ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 23.05.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
по адм. дело 15235 / 2018. Document Link Icon

Производството по делото е по реда на чл. 23, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
Съдия Наталия Марчева е изложила пред състава обстоятелства, отразени в нейна декларация за промяна по чл. 175а, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт от 22.05.2019 г. Новите обстоятелства от 13.05.2019 г. и от 15.05.2019 г., сочат, че е възможно у страните по настоящото дело да възникне основателно съмнение в безпристрастността й.
Съдия Наталия Марчева е докладчик по делото и председател на съдебния състав.
С оглед необходимостта да отпадне всякакво съмнение относно безпристрастността на разглеждащия делото и постановяващ решението съдебен състав, то следва съдия Наталия Марчева да бъде отведена.
Водим от горното и на основание чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК и с чл. 144 АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ОТВЕЖДА съдия Наталия Марчева от разглеждането на адм. д. № 15235/2018 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.
ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на VI отделение за определяне на съдебен състав без участието на съдия Наталия Марчева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в Регистъра на отводите