РАЗПОРЕЖДАНЕ

по входящ № 12843 от 09/04/2020


София,Върховният административен съд на Република България - , в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВАПред ВАС е подадена частна жалба против разпореждане по адм. дело № 364/2020 г. по описа на АС - Варна.

Частната жалба е нередовна, тъй като от частния жалбоподател – ‘‘Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията‘‘, представлявано от Ю. Чолаков не е внесена дължимата държавна такса от 150 лв., по сметката на ВАС, предвид чл. 235а от АПК и не е приподписана от адвокат с пълномощно, предвид чл. 231 вр. с чл. 212, ал. 2 от АПК.

Предвид изложеното и на основание чл. 231 вр. с чл. 213б от АПК

РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ частна жалба против разпореждане по адм. дело № 364/2020 г. по описа на АС - Варна.

УКАЗВА на частния жалбоподател в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да внесе 150 лв. държавна такса по сметката на ВАС: БНБ - ЦУ, IBAN - BG62 BNBG 9661 3100 1780 01, BIC – BNBGBGSD и в същия срок да представи платежен документ.

УКАЗВА на частния жалбоподател в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да бъде приподписана от адвокат с пълномощно за приподписването.

В случай, че подписалият частната жалбата е лице с юридическо образование, същият да представи удостоверение за юридическа правоспособност.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на неизпълнение на указанието частната жалба ще бъде оставена без разглеждане като нередовна.