Предишно Р/О: Предишно Р/О, 14119 / 12.11.2012 г.


РЕШЕНИЕ

8250
София, 06.07.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Лидия Ангелова
изслуша докладваното
от съдиятаЕМАНОИЛ МИТЕВ
по адм. дело 511/2013.


Производството е по реда на чл. 251 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) във връзка с чл. 144 от Административно процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по искане на Министъра на околната среда и водите, чрез своите процесуални представители, за тълкуване на решения №№ 11154/29.07.2013 година и17388/20.012.2013 година , постановени по адм.дело №511/2013 година по описа на Върховен административен съд, петчленен състав на Втора колегия.
Твърди се, че е налице несъответствие между диспозитив и мотиви на сочените по-горе съдебни решения, поради което не може да се определи кои са конкретно забраните за изграждане на МВЕЦ,съдържащи се в Плана за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите"И. район", са отменени.
Ответниците - [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма], [населено място] -чрез пълномощниците им,адв. С. и В. , оспорват искането като неоснователно. [фирма], [населено място] ,представлявано от адвокат П.;Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия", [населено място] - представлявано от представляващия съюза С. П. и [фирма], [населено място] - чрез от адвокат Б., също изразяват становище за неоснователност на искането за тълкуване.
Останалите ответници [фирма], [населено място] ; [фирма], [населено място] и "МВЕЦ М.", [населено място] - редовно призовани не се представляват и не вземат становище.
Представителят на Върховна административна прокуратура застъпва становище за неоснователност на искането за тълкуване, доколкото същото не е средство за даване на указания,разяснения и препоръки как да бъде изпълнено едно влязло в сила съдебно решение.
Върховният административен съд, петчленен състав на Втора колегия, намира искането за тълкуване за неоснователно.
Съгласно утвърдената съдебна практика на съдилищата- на тълкуване по смисъла на чл.251 ГПК- подлежат влезлите във формална законна сила решения, които са неясни или двусмислени и този им порок е обективиран в постановения от съда диспозитив. В този смисъл предмет на тълкуване могат да бъдат само пороци , съдържащи се в диспозитива на тълкувания съдебен акт, които водят до невъзможност да се изведе действителната воля на съда, който го е постановил. Мотивите, към съдебния акт не подлежат на самостоятелно тълкуване.
Настоящият съдебен състав на ВАС приема, че касационното решение/основно и допълнително/, чието тълкуване се търси, не съдържа неяснота относно приетото съда, че с решение №11154/29.07.2013 година постановено по настоящото дело е отменена онази част от ПУРБ която въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата жалбоподатели.
С допълнителното решение № 17388/20.12.2013 година , след допълване на диспозитива на основното решение, същият е придобил следния окончателен вид: ОТМЕНЯ Заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район" /ПУРБИБР/ в частта с която ПУРБИБР- въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата, а именно : "Забрани и ограничения за изграждане на МВЕЦ, съдържащи се в раздел 7 и Приложенията към него от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район"- Програма от мерки, Забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ- Приложение №M7-15- Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1,т. 5. от Закона за водите - от Приложения раздел 7 от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район".
След като вече е изчерпан редът за инстанционен контрол, решенията са влезли в сила ,то не може чрез института на тълкуването да се постига друг правен резултат,пререшаване на спора по същество, каквато е действителната цел на разглежданото искане.
. Следователно не е налице неяснота на решението, която да бъде отстранена по тълкувателен път. Искането за тълкуване е неоснователно и следва да се отхвърли.
Водим от гореизложеното и в този смисъл, на основание чл. 175 АПК, Върховният административен съд, Петчленен състав на Втора колегия

РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ искането на Министъра на околната среда и водите за тълкуване на решения №№ 11154/29.07.2013 година и 17388/20.12.2013 година, постановени по адм.дело №511/2013 година по описа на Върховен административен съд, петчленен състав на Втора колегия.
Решението е окончателно.

Особено мнение:
Особено мнение на съдиите И. Д. и В. Г.

Не сме съгласни със становището на мнозинството, че касационното решение (основно и допълнително), чието тълкуване се търси, не съдържа неяснота, поради което искането за тълкуване е неоснователно.
Предмет на оспорване в първоинстанционното производство е общ административен акт, а именно заповед на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите „И. район” в частта относно въведената забрана за изграждане на МВЕЦ във водни тела, касаеща инвестиционни намерения на дружествата жалбоподатели.
С постановеното в касационното производство решение първоинстанционното решение е отменено в обжалваната му част, като е постановено друго решение по съществото на спора и след постановяване и на допълнително решение, диспозитива на решението е следният – „ОТМЕНЯ Заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район" /ПУРБИБР/ в частта с която ПУРБИБР- въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата, а именно: "Забрани и ограничения за изграждане на МВЕЦ, съдържащи се в раздел 7 и Приложенията към него от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район"- Програма от мерки, Забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ- Приложение №M7-15- Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1,т. 5. от Закона за водите - от Приложения раздел 7 от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район".
ПУРБИБР се състои от пет тома като първият том е общ – И. район, а останалите са относими към басейните на различни реки в района. Към приложенията с Програмата от мерки за всеки воден басейн са включени забрани и ограничения, разпределени по водни тела, свързани с изграждане на МВЕЦ и баластриери. Инвестиционните намерения на жалбоподателите попадат в различни водни тела. Приложенията към раздел 7 са описани в 15 точки. От така формулирания и цитиран по-горе диспозитив не става ясно кои са водните тела по отношение на които се отменят забраните, не става ясно за всички приложения ли към раздел 7 се отнася отмяната или само за т. 15 от Приложения раздел 7 и от кой том на плана и съответно за участъците на коя/кои реки се отнася. Следователно формулирания диспозитив е неясен и води до невъзможност решението да бъде изпълнено и да бъдат приложени неговите правни последици предвид правилото на чл. 183, ал. 1 от АПК, съгласно което решението, с което оспореният акт е обявен за нищожен, отменен или изменен, има действие по отношение на всички. Ето защо посочването в диспозитива на решението, че същото се отнася до инвестиционните намерения на дружествата не индивидуализира частта от общия административен акт, която е отменена.
По изложените съображения намираме, че диспозитива е неясен и следва да бъде изтълкуван.

Дали особеното мнение:

съдия: Д.:

съдия: Г.: