П Р О Т О К О Л

София, 15.03.2018 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ЮЛИЯ ТОДОРОВА
при участието на секретаря Пенка Котанидис
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 3922 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 14,06 часа:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение [ЮЛ], редовно призован, се представлява от адв. М. К., който представя пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Т. Г. Б., редовно призован, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: [ЮЛ], редовно призована, се представлява от Т. Б., в качеството му на председател на Управителния съвет на асоциацията.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. С. К., редовно призован, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на околната среда и водите, редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулти П. и К., с пълномощни по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Дирекция "Национален парк Пирин", редовно призована, не се представлява.

СТРАНИТЕ/по отделно/: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА молба от 14.02.2018 г. на процесуалните представители на МОСВ.
ДОКЛАДВА молба от 16.02.2018 г. на процесуалните представители на МОСВ.
ДОКЛАДВА молба от процесуалните представители на МОСВ от 19.02.2018 г. с приложени към нея писмени доказателства.
ДОКЛАДВА молба на [ЮЛ] от 20.02.2018 г.
ДОКЛАДВА молба от Т. Б. от 20.02.2018 г.
ДОКЛДВА молба на процесуалните представители на МОСВ от 22.02.2018 г.
ДОКЛАДВА молба на жалбоподателя Сдружение [ЮЛ] от 23.02.2018 г.
ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя А. С. К. от 12.03.2018 г.

АДВ. К.: Бих искал ответника МОСВ да уточни молбата, с която твърди, че има ново решение. Моля да приемете за известен факт, плана за управление, приет през 2004 г., както и научния доклад към него, който е достъпен през интернет, с оглед сравнение между предвижданията на този план и плана за актуализация, дотолкова, доколкото ние твърдим съществен процент на изменение Нямам други доказателствени искания.
Т. Б.: Моля да приемете следните писмени доказателства - това са официални документи, които показват голямата разлика между план 2004 г. и план 2014 г. това са решенията по екологичната оценка на териториално-устройствения план, който е отразен изцяло в план 2004 г., решенията на Териториална инспекция по околната среда и водите - Благоевград 2005 г., които са отразени в план 2014 г., становище на МОСВ по Закона за достъп до обществена информация от 2008 г., 2011 г., 2013 г. и 2015 г., с които е доказана площта, която касае съществуващите строителства, заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона от Натура 2000 Пирин, която указва опазване видове от дивите птици, стандартния формуляр от Натура 2000 отново на МОСВ, депозиран в ЕС, документи, които бяха изискани от други жалбоподатели, а именно писмата и протоколите за приемането на проект за планово управление на Национален парк Пирин от МОСВ и възражения към МОСВ във връзка с този план. Представям папка с доказателства по опис, изготвен с нашата молба от 20.02.2018 г.
ЮРИСКОНСУЛТ П.: Считам, че представените доказателства са неотносими към спора на настоящето дело, който касае решение за преценка, да са извърши ли екологична оценка № ЕО-1/2017 г., с оглед на което считам, че същите не следва да се приемат. Правя възражение, че не е представен екземпляр от тези доказателства и за нас. Считам, че предмет на спора е решение ЕО-1/2017 г., във връзка с което имаше молба, която трябваше да се установи правния интерес на [ЮЛ]. Считам, че именно този индивидуален административен акт е предмет на спора. В тази молба [ЮЛ] не е доказал своя правен интерес, тъй като сме в производство по обжалване на индивидуален административен акт, а не на плана за проекта, нито новия, нито стария, нито сме в производство по обжалване на решението на МС, с оглед на което правя възражение за недоказан правен интерес и представям молба за съображенията си.
ЮРИСКОНСУЛТ К.: Подкрепям становището на юрисконсулт П.. Цялата административна преписка е представена.

По доказателствените искания на страните, съдът съобрази следното:
Искането на адв. К. не следва да бъде уважено, тъй като предмет на спора не е плана за управление на Национален парк "Пирин", а решение № ЕО-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване необходимостта от екологична оценка на проект за актуализация на план за управление на Национален парк "Пирин".
Следва да бъдат приети представените от процесуалните представители на ответника, с молбата от 19.02.2018 г. решение №27/06.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите и решение № 33/13.03.2017 г. на същия административен орган.
По отношение на представените в днешното съдебно заседание от [ЮЛ] писмени доказателства, съдът намира, че същите следва да бъдат приети и преценени за тяхната относимост към спора в мотивите към съдебният акт.
Във връзка с доказателствените искания на страните, съдът в закрито заседание е постановил определение от 09.02.2018 г., с което е взел отношение по въпросите на доказателствената тежест.
По доказателствата и по изложените съображения, СЪДЪТ,


О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба от 19.02.2018 г. на процесуалните представители на МОСВ решение № 27/06.03.2017 г. и решение № 33/13.03.2017 г.
НЕ УВАЖАВА искането на адв. К. за извършване на констатации по плана.
ПРИЕМА представените от [ЮЛ], с молба от 20.02.2018 г. писмени доказателства по опис.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВ. К.: Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея. Става дума за акт на министъра, който е немотивиран, противоречив, издаден много по-късно, отколкото закона предвижда и несъобразен с всички изразени становища в процедурата, поради което следва да бъде отменен. Моля да ми бъде предоставена възможност за представяне на писмени бележки.
Т. Б.: Член 85 от ЗОСВ предвижда провеждането на задължителна екологична оценка за проблеми в областта на селското, горското стопанство, по-специално в областта на туризма и устройственото планиране, когато тези планови програми очертават рамките на бъдещото развитие на инвестиционни предложения, включени в приложение 1 и 2. В проекта за актуализация и проекта за управление, ако го сравним с проекта за управление са планирани писти и спортни съоръжения, които липсват, и които към настоящия момент не са подадени за екологична оценка, т.е. МОСВ чрез директора на Национален парк "Пирин" изготвя проект, който предвижда застрояване с тези спортни съоръжения и лифтове на територията на Национален парк "Пирин", с плана за актуализацията. Тази площ е с около 65 хектара, както е записано в актуализация на плана за управление 650 дка. Съгласно приложение 1 от ЗОСВ, т. 24, спортни и рехабилитационни комплекси извън регламентираните територии с площ над 20 дка, подлежат задължително на екологична оценка. В случая става въпрос за 650 дка, или поне 30 пъти повече. По отношение на ЗОСВ и по-специално на т.24, трябва да посочим, че там е задължително, когато ски влекове, лифтове са с обща дължина над 1000 м, съоръженията към тях да са предвидени със съответния план или програма. В случая става въпрос за писти и лифтове над 40 км, които нямат екологична оценка и оценка за съвместимост към настоящия момент, или поне такава не е посочена в представените доказателства, независимо, че е изискана. От тази гледна точка, те подлежат на задължителна екологична оценка, което оспорваното решение отрича. По същия начин стои въпроса със становището на самото МОСВ, което посочва, че когато се прави радикална промяна в предложените нови територии към зоната за туризъм и свързаните с това дейности, включително ново строителство, това дава основание да се очаква висока степен на отрицателно въздействие върху природата. През 2015 г., министърът се е произнесъл, че това, което е включено в актуализацията на плана за управление, предвижда високо отрицателно въздействие. Казаното е променено през 2017 г. с решението, без да е мотивирано. В решението по екологична оценка, което обжалваме, липсва оценка на въздействието на самата актуализация на плана за управление върху редица видове и природни местообитания за опазване в двете защитени зони. Закона за екологичното разнообразие и практиката, която се извършва по оценката за съвместимост, изисква всички видове и всички природни местообитания да имат преценка, какво въздействие ще има този план върху тях. Също така може да посочим, че има съществено разминаване между съществуващия и действащия план, и неговата актуализация по отношение зоната за туризъм, където е разрешено строителството, което също изисква задължително да се проведе екологична оценка и оценка за съвместимост. Цялото строителство за ски писти, спортни съоръжения и т.н. в действащия план за управление е оценено на 218,8 хектара или 0,6%. В актуализацията извън това, което те са планирали като писти и спортни съоръжения, като цяло са определени границите, където може да се застроява, на площ от 26 710, 9 хектара.
Моля да ми бъде предоставена възможност да изложим становището си по същество в писмени бележки.
ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля да оставите без уважение жалбите срещу решение № ЕО 1/2017 г. на МОСВ, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на проект за актуализация на план за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014 - 2023 г. и да постановите решение, с което да го потвърдите, като правилно и законосъобразно. Подчертавам, че предмет на настоящето дело е именно решението, и като такова то е един законосъобразен, индивидуален административен акт, издаден при спазена процедура. Допълнителни съображения ще изложим в писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.
ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите без уважение като неоснователни и недоказани жалбите по настоящето дело и да потвърдите решението на МОСВ ЕО-1/2017 г., като законосъобразен административен акт, издаден при спазване на процедурата по реда на глава 6 от ЗОСВ, съобразявайки се с цялата представена преписка по административното производство.

СЪДЪТ дава възможност в 7-дневен срок на адв. К., на Т. Г. Б. и на процесуалните представители на МОСВ да представят писмени защити.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в14,32 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: