П Р О Т О К О Л

София, 15.05.2012 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ДИМА ЙОРДАНОВА
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
при участието на секретаря Диана Караиванова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 14767 по описа за 2008 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ГЕОРГИ АНГЕЛОВ


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение "Асоциация на парковете в България", нередовно призовано, не се представлява.
Призовката не е върната в цялост, за да се провери процедурата по призоваване.

ОТВЕТНИЦИТЕ:
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, редовно призован, се представлява от юрк. И., с пълномощно по делото от преди.
Председателят на Общински съвет [населено място], редовно призован, се представлява от адв. Г., с представено от днес пълномощно по делото.

Юрк. И.: Считам, че са налице основания за спиране на съдебното производство, тъй като, независимо, че е приключило съдебното производство по оспорване на становището за екологична оценка, срещу това влязло в сила съдебно решение са подадени са молби за отмяната му и по едно от решенията на 7-членен състав на ВАС, а именно по решение № 3614/14.03.2011 г. има дадени задължителни указания на МОСВ да приключи производството, висящо пред него по издаване на становище за екологична оценка и тъй като екологичната оценка е част от ОУП, считаме че на този етап са налице основания за спиране на производството до произнасяне на МОСВ. Представям молбата в писмен вид.

Адв. Г.: Поддържам становището на колежката.


В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, второ отделение намира, че основания за спиране на делото не са налице, тъй като не е налице висящо дело. Поради нередовната процедура на призоваване на жалбоподателя, следва делото да бъде отложено с ново призоваване на оспорващия, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на настоящото съдебно производство.
ОТЛАГА делото за друга дата с ново призоваване на Сдружение "Асоциация на парковете в България", като на основание чл. 137, ал. 7 от АПК на страните, призовани редовно, не се изпращат последващи призовки.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: