П Р О Т О К О Л

София, 24.04.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 15235 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 14.40 часа:
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Ж. Петрова-Комитова, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Атанасов, който представя пълномощно.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. Иванов, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: М. Иванова-Вранеску, редовно призована, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, редовно призована, се представлява от юрк. Велинова, която представя пълномощно.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Е. Донкова-Найчева - заместник председател на Окръжен съд-София, редовно призована, не се явява и не се представлява.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Ф. Владимиров - съдия в Окръжен съд-София, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Р. Янчева - съдия в СГС, редовно призована, не се явява и не се представлява.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили две молби от жалбоподателката М. Иванова-Вранеску от 24.04.2019 г. С първата молба се иска да не се дава ход на делото поради внезапно заболяване, документирано с болничен лист. Във втората молба се съдържа искане за спиране на производството по настоящото дело на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК по повод депозирана от нея жалба до Върховния административен съд срещу чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Адв. Атанасов: По искането за отлагане на делото по причина заболяване, ако са налице предпоставките на закона, то това искане е основателно. За искането за спиране на производството предоставям на съда.
Юрк. Велинова: По отношение на представения болничен лист считам, че не е направено отбелязване, че жалбоподателката не може да се явява пред съда, а по отношение на искането за спиране считам, че не са налице основания за спиране на производството по настоящото дело. Към настоящия момент, въпреки депозираната жалба, не е образувано административно дело по така направената жалба във връзка с оспорването на чл. 40 от Наредба 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. В тази връзка съобразно разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, приложима съобразно разпоредбите на чл. 144 от АПК, налице би била тази хипотеза, когато в същия съд или в друг се разглежда дело решението, по което ще има значение за правилното решаване на спора. Предоставям на съда.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че молбата на жалбоподателката М. Иванова-Вранеску за отлагане на делото в днешното съдебно заседание е основателна по следните съображения:
Тази жалбоподателка е депозирала болничен лист, който включва днешната дата. По делото няма данни същата да е упълномощила адвокат, който да я представлява и за осъществяване на процесуалното й представителство, поради което са налице предпоставките на чл. 139, ал. 1 от АПК - налице е препятствие, което страната не може да отстрани.
По отношение на молбата за спиране на производството по настоящото дело до приключване на това по оспорване на чл. 40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. съдът намира, че към настоящия момент не може да се произнесе по това искане, тъй като при извършената служебна проверка е констатирано, че дело пред Върховен административен съд до настоящия момент не е образувано. Жалбата е предоставена на разпореждане на заместник председателя на Върховния административен съд и председател на първа колегия, който е изпратил жалбата на Съдийската колегия на ВСС за окомплектоване. По тези причини съдът не може да се произнесе по така направеното искане за спиране на производството по настоящото дело. Освен това жалбоподателката Вранеску не присъства в днешното съдебно заседание, тъй като същата е възпрепятствана поради заболяване.
По изложените съображения и на основание чл. 139, ал. 1 от АПК Върховният административен съд, шесто отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.05.2019 г.,14.00 ч., първа зала, за която дата страните да се считат редовно призовани.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.49 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: