РАЗПОРЕЖДАНЕ

по входящ № 11618 от 08/12/2020


София,Върховният административен съд на Република България - , в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВАПред ВАС е подадена касационна жалба против решение по адм. дело № 462/2020 г. по описа на АС-Варна.

Касационната жалба е нередовна, тъй като от административния орган не е внесена дължимата държавна такса от 70 лв., предвид чл. 227а, ал. 1 от АПК.

Предвид изложеното и на основание чл. 213б от АПКРАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ касационната жалба против решение по адм. дело № 462/2020 г. по описа на АС-Варна.


УКАЗВА на касационния жалбоподател в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да внесе 70 лв. държавна такса по сметката на ВАС: БНБ - ЦУ, IBAN - BG62 BNBG 9661 3100 1780 01, BIC – BNBGBGSD и в същия срок да представи платежен документ.


ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде оставена без разглеждане като нередовна.