Предишно Р/О: Предишно Р/О, 12510 / 23.11.2015 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10272
София, 04.10.2016

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
МИРА РАЙЧЕВА
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМИРА РАЙЧЕВА
по адм. дело 3041/2016.


Производството е по чл. 248 ГПК във връзка с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по молба, подадена от [фирма], чрез пълномощника адвокат Трайков, с която се иска да бъде допълнено съдебното решение по настоящото дело, постановено на 19.05.2016г., относно направените разноски, поискани в хода на съдебното производство.
С разпореждане на съда е изпратена препис от молбата на насрещните страни, като е указано на същите, че може да представят отговор в едноседмичен срок от получаването й. В представения писмен такъв от процесуалния представител на [фирма], чрез пълномощника адв. Атанасов, се излагат съображения за неоснователност на искането, тъй като по делото не е представен списък на направените разноски. Алтернативно се отправя искане до съда, в случай, че уважи горепосочената молба, да намали размера на пренедираното възнаграждение, тъй като то е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на процесния спор.
Върховният административен съд, петчленен състав на Първа колегия, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по молба на [фирма], чрез пълномощника адв. Велимир Атанасов, за отмяна на влязлото в сила решение № 12510 от 23.11.2015 г., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд – Четвърто отделение по адм. дело № 11 927/2015 г.
С постановеното по делото решение № 6055 от 19.05.2016 г. ВАС е отхвърлил молбата на [фирма]. По делото е проведено едно съдебно заседание, на което ответникът по молбата за отмяна – [фирма], чрез пълномощника адвокат Трайков, е направил искане за присъждане на сторените разноски за адвокат "по приложения списък на разноските". Такъв списък, обаче, не е представен, независимо от изявлението на пълномощника.
Отговорността за разноски е обективна, безвиновна и обхваща само направените такива, чието присъждане законодателят е предвидил. Освен това за присъждането им следва да са налице кумулативно следните предпоставки: 1. по делото да са представени доказателства за направени разноски; 2. да е направено искане от съответната страна в срок до приключване на последното съдебно заседание по делото за присъждането им; 3. страната, която иска присъждането им да е представила списък са направените разходи по делото, дори в когато разходът е един.
В случая искането е направено своевременно, но по делото не е представен списък по чл. 80 ГПК. Правната последица от неизпълнението на това процесуално задължение е въведено в самата норма – страната няма право да иска изменение на решението в частта му за разноските. С ТР № 6 от 06.11.2013 г., по т.д. № 6/2012 г., ОСГТК на ВКС приема, че разпоредбата чл. 80, изр. 2 ГПК установява положителна процесуална предпоставка от кръга на абсолютните, а именно представяне на списък за разноските, като липсата му води до ненадлежно упражняване на правото да се иска изменение на решението в частта му относно разноските. Представянето на списък е дължимо дори когато страна е направила един разход в производството, за който е представено доказателство /т. 2 от цитираното ТР/.
Направеното искане за допълване на решението по съществото си е искане за изменение на решението в частта му относно разноските по чл. 248, ал.1 ГПК приложим субсидиарно по силата на чл. 144 АПК, при което същото е недопустимо по изложените по-горе съображения и следва да бъде оставено без разглеждане.
Водим от изложеното и на основание чл. 248 и чл. 80 ГПК във вр. с чл. 144 АПК , съдът


ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на [фирма], чрез пълномощника адвокат Трайков, за допълване на решение № 6055 от 19.05.2016 г., постановено по адм. дело № 3041/2016 г. от Върховния административен съд, Петчленен състав на Първа колегия, в частта му относно разноските, като недопустима.
Определението не подлежи на обжалване.