П Р О Т О К О Л

София, 25.03.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАТЯНА ХИНОВА
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
при участието на секретаря Илиана Илиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 3904 по описа за 2013 година Document Link Icon,
докладвано от съдията КРАСИМИР КЪНЧЕВ


На поименно повикване на страните
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Политическа партия "Съюз на демократичните сили", редовно призована, се представлява то Е. К..
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Политическа партия "Обединени земеделци", редовно призована, за нея се явява представляващ П. С..
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Политическа партия "Радикалдемократическа партия в България", редовно призована, се представлява от Председателя З. П..
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Политическа партия "Българска социалдемократическа партия", редовно призована, се представлява от Председателя Й. А. Н..
За четиримата жалбоподатели се явяват АДВ.Б. И АДВ.В..
ОТВЕТНАТА СТРАНА - Ц. избирателна комисия, редовно призована, не се представлява.
В зала се явява АДВ.Щ., в качеството на упълномощен представител с пълномощно от И. К. от "Синята коалиция", който представя и становище и който моли да бъде конституиран като заинтересована страна.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.
АДВ.В.: Да се даде ход на делото.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА, че в залата се явява АДВ.Б. Щ., като представител на "Синята коалиция", конкретно упълномощен от И. К., който моли да бъде конституиран като заинтересована страна.
АДВ Б.: Възразявам на искането за конституиране на заинтересована страна. Страни по делото са жалбоподателите и ЦИК.
АДВ В.: Присъединявам се към това становище.
Е. К.: Възразявам на искането
П. С.: Възразявам на искането
З. П.: Възразявам на искането
Й. Н.: Възразявам на искането
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД след съвещание, намира че искането на адв.Щ., като представляващ на "Синята коалиция, така както е направено пълномощното, е неоснователно, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

НЕ КОНСТИТУИРА като заинтересована страна "Синята коалиция" и връща пълномощното и становището на адв.Щ..
ДОКЛАДВА жалба, подадена Политическа партия "Съюз на демократичните сили", Политическа партия "Обединени земеделци", Политическа партия "Радикалдемократическа партия в България" и Политическа партия "Българска социалдемократическа партия" срещу Решение № 2181-НС/20.03.2013г. на Ц. избирателна комисия към, която е приложено заявление от четирите партии до ЦИК, решение № НС-91/30.05.2009г. на ЦИК, решение за създаване на предизборна коалиция от 2009г., протокол от заседание на 26.02.20013г. на партиите, нотариални покани, пълномощни, удостоверения за регистрация на всички партии, протокол № 278/18.03.2013г. от заседание на ЦИК и протокол № 280/20.03.2013г.
АДВ.Б.: Поддържам жалбата и не оспорвам изпратените от ЦИК доказателства.
АДВ.В.: Моля да се приемат и представените към жалбата доказателства.
ДОКЛАДВА постъпилата от ЦИК административна преписка.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА приложените към жалбата писмени доказателства.
ПРИЕМА представените писмени доказателства с административна преписка.
АДВ.Б.: Нямам други доказателствени искания.
АДВ.В.: Нямам други доказателствени искания.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че делото е изяснено, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:
АДВ.Б.: Изложили сме аргументи в жалбата, които изцяло поддържам и моля да ги уважите. От доказателствата, които са приложени към преписката е видно, че заявлението е направено от легитимни членове на "Синята коалиция" въз основа на решение, което е взето при легитимно свикване на заседание на коалицията и е взето в рамките на процедурата, която е предвидена в решението от 25.05.2009г. за създаването на коалицията. Видно от доказателствата по делото са присъствали всички членове, включително и упълномощен представител на ПП "Д." и съответно в са взели участие в решението. Отделен въпрос е, че не е подписана от упълномощения представител на "Д.", но в рамките на пълномощното си е взел отношение по това решение. В пълномощното му е написано" да осуети по всякакъв начин вземането на решение за замяната на М. Д. Д. като представляващ заедно с И. Й. К. на друго лице.В протокола е отразено, че е отказано да бъде подписан протокола от упълномощения представител на "Д.", който е участвал. По съответните общи принципи на правото е взето решение с необходимото мнозинство и с това решение, лицата които са упълномощили двамата представители до настоящия момент са взели решение за замяна. това е тяхно законно право и никой не може да осуети възможността им, тъй като самото пълномощно, не е със срок, нито по някакъв начин е утежнено с някакви условия за оттегляне, респективно за замяна. Изпълнени са всички законови изисквания и в рамките на договореностите между членовете на "Синята коалиция", които са уточнени при нейното учредяване. Упълномощителите могат да упражняват правата на пълномощниците и това е общ принцип на правото. Смисълът и значението на това решение е, че в крайна сметка по силата на закона, в настоящия състав представителите на досегашните парламентарни сили участват в ЦИК. съответно пред Областните управители да правят предложения за членове на Р., които са основният орган, който ще гарантира законността на изборите и равноправието на участващите политически субекти. От тази гледна точка това решение за нас е изключително важно, защото означава четири партии от "Синята коалиция" да бъдат лишени по всякакъв начин от възможността та упражнят политическите си права.
АДВ.В.: Поддържам становище на колегата и изложените съображения в жалбата. На практика НС вече не съществува и на практика тази коалиция я няма. Сега предстои всички партии да бъдат регистрирани, както бяха регистрирани вчера петте партии като отделни субекти и моля да отмените решението и да върнете преписката на ЦИК, която да се произнесе по същество.
Е. К.: Поискали сме две справедливи и логични неща - да бъде сменен М. Д., защото не е член на "С." и няма как да представлява "С." и колегите в "Синята коалиция" и на второ място в нашето искане за квотата на "Синята коалиция" за членове на Р. и С. ние искаме тя да бъде разделена измежду петте партии, а не да лишим колегите "Д." от представителство, докато това решение на ЦИК ни лишава нас четирите партии напълно от представителство, а "Синята коалиция" беше съставена от пет партии.
П. С.: Моля да разгледате жалбата ни. Решението на ЦИК на практика оставя без политическо представителство нас четирите организации. Смятаме, че с оглед на провеждането на честни избори отказът да има представители на тези партии в Р. и С. е подмяна на представителство, което не в интерес на провеждането на демократични избори.
З. П.: Поддържам становището на доверителите си и смятам, че е справедливо всички политически партии да участват равноправно на изборите и да няма подмяна на едно или друго представителство. Общо четири от петте политически партии искаме пред Вас да бъде възстановена една справедливост, тъй като ние сме упълномощителите на лицата, които представляват "Синята коалиция". В този смисъл постановеното от Вас решение ще бъде критерии дали в България може да има справедливи и честни избори.
Й. Н.: Няма какво повече да добавя.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе след съвещание в 13.30 часа в зала 2.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД произнесе решението си в 13.35 часа в зала 2.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: