отделение, че касационната жалба е подадена от лице, което не е страна по материалното административно правоотношение, тъй като в случая административното правоотношение се развива между експерта в Дирекция „Правителствена информационна служба” към МС и жалбоподателя. В този случай обаче жалбата се явява нередовна и на страната е следвало да се укаже от съда в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като се определи срок за поправката – чл.216 АПК и чл.101 ГПК. Следва да се съобрази и обстоятелството, че към частната жалба е приложено потвърждение на представителната власт и на извършените процесуални действия от представителя Х. Г., в т.ч. подаването на касационна жалба.
Като не е определил срок за поправка на нередовната касационна жалба тричленният състав на ВАС – пето отделение е постановил неправилно определение, което следва да бъде отменено.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал.2 вр. чл. 236 АПК Върховният административен съд , петчленен състав-ІІ колегия,
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 2869/17.03.2015г., постановено по адм. дело № 15109/2014г. на ВАС-пето отделение и
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: