Предишно Р/О: Предишно Р/О, 1100 / 25.1.2018 г.


РЕШЕНИЕ

10545
София, 14.08.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ ВАЧЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
КАЛИНА АРНАУДОВА
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Христо Ангелов
изслуша докладваното
от съдиятаКАЛИНА АРНАУДОВА
по адм. дело 4091/2018.

  Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
  Образувано е по касационна жалба подадена от Р. Ченалова срещу решение № 1100 от 25.01.2018 г. постановено по адм. дело № 75 по описа за 2016 г. на Върховния административен съд (ВАС), шесто отделение.
  Касационният жалбоподател счита, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон, допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага, че в решението си съставът на ВАС е посочил, че жалбата е основателна, в частта й по отношение на направените от двата 5-членни състава от Висшия съдебен съвет (ВСС) предложения за образуване на дисциплинарно производство, поради допуснато съществено нарушение на административно производствените правила съобразно т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС, но не е обсъдил допустимостта на предложението от 05.02.2015 г. на министъра на правосъдието. При постановяване на решението си съдът е игнорирал факта, че двама от членовете на дисциплинарния състав - Г. Георгиева и Д. Костова са част от вносителите на две от предложенията и са участвали в подготвителния етап на дисциплинарното производство (проверка и проучване на информацията за извършено дисциплинарно нарушение) по всяко от трите предложения, обединени в дисциплинарно дело № 33/2014 г. Част от обстоятелствата, квалифицирани като дисциплинарни нарушения, касаещи действията й по т.д. № 6907/2014 г. (известно като делото „Белведере“) са били предмет на две от предложенията – вх. № 11.00-016 от 17.12.2014. (по което Г. Георгиева и Д. Костова имат качеството на вносител) и предложение вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. (по което вносител е министъра на правосъдието). Поради това счита, че е налице е съществено нарушение на административно производствените правила, съставляващо основание за отмяна на оспореното решение на ВСС, предвид Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС.
  Предложението за образуване на дисциплинарно производство на основание чл. 312, ал. 1, т. 5 от ЗСВ с вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г., направено от министъра на правосъдието до ВСС, е по повод получен в Министерството на правосъдието сигнал срещу дейността на временния синдик в обезпечителното производство по т.д. № 6907/2014 г. по описа на СГС. Това е обусловило извършване на проверка на дейността на назначения временен синдик. Същевременно, на 07.01.2015 г. в деловодството на Министерство на правосъдието е депозиран сигнал с вх. № 94-00-1 от „Обединена българска банка“ АД („ОББ“ АД) срещу действията й извършени по четири търговски дела по описа на СГС. На основание констатациите от проверката на дейността на синдика и данните в сигнала на „ОББ“ АД, министъра на правосъдието е изготвил предложението си за образуване на дисциплинарно производство, разгледано в производството по дисциплинарно дело № 33/2014 г., без да са били налице предпоставките на т.5.1 от Правила за дисциплинарната дейност на ВСС (приети с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г.). Министъра на правосъдието и неговата администрация не са от кръга на органите, легитимирани да извършват проверки и ревизии на органи на съдебната власт и магистрати. Резултатите от извършвани от тях проверки извън компетентността им нямат качеството на предвидено в закона основание за образуване на дисциплинарно производство. Твърдяните в предложението факти и обстоятелства, квалифицирани като дисциплинарни нарушения, се основават на данни, събрани не по установения в закона ред. Сигналът на „ОББ“ АД по повод действията й по четири търговски дела (т.д. № 4887/2011 г. по описа на СГС; т. д. № 3884/2011 г. по описа на СГС; т. д. № 649/2011 г. по описа на СГС и т. д. № 3641/2013 г. по описа на СГС) е с адресат министъра на правосъдието, ВСС и ИВСС. Той е препратен на ИВСС за извършване на проверка, приключила със становище 15.05.2015 г. - четири месеца след като министърът на правосъдието е внесъл предложението си.
  В обжалваното решение съдът е приел, че оспорването е неоснователно в частта му по отношение на предложението направено от министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство, при което е следвало да разгледа доводите по същество, свързани с фактическите и правни квалификации на дисциплинарното производство и приложението на материалния закон относно наложеното дисциплинарно наказание. Вместо това, съдебният състав се е задоволил да посочи изводите на дисциплинарния състав относно факта, квалификацията и доказаността на дисциплинарните нарушения, посочени в предложението на министъра на правосъдието и да се съгласи с тях, без да аргументира и обоснове тези си твърдения. Установяването на елементите от фактическия състав на дисциплинарните нарушения не е извършено нито от дисциплинарния състав, нито от ВСС при постановяване на решението му, нито от съда в производството по адм. дело № 75/2016 г. Счита, че дисциплинарните нарушения, касаещи направеното от министъра на правосъдието предложение, са недоказани, като излага подробни мотиви в подкрепа на твърденията си за всяко от нарушенията. Сочи, че съдът, постановявайки обжалваното решение, не е изпълнил задължението си да обсъди всички факти и обстоятелства по дисциплинарното производство, включително спазването на административнопроизводствените правила при провеждането му и обосноваността на оспорения административен акт. Съдът не е отчел и наличието на предубеденост на председателя на дисциплинарния състав на лично основание.
  В нарушение на административно производствените правила и при неправилно приложение на материалния закона ВСС, съответно съда в обжалваното решение, са квалифицирали като утежняващо вината обстоятелство наличието на предходно наложено й дисциплинарно наказание по дисциплинарно дело № 77/2009 г. по описа на ВСС, по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ „понижаване от ранг „съдия в апелативен съд“ в ранг „съдия в окръжен съд“ за срок от две години, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ. Наложеното наказание е заличено, а от друга страна не е налице идентичност на допуснатите дисциплинарни нарушения, за да се твърди, че „очевидно не е осъществено превантивно действие на предишната дисциплинарна санкция“.
  Изводи за наличието на вина в нейната форма „ умисъл“ са направени без да са спазени изискванията за установяването и чрез доказване на база безспорни и доказани по реда на ЗСВ и АПК факти и обстоятелства. Съдът безкритично е възприел ползвания от ВСС подход - при съобразяване данните в личното й кадрово досие да приеме, че не е некомпетентна при прилагане на закона, което пък от своя страна да се интерпретира като доказателство за „съзнателно, умишлено поведение, несъвместимо с етичните задължения на магистрата и очакванията на обществото“. Недоказана е причинната връзка между твърдяните факти и нейно виновно поведение.
  С обжалваното решение съдът упражнил контрол за законосъобразност само по отношение на част от решение по т. 5 от протокол № 57 от заседанието на ВСС, проведено на 19.11.2015 г., а именно по отношение предложението на министъра на правосъдието. Липсват обаче мотиви относно тежестта на наложеното дисциплинарно наказание и съответствието му с приетите за извършени дисциплинарни нарушения. Тяхното естество, тежест, форма на вина са определящи за преценката какво по вид дисциплинарно наказание следва да бъде наложено. Съдът не е изложил съображения защо приема, че сочените в предложението на министъра на правосъдието дисциплинарни нарушения са доказани, че са извършени виновно и че наложеното с оспореното решение на ВСС дисциплинарно наказание е съответно на тежестта им.
  Предвид изложеното и по съображения подробно посочени в представени по делото писмени бележки прави искане решението да бъде отменено и съдът да се произнесе по същество, като отмени решение по т. 5 от протокол № 57 от заседанието на ВСС, проведено на 19.11.2015 г., с което в качеството й на съдия в СГС, й е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗСВ.
  Ответникът – Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, чрез процесуалния си представител, излага становище за неоснователност на касационната жалба, по съображения изложени в депозирано по делото становище. Счита, че решението по т. 5 от протокол № 57 от заседанието на ВСС, проведено на 19.11.2015 г. е в съответствие с материалния закон. В решението си съдът е обсъдил подробно исканията на жалбоподателя за отмяна на решението и ги е намерил за неоснователни. Необосновано и несъответно на материалния закон обаче е решението, в частта, с която съдът е приел, че следва да приложи Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС, по отношение на две от направените три предложения. Второто предложение с рег. индекс на ВСС 11-00-01 от 08.01.2015 г., по което е образувано дисциплинарно дело № 1/2015 г. на ВСС, е направено от петима членове на ВСС, нито един от които не е член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. Счита, че дисциплинарното производство е приключило преди издаване на Тълкувателното решение и поради това то е неприложимо в процесния случай по аргумент от чл. 310, ал. 2, изр. 1 от ЗСВ. Сочи, че тълкувателният акт еднозначно определя правилото за поведение, което до неговото приемане е било неясно и в този смисъл има нормативен характер. Във времево отношение изведеното разясняване възниква за адресатите едва след приемането на тълкувателното решение, а не към момента на приемане на тълкувания акт. На точния смисъл на закона, съдържащ се в разписаното правило по т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС, не е придадена обратна сила с изрична разпоредба, поради което правилото следва да се прилага само занапред и не може да бъде критерий за преценка на материалната законосъобразност на издадения преди обявяването му административен акт. Предвид изложеното прави искане решението на ВАС, тричленен състав, да бъде оставено в сила.
  Ответникът – Министърът на правосъдието, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба. Прави искане обжалваното решение да бъде потвърдено.
  Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
  Върховният административен съд, петчленен състав, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
  Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
  Разгледана по същество жалбата е основателна.
  С обжалваното в настоящето производство решение № 1100 от 25.01.2018 г. постановено по адм. дело № 75 по описа за 2016 г. на ВАС, шесто отделение, е отхвърлена жалбата на Р. Ченалова срещу решение на ВСС по т. 5 от протокол № 57 от заседание, проведено на 19.11.2015 г., по дисциплинарно дело № 33/2014 г., с което на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд (СГС), е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗСВ.
  За да постанови решението си, тричленният състав на ВАС е изложил, че дисциплинарното производство срещу Р. Ченалова е образувано по три постъпили предложения до ВСС: 1) предложение вх. № 11.00-016 от 17.12.2014 г. от членовете на ВСС Г. Георгиева, С. Найденова, Д. Узунов, Д. Костова и К. Неделчева, 2) предложение вх. № 11-00-001 от 08.01.2015 г. от членовете на ВСС Д. Узунов, Р. Боев, Г. Колев, Ю. Колева и М. Кожарев и 3) предложение вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. на министъра на правосъдието. Изложил е подробно обстоятелствата, послужили като основание за изготвянето на предложението на министъра на правосъдието.
  Съдът е установил, че по постъпилото първо предложение вх. № 11.00-016 от 17.12.2014 г. за образуване на дисциплинарно производство от членовете на ВСС Г. Георгиева, С. Найденова, Д. Узунов, Д. Костова и К. Неделчева, с решение по т. 16 от протокол № 61 от 17.12.2014 г. от заседание на ВСС, по т. 16.1 ВСС е решил да образува на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. т. 1, 2, 3 и 4 от ЗСВ; по т. 16.2, на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ВСС е избрал чрез жребий дисциплинарен състав: Г. Георгиева, М. Лазарова и Д. Костова. С определение от 18.12.2014 г., дисциплинарният състав е избрал Г. Георгиева за председател. С разпореждане от 18.12.2014 г. на председателя на дисциплинарния състав Г. Георгиева е определена за докладчик по образуваното дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС. Насрочено е заседание на дисциплинарния състав за 12.01.2015 г. Разпоредено е препис от предложението за налагане на дисциплинарно наказание е да се връчи на съдия Ченалова, с покана да направи в 7-дневен срок от съобщаването писмени възражения и да посочи доказателства, както и да се яви на 12.01.2015 г. от 14.00 часа във ВСС за изслушване от дисциплинарния състав или да представи писмени обяснения в съответствие с изискването на чл. 313, ал. 1 от ЗСВ. Съобщението е връчено лично на съдия Ченалова на 05.01.2015 г. Поради обстоятелството, че съдия Ченалова е имала заседание на 12.01.2015 г., изслушването е отложено за 19.01.2015 г., като на Ченалова за това е съобщено лично с писмо изх. №11-00-016 от 08.01.2015 г. от ВСС, връчено й на 12.01.2015 г. От съдията е изискано и същата е представила график на съдебните си заседания за м. 1, 2 и 3 2015 г. С писмо изх. № 11-06-1121 от 29.12.2014 г. от Г. Георгиева, до председателя на СГС и председателя на СГС - Наказателно отделение (НО) е изискана справка за неприключените наказателни дела от съдия Ченалова и справка за тяхното разпределяне: по кои правила и кой ги е разпределил, кои са причините за неприключването им, както и деловодна справка за образуването и движението на всяко от неприключените дела.
  По постъпилото второ предложение вх. № 11-00-001 от 08.01.2015 г. от Д. Узунов, Р. Боев, Г. Колев, Ю. Колева и М. Кожарев, с съгласно протокол 2 от заседание на ВСС проведено на 15.01.2015 г., по т. 26.1 на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ е образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова – съдия в СГС за нарушения по чл. 307, ал. 4, т.т. 2, 4 и 5 от ЗСВ, а по т. 26.2 на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ВСС е избрал чрез жребий дисциплинарен състав: Р. Боев, К. Неделчева, Я. Тодоров. С определение от 19.01.2015 г. за председател на дисциплинарния състав е избрана К. Неделчева, а с разпореждане на председателя от 19.01.2015 г. е определен Я. Тодоров за докладчик по образуваното по второто предложение дисциплинарно дело № 1/2015 г. С писмо изх. № 11.00-01 от 19.01.2015 г. на Ченалова е съобщено от главния секретар на ВСС за образуваното дело и е поканена в 7-дневен срок от съобщаването да даде обяснения и да представи доказателства. Писмото е съобщено на Ченалова на 19.01.2015 г. С определение от 19.01.2015 г. дисциплинарният състав по дисциплинарно дело № 1/2015 г. е намерил, че производствата по дисциплинарно дело № 33/2014 г. и по дисциплинарно дело №1/2015 г. следва да бъдат обединени в едно общо производство и е постановил да се изпрати дисциплинарно дело № 1/2015 г. на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г., за обединяване на производствата по двете дела, като разглеждането следва да продължи по дисциплинарно дело № 33/2014 г.
  По постъпилото трето предложение с вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. от министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство на основание чл. 312, ал. 1, т. 5 от ЗСВ срещу съдия Р. Ченалова за нарушения по чл. 307, ал. 4, т.т. 2, 3, 4 и 5 от ЗСВ, с решение по протокол 6 от заседание от 09.02.2015 г. ВСС е приел: по т.2.1 на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, да се образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд, а на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ е избран чрез жребий дисциплинарен състав: К. Калпакчиев, М. Лазарова и Д. Узунов. С определение от 09.02.2015 г. на дисциплинарния състав Д. Узунов е избран за председател на дисциплинарния състав, а с разпореждане от 09.02.2015 г. на председателя е определен също Д. Узунов за докладчик по образуваното дисциплинарно дело № 3/2015 г. С определение също от 09.02.2015 г. по дисциплинарно дело № 3/2015 г. е констатирано образуваното по-рано дисциплинарно дело № 33/2014 г. срещу съдия Ченалова и е изпратено дисциплинарно дело № 3/2015 г. на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. за обединяване на производствата по двете дела. С писмо изх. № 04-00-024/15 от 11.02.2015 г., ВСС е уведомил Ченалова за образуваното дисциплинарно дело № 3/2015 г. като тя е поканена в 7-дневен срок от съобщението да направи писмени възражения и да посочи доказателства.
  Тричленният състав на ВАС е посочил, че с решение на ВСС по протокол № 3 от заседание проведено на 22.01.2015 г., по т. 22 са обединени производствата по дисциплинарно дело № 1/2015 г. и дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС, като е посочено, че производството следва да продължи по дисциплинарно дело № 33/2014 г. Ченалова е уведомена за решението с писмо изх. № 11-00-01 от 27.01.2015 г. от главния секретар на ВСС, връчено й на 28.01.2015 г. С решение на ВСС по т. 23 от протокол № 3 от 22.01.2015 г. съдия Р. Ченалова е отстранена временно от длъжност „съдия“ в СГС за срок от 6 месеца по предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. Решението е съобщено на Ченалова с писмо изх. №11-00-016 от 22.01.2015 г., връчено й на 23.01.2015 г. Дисциплинарният съвет по дисциплинарно дело № 33/2014 г. е провел първото си заседание на 09.02.2015 г., като заседанието е отложено поради отсъствие на Ченалова за 04.03.2015 г., за което същата е била надлежно уведомена на 17.02.2015 г. По делото е приложено становище изх. № Ж-14-632 от 19.09.2014 г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) по сигнал вх. № Ж-14-632 от 10.07.2014 г., с което е изложено констатирано забавяне на изготвяне на мотиви по присъда по НОХД № 1596/2010 г. с 1 година, 4 месеца и 20 дни в нарушение на чл. 308, ал. 2 от НПК. Приложено е и становище изх. № Ж-14-1103 от 17.02.2015 г. на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) по сигнал вх. рег. № Ж-14-1103 от 23.12.2014 г., според което е допусната забава по движението на търговско дело № 2625/2011 г. по описа на СГС, ТО, VІ-8 състав, по време когато председател на състава е съдия Ченалова. С решение по т. 16 от протокол № 9 от 26.02.2015 г. е обединено дисциплинарно дело № 3/2015 г., образувано по предложението на министъра на правосъдието, с дисциплинарно дело № 33/2014 г. на ВСС, като е посочено, че разглеждането следва да продължи по дисциплинарно дело №33/2014 г.
  С писмо изх. № А-01-209 от 20.03.2015 г. от ИВСС на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. са изпратени: - акт с резултати от извършена проверка на СГС, Наказателно отделение, на основание заповед № СС-01-3 от 14.06.2011 г. на главния инспектор; - акт с резултати от извършена проверка на СГС, Търговско отделение, на основание заповед № Ж-02-7 от 16.06.2014 г. на главния инспектор; - акт с резултати от извършена проверка на СГС, Търговско отделение, на основание заповед № Ж-02-24 от 24.09.2014 г. на главния инспектор. С тези актове е проверена работата на съдия Р. Ченалова. Приложени в кориците на т. І и ІІ от приложенията към адм. дело №75/2016 г. в цялост са кадровите досиета на съдия Р. Ченалова и съдебен секретар В. Влаева.
  На заседания на дисциплинарния съвет, проведени на 11.05.2015 г. и 16.07.2015 г. са изслушани свидетелите Х. Кирилова, А. Петрова, Т. Стоева, И. Дачев, В. Влаева. В подкрепа на предложението на министъра на правосъдието е представено становище по сигнал с вх. рег. № Ж-15-50 от 15.01.2015 г. от ИВСС, относно установени нарушения по т.д. № 4887/2011 г., т.д. № 3884/2011 г., т.д. № 649/2011 г., т.д. № 3641/2013 г., приложени по дисциплинарното дело. Приложен е доклад на Временната комисия от членове на ВСС, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 1 от 08.01.2015 г. за проверка по постъпили във ВСС писма и декларация за нарушения на СГС, съдържаща данни и относно дейността на съдия Ченалова. Представено е и становище по сигнал с вх. № Ж-15-119 от 30.01.2015 г. на ИВСС, изготвено от инспектор В. Николова. На заседание от 18.09.2015 г. дисциплинарният съвет е дал ход по същество по дисциплинарно дело № 33/2014 г. и се е произнесъл с решение №10-00-047 от 03.11.2015 г.
  В решение № 10-00-047 от 03.11.2015 г., въз основа на установените факти и при съвкупния анализ на трите предложения, включени в предметния обхват на дисциплинарно дело № 33/2014 г., дисциплинарният състав е посочил, че спрямо съдия Ченалова са изложени твърдения за извършени от нея и подробно описани в решението 17 нарушения. Приел е, като същевременно е изложил в решението си мотиви, придружени с описание на фактите и обстоятелствата и подкрепящите ги доказателства, че се установяват следните извършени от съдия Р. Ченалова дисциплинарни нарушения, съставляващи част от посочените в предложенията:
  І. По чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ – „системно неспазване на сроковете предвидени в процесуалните закони“ - за допусната забава в постановяването на съдебните решения по 85 броя дела.
  ІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ - за допусната забава в администрирането на частни жалби, депозирани от „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн Менада“ ЕООД срещу актове, постановени в хода на производството по т.д. № 6907/2014 г. по описа на СГС.
  ІІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие и бездействие, което неоправдано забавя производството“ за забавено администриране на ч.н.д. № 1139/2011 г. по описа на СГС.
  ІV. По чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ – „неизпълнение на други служебни задължения“ за неизпълнеине на служебни задължения посредством препятстване своевременното прилагане на изготвени 3 броя протоколи от проведените по н.о.х.д. № 5249/2011 г. по описа на СГС, открити съдебни заседания.
  V. По чл. 307, ал. 4, т. 3 от ЗСВ – „нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати“, изразяващо се в предварително уведомяване на временния синдик по т.д. № 6907/2011 г. по описа на СГС.
  VІ. По чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ - „неизпълнение на други служебни задължения“ за нарушаване неприкосновеността на адвокатската тайна.
  VІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ - „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 4887/2011 г. по описа на СГС, изразяващо се в немотивирано отлагане на насрочено за 25.06.2014 г. от съдия Ченалова събрание на кредиторите на „Перчемлиев“ ЕООД.
  VІІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ - „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 4887/2011 г. по описа на СГС за непостановяване на определение по чл. 692, ал. 4 от ТЗ.
  ІХ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ - „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 649/2011 г. по описа на СГС, изразяващо се в несвоевременно администриране на въззивна жалба по производството срещу решение по т.д. № 649/2011 г. по описа на СГС, с което се открива производство по несъстоятелност на „София Риал Естейтс“ на 21.09.2012 г.
  Х. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ - „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 3641/2011 г. по описа на СГС, изразяващо се в неизпълнение решението на събранието на кредиторите досежно назначаване на избраното от тях лице за постоянен синдик.
  Съдът е изложил, че дисциплинарният състав е приел като утежняващо вината на магистрата обстоятелство наличието на предходно наложено на съдия Ченалова дисциплинарно наказание по дисциплинарно дело № 77/2009 г. по описа на ВСС, по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ – „понижаване от ранг „съдия в апелативен съд“ в ранг „съдия в окръжен съд“ за срок от две години за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, като виновно е нарушила т. 5, 6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати и с поведението си е накърнила престижа на съдебната власт - очевидно неосъществено превантивно действие на предишната дисциплинарна санкция. Съобразил е личното кадрово досие на съдия Ченалова, от което е счел, че не може да се направи извод за некомпетентност при прилагане на закона, поради което се налага извод за нейно съзнателно, умишлено поведение, несъвместимо с етичните задължения на магистрата и очакванията на обществото. Преценил е, че нарушенията са извършени с особена последователност и настойчивост, при грубо погазване на основните начала на гражданското съдопроизводство и превишаване на правораздавателните правомощия. Посочено е, че дисциплинарните нарушения се характеризират със своята системност, многобройност и неоправдана продължителност, както при бездействието, така и при неспазването на процесуалните правила. Съобразявайки разпоредбата на чл. 309 от ЗСВ, интензитета на нарушенията и тяхната многобройност, дисциплинарният състав е определил като съответно дисциплинарното наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. На основание чл. 319 във връзка с чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 и чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, дисциплинарният състав с решението си е предложил на Висшия съдебен съвет да наложи на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.
  С писмо изх. №11-00-016/2014 г. от 03.11.2015 г. председателят на дисциплинарния състав, на основание чл. 320, ал. 1 от ЗСВ, е представил на министъра на правосъдието преписката по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на Висшия съдебен съвет, за внасяне в заседание на ВСС. С писмо изх. № 11-00-016/2014 от 09.11.2015 г. от ВСС съдия Р. Ченалова е уведомена за заседанието на ВСС на 19.11.2015 г., на което ще се разгледа предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС и е поканена да се яви за изслушване. Писмото е връчено на Ченалова на 10.11.2015 г.
  Решението на дисциплинарния състав към ВСС, в което са обединени трите предложения (двете направени от петчленни състави на членове на ВСС и едно - от министъра на правосъдието), обединени в преписка под № 33/2014 г., за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова, е разгледано по т. 5 от протокол № 57 от заседание проведено от ВСС на 19.11.2015 г. по дисциплинарно дело № 33/2014 г. В заседанието от 19.11.2015 г. от вносителя и член на ВСС Г. Георгиева е направено изложение на основните пунктове на нарушенията, описани в решението на дисциплинарния състав, както и предложението на дисциплинарния състав, предвид събраните доказателства, анализирани в хода на дисциплинарното производство, а именно ВСС да наложи на Р. Ченалова – съдия в СГС, за извършени от нея нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от същия закон "дисциплинарно освобождаване от длъжност". Направено е обсъждане на представеното от вносителите предложение, като изказванията на Г. Георгиева и на останалите членове на ВСС - Д. Костова, К. Калпакчиев, Д. Узунов, Л. Панов, Г. Карагьозова, Т. Точкова и К. Иванов са подробно описани в решението на ВАС. К. Иванов в изказването си е посочил, че по отношение на второто предложение от 08.01.2015 г., си е направил отвод да не участва в дисциплинарен състав. За да не създаде предпоставки за атакуване на решението на ВСС се е отвел от гласуване и по дисциплинарното дело.
  След проведеното обсъждане от членовете на ВСС на заседанието по протокол № 57 от 19.11.2015 г., е подложено на тайно гласуване процесното решение по т. 5 и е прието с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Решението е прието както следва: „По т. 5 относно: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС, Висшият съдебен съвет реши: Налага на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.т. 1, 2, 3 и 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ “дисциплинарно освобождаване от длъжност“.
  В решението си съдът е посочил, че в дисциплинарната преписка се съдържат представени от вносителите на предложенията и събрани в хода на дисциплинарното производство писмени доказателства, справки, копия и извадки по наказателни и търговски дела, по които е работила съдия Ченалова, както и други доказателства, свидетелстващи за хода на дисциплинарното производство и извършените от дисциплинарния състав действия по установяване на нарушенията (съгласно опис на л. 30-41 по адм. дело № 75/2016 г.).
  При така установеното тричленният състав на ВАС е приел, че жалбата на Р. Ченалова е частично основателна, в частта й по отношение на две от направените предложения за образуване на дисциплинарно производство, а именно предложенията направени от двата 5-членни състава от ВСС. Счел е, че в посочената част е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила съобразно т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС, според която участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав (Г. Георгиева и Д. Костова), когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание, е съществено нарушение на административно производствените правила.
  Приел е, че оспорването е неоснователно, в частта му по отношение на направеното от министъра на правосъдието предложение за образуване на дисциплинарно производство, тъй като в дисциплинарното производство проведено по това предложение не е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила и не е налице хипотезата по т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС. Посочил е, че преценява законосъобразността на процесното решение на Висшия съдебен съвет върху визираните в предложението на министъра на правосъдието дисциплинарни нарушения на привлеченото към отговорност лице, съобразени и анализирани в решение № 10-00-047 от 03.11.2015 г. на дисциплинарния състав и в решение по т. 5 от протокол № 57 от 19.11.2015 г. на ВСС.
  Счел е, че издаденото решение на ВСС е законосъобразно и не са налице нарушения при постановяване на акта, съставляващи основания за отмяна по чл. 146 от АПК. Посочил е, че решението е прието от компетентен орган на основание чл. 311, т. 2 от ЗСВ, с изискуемото от закона мнозинство (22 гласа „за“ , 0 „против“, и 0 „въздържал се“, при направен отвод от члена на ВСС К. Иванов), в предписаната от закона форма. Посочил е, че решението е подробно мотивирано и съдържа фактическите и правни основания за постановяването му.
  Анализирал е разпоредбите на чл. 310, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, чл. 312, ал. 1, чл. 313, ал. 1, ал. 2, ал. 3, чл. 316, ал. 1чл. 318, ал. 1, ал. 3, ал. 4, чл. 319, ал. 1, ал. 2 и чл. 320, ал. 1 ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ (в приложимата към датата на оспорения акт редакция), касаещи процедурата по провеждане на дисциплинарно производство за нарушения извършени от съдия. Счел е, че посочените разпоредби са били спазени в хода на дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 33/2014 г. и в него не се констатират съществени нарушения, ограничаващи правото на защита на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, досежно производството по предложението на министъра на правосъдието. Посочил е, че Ченалова е уведомена за образуваното срещу нея дисциплинарно производство, впоследствие обединено с други дисциплинарни дела. Била е поканена да даде обяснения, да представи доказателства и да бъде изслушана. Уведомявана е надлежно на всеки етап от дисциплинарното производство. По време на заседанията на дисциплинарния съвет по дисциплинарното дело, същата е била представлявана от адвокат, правила е доказателствени искания, представяла е доказателства, изразявала е становища устно и писмено. Делото е отлагано по повод заболяване на Ченалова, с оглед даване на възможност да присъства на заседанията на дисциплинарния съвет. Била е поканена да бъде изслушана на заседанието на ВСС от 19.11.2015 г., но тя не се е явила, без да посочи уважителни причини, поради което изискването на изслушване е било спазено от дисциплинарно наказващия орган.
  Съдът е приел е, че в производството по постановяване на решение по т. 5 от протокол № 57/19.11.2015 г. от заседание на ВСС (в частта относно предложението на министъра на правосъдието) не са допуснати и нарушения на материалноправните разпоредби на закона, които да го опорочават и да водят до неговата незаконосъобразност. Посочил е, че в решението на ВСС, основано на решението на дисциплинарния съвет и на предложението от министъра на правосъдието, е посочена точно и ясно правната квалификация на извършените дисциплинарни нарушения, описани са точно и ясно фактите и обстоятелствата във връзка с извършването им и доказателствата, които ги установяват, цитирани са и конкретните текстове от съответните закони, визиращи служебните задължения на съдията при воденето на делата, които са нарушени или не са били изпълнени от дисциплинарно наказаното лице. Дисциплинарните нарушения са формулирани от фактическа страна като са посочени конкретните действия или бездействия, последиците от тях и причинната връзка между тях. От правна страна са били изведени изводи за съставомерност на нарушенията. Установено е и отношението на нарушителя към извършеното от него и настъпилите последици. Изследвана, обсъдена и преценена е степента на съзнаване от страна на съдията като професионалист и като личност, че с действията или респективно с бездействията си причинява вреди на страните по делата, обществено опасни последици и накърнява престижа на съдебната система. Съдът е счел за правилен изводът на ВСС, че нарушенията са безспорно установени и от обективна и от субективна страна, както и че те не вредят само на представата за съдебната система, а като цяло накърняват обществения интерес. Посочил е, че наказващият орган е приел, че има нарушения на закона при воденето на делата от Ченалова, като наред с това те съставляват и дисциплинарни нарушения, като са изведени от фактическа и правна страна всички елементи от фактическия състав на дисциплинарните нарушения. Взета е предвид обществената значимост и респективно високата степен на засягане на обществения интерес от дейността на съдия Ченалова, като правилно дисциплинарният орган не е възприел за убедителна тезата, че действията на магистрата, описани в предложението за налагане на дисциплинарно наказание, са в кръга на службата му. Посочил е, че в производството безспорно са установени извършените нарушения, установена е тяхната множественост и голяма продължителност като период от време, съпроводени с ярко изразен субективен момент в прилагането на двоен стандарт в дейността на съдията, комбинация от бързи действия и продължителни бездействия, съобразно търсен резултат, и не на последно място – засягането по негативен начин на интересите на юридически и физически лица - участници в търговския оборот. Счел е за недостатъчни да обосноват допуснатите нарушения изтъкнатите от жалбоподателката причини за неспазване на служебните й задължения, като например несъвършенства в деловодната организация, несправяне на служители с дейностите и пр., тъй като същите са можели да бъдат установени, разгледани и отстранени своевременно и на по-ранен етап с едно по-активно участие и поведение на съдията, без да се позволи удължаване на сроковете, пропуски и неправомерни действия/бездействия при водене на производствата по значителен брой дела. Съдът е посочил, че допуснатото забавяне и прилагането на двойни стандарти при воденето на някои съдебни дела или спорните от гледна точка на самата съдебна практика на съдията действия при воденето им, не би могло да се обясни само с външни, институционални проблеми и недостиг на време или със субективни фактори и конфликти, в какъвто смисъл са изложените от жалбоподателката доводи.
  В заключение съдът е направил извод, че се установяват по безспорен начин визираните в решението на ВСС нарушения, установени с решението на дисциплинарния състав, въз основа на предложението на министъра на правосъдието, както и наличието на субективния елемент на виновно поведение (действие или бездействие) на магистрата. Посочил е, че за установяване на нарушенията дисциплинарният орган е събрал множество писмени и гласни доказателства, приложени в дисциплинарната преписка и обосноваващи извършените нарушения и е извършил е задълбочена проверка въз основа на обширен доказателствен материал. Спазено е изискването по чл. 309 от ЗСВ, като дисциплинарният орган е изискал и съобразил кадровото досие на Ченалова, изискал е справка за водените срещу нея дисциплинарни производства и е взел предвид при налагане на санкцията нейно предходно дисциплинарно наказание, което не е произвело превантивен ефект върху съдията.
  Решението е неправилно.
  Съгласно разпоредбата на чл. 172а, ал. 2 от АПК към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда. Тази разпоредба в случая е нарушена.
  Видно от постановеното от тричленния състав на ВАС решение, в него подробно са описани предпоставките за образуване на дисциплинарно дело № 3/2015 г., извършените действия по образуваните на дисциплинарни дела № 33/2014 г., № 1/2015 г. и № 3/2015 г., както и обединяването им в дисциплинарно дело № 33/2014 г. Описано е съдържанието на решение № 10-00-047 от 03.11.2015 г. на дисциплинарния състав на ВСС, както и съдържанието на решението на ВСС по т. 5 от протокол № 57 от заседание, проведено на 19.11.2015 г. Изложени са изводите, мотивирали съда да приеме, че решението на ВСС е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Същевременно в решението не се съдържат фактическите установявания и правните изводи на съда, относно материалната законосъобразност на атакувания акт.
  На първо място, с постановеното от тричленния състав на ВАС решение е прието, че жалбата на Р. Ченалова е частично основателна, в частта й по отношение на две от направените предложения за образуване на дисциплинарно производство, а именно предложенията направени от двата 5-членни състава от ВСС, поради допуснато съществено нарушение на административно производствените правила съобразно т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС. Съгласно т. 2 от посоченото Тълкувателно решение, участието на членовете на ВСС в дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б.”в” и чл. 307, ал. 2 от ЗСВ за изборните членове на Висшия съдебен съвет, и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административния ръководител е съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Както е посочил и тричленният състав на ВАС, дисциплинарното производство срещу Р. Ченалова е образувано по три постъпили предложения до ВСС: 1) предложение вх. № 11.00-016 от 17.12.2014 г. от членовете на ВСС Г. Георгиева, С. Найденова, Д. Узунов, Д. Костова и К. Неделчева, 2) предложение вх. № 11-00-001 от 08.01.2015 г. от членовете на ВСС Д. Узунов, Р. Боев, Г. Колев, Ю. Колева и М. Кожарев и 3) предложение вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. на министъра на правосъдието. Членовете на Висшия съдебен съвет - Г. Георгиева и Д. Костова, участващи в дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. (към което са присъединени останалите две дисциплинарни дела), са вносители единствено на първото предложение. Вносители на предложението въз основа на което е било образувано дисциплинарно дело № 1/2015 г. са други членове на ВСС. Поради това неясно защо съдът е достигнал до извод за наличие на съществено нарушение на административно производствените правила по посоченото предложение. Същевременно съдът не е обсъдил и не е формирал извод по отношение на доводите на жалбоподателката за наличие на заинтересованост на члена на дисциплинарния състав Г. Георгиева, направени от нея още в хода на дисциплинарното производство.
  С обжалваното в първоинстанционното производство решение на ВСС на магистрата е наложено дисциплинарно наказание по повод десет отделни дисциплинарни нарушения. В представената от административния орган преписка по издаването на акта се съдържат документи, приети като доказателства по делото, касаещи деянията приети за дисциплинарни нарушения и послужили като основание за издаване на решението. Съдът е посочил, че се произнася единствено по установените от ВСС дисциплинарни нарушения, основаващи се на предложението на министъра на правосъдието и решението на дисциплинарния съвет, но в решението не е очертано кои именно са те. Липсват собствени за съда фактически установявания, касаещи всяко от нарушенията, както и правни изводи досежно всяко едно от тях, в подкрепа на направеното от съда заключение, че нарушенията са доказани. Съдът не е изложил, кои от описаните в решението на дисциплинарния състав, съответно – в решението на ВСС факти приема за установени, съставляват ли те дисциплинарни нарушения и ако да - правилно ли е квалифицирано всяко от тях.
  Липсва обсъждане и анализ на всяко едно от нарушенията. Конкретно съдът не е изложил, счита ли и защо, че от съдия Ченалова са извършени „действия и бездействия, които неоправдано забавят производството“, изразяващи се в: - допусната забава в администрирането на частни жалби, депозирани от „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн Менада“ ЕООД срещу актове, постановени в хода на производството по т.д. № 6907/2014 г. по описа на СГС (описано като дисциплинарно нарушение в т. ІІ от решението на дисциплинарния състав); - немотивирано отлагане на насрочено за 25.06.2014 г. от съдия Ченалова събрание на кредиторите на „Перчемлиев“ ЕООД и непостановяване на определение по чл. 692, ал. 4 от ТЗ по т.д. № 4887/2011 г. по описа на СГС (описани като дисциплинарни нарушения в т. VІІ и т. VІІІ от решението на дисциплинарния състав); - несвоевременно администриране на въззивна жалба по производството срещу решение по т.д. № 649/2011 г. по описа на СГС, с което се открива производство по несъстоятелност на „София Риал Естейтс“ на 21.09.2012 г. (описано като дисциплинарно нарушение в т. ІХ от решението на дисциплинарния състав); - неизпълнение решението на събранието на кредиторите досежно назначаване на избраното от тях лице за постоянен синдик по т.д. № 3641/2011 г. по описа на СГС (описано като дисциплинарно нарушение в т. Х от решението на дисциплинарния състав). Липсва извод правилно ли е квалифицирано всяко едно от тези действия като дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ. В решението не е посочено счита ли за установено съдът, че от съдия Ченалова е извършено предварително уведомяване на временния синдик по т.д. № 6907/2011 г. по описа на СГС и ако да – съставлява ли посоченото действие „нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати“ (описано като дисциплинарно нарушение в т. V от решението на дисциплинарния състав), съответно правилна ли е квалификацията на посоченото нарушение. Липсват собствени фактически установявания и правни изводи и относно посоченото в т. VІ от решението на дисциплинарния състав дисциплинарно нарушение, касаешо нарушаване неприкосновеността на адвокатската тайна и квалифицирано като дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ - „неизпълнение на други служебни задължения“. Поради това направеният в решението извод, че оспорването трябва да бъде отхвърлено, е необоснован.
  Съдържанието на обжалваното решение не отговаря на изискването на чл. 172а, ал. 2 от АПК. Процесуалните правила относно съдържанието на съдебния акт са съществени, а нарушаването им го опорочава - чл. 209, т. 3, пр. 2 от АПК. Отхвърлянето на жалбата, при липса на фактически установявания и правни изводи на съда досежно материалната законосъобразност на оспорения акт, препятства възможността на настоящата инстанция да извърши проверка на правилността на първоинстанционното решение относно приложението на материалния закон. Преценката на доказателствата и излагането на изводи по същество за първи път в касационната инстанция би довело до ограничаване правото на участие на страните в делото, респективно би ги лишило от същинската касационна проверка относно законосъобразното провеждане на съдебното производство по обжалване на процесния акт.
  Това налага решението да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на ВАС, който да се произнесе по оспорването, като изложи мотиви по всички правнорелевантни факти, в съответствие с изискването на 172а, ал. 2 от АПК.
  При действието на чл. 226, ал. 3 от АПК въпросът за разноските пред настоящата инстанция следва да се реши от първоинстанционния съд при новото разглеждане на делото.
  По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 във вр. с чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав

  РЕШИ:

  ОТМЕНЯ решение № 1100 от 25.01.2018 г. постановено по адм. дело № 75 по описа за 2016 г. на Върховен административен съд, шесто отделение.
  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на указанията с дадени в мотивите на решението.
  Решението е окончателно.