ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 12.03.2013Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание на дванадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛЯ КОСТОВА
ТАНЯ РАДКОВА
ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
по адм. дело 1749 / 2013. Document Link Icon

По касационна жалба от М. С. Т., от [населено място], чрез пълномощника й – адв.И. Л., е образувано адм.дело №1749/2013 г. на Върховен административен съд, 5 - членен състав, втора колегия, насрочено за разглеждане в с.з. на 14.03.2013 г., от 9.00 часа.
С молба от 04.03.2013 г., подадена лично от касатора Т., е поискано пренасрочване на делото за друга дата, поради служебен ангажимент на пълномощника й – адв.Л. по друго дело с обществен интерес, а именно нохд.№5249/2011 г. на Софийски градски съд, наказателно отделение, 29-ти състав.
В дадения от касационния съд срок за отстраняване нередовностите на касационната жалба и на искането за отлагане на делото за друга дата, е постъпила молба от адв.Л., към която са приложени: вносна бележка за платена д.т. за касационното производство от 06.03.2013 г. и призовка за страна по нохд.№5249/2011 г. на СГС, НО, 29-ти състав, адресирана до адв.Л., от която е видно, че същата се призовава да се яви като адвокат по цитираното нох.дело пред СГС, за 14.03.2013 г., от 9.30 часа.
Изложеното обосновава извод за редовност на подадената касационна жалба, а с оглед на представеното писмено доказателство и за наличие на препятствие за явяване на адв.Л., като пълномощника на касатора Т., по адм.дело №1749/2013 г. на ВАС, 5-членен състав, насрочено за 14.03.2013 г. от 9.00 часа. Препятствието е неотстранимо, поради което и на основание чл.228, вр.с чл.139, ал.1 от АПК, искането за отлагане на делото се явява основателно.
Водим от горното Върховният административен съд, 5-членен състав на втора колегия


ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА разглеждането на адм.дело №1749/2013 г. на Върховен административен съд, 5-членен състав, насрочено за разглеждане в с.з. на 14.03.2013 г., от 9.00 часа, за друга дата, с ново призоваване на страните.
Делото да се докладва на зам.председателя на ВАС и ръководител на втора колегия, за определяне на нова дата за разглеждане на делото, за която страните да бъдат призовани.
Определението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: