РАЗПОРЕЖДАНЕ

по входящ № 11115 от 08/04/2021


София,Върховният административен съд на Република България - , в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЛЮБОМИР ГАЙДОВПостъпила е жалба с вх. № 11115 от 04.08.2021 г. по описа на ВАС, подадена от И. Кръстева, чрез адв. А. Ангелов, против решение № 441 от 04.06.2021 г. на Министерския съвет на Република България, за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица.
При извършената проверка на редовността на подадената жалба констатирах, че същата не отговаря на изискванията на чл. 151, т. 2 от АПК – към жалбата не е приложено пълномощно за процесуално представителство на адв. А. Ангелов.
На основание чл. 158, ал. 1, във вр. чл. 151, т. 2 АПК жалбата следва да бъде оставена без движение с указание в 7-дневен срок от уведомяването жалбоподателят да отстрани констатираните нередовности, с изрично предупреждение, че при неизпълнение на указанията в цялост и в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство - прекратено.
Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 1, във вр. чл. 151, т. 2 АПК,

РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯМ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалба с вх. № 11115 от 04.08.2021 г. по описа на ВАС, подадена от И. Кръстева, чрез адв. А. Ангелов, против решение № 441 от 04.06.2021 г. на Министерския съвет на Република България, за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица.
УКАЗВАМ на жалбоподателя, в седемдневен срок от съобщаването на настоящото разпореждане да представи в деловодството на съда пълномощно за процесуално представителство пред Върховния административен съд на адв. А. Ангелов.
УКАЗВАМ на жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията в цялост и в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство - прекратено.
Жалбоподателят да се уведоми чрез изпращане на препис от разпореждането.
Разпореждането не подлежи на обжалване.