ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 13.10.2017Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
по адм. дело 3922 / 2017. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 230 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
Образувано е по молба на Министъра на околната среда и водите за възобновяване на производството по адм. дело № 3922/2017 г. по описа на Върховния административен съд, VI отделение.
С протоколно определение от 31.05.2017 г. по настоящото адм. дело № 3922 от 2017 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, е спряно производството по делото до приключване на производството по адм. дело № 3919/2017 г. на Върховен административен съд, VI отделение, с влязъл в сила съдебен акт.
С решение № 10233 от 02.08.2017 г. по адм. дело № 3919/2017 г. Върховен административен съд, VI отделение, се е произнесъл по жалбата на Община Банско, с което са отменени решение № 27/06.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отменя решение № ЕО-1/01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на проекта за актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г., при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и решение № 33/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което се допълва решение № 27/06.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отменя решение № ЕО-1/01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на проекта за актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г. и е осъдил Министерството на околната среда и водите на разноски. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 20.09.2017 г.
С оглед изложените обстоятелства, настоящият съдебен състав счита, че производството по адм. дело № 3922/2017 г. следва да се възобнови и се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.
Водим от горното и на основание чл. 230, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК Върховният административен съд, VI отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 3922 от 2017 г. на Върховния административен съд, VI отделение.
ДЕЛОТО е насрочено от председателя на VI отделение на ВАС в открито съдебно заседание на 08.11.2017 г. от 14.00 часа, 1 зала, за която дата и час да се призоват страните, като им се изпрати препис от определението.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: