П Р О Т О К О Л

София, 08.11.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на осми ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ДИМАНА ЙОСИФОВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 3922 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 14.40 часа:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение [ЮЛ], редовно призовано, се представлява от адв. К., с пълномощно по делото.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Т. Г. Б., редовно призован, се явява лично.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: [ЮЛ], редовно призована, се представлява от Председателя на управителния съвет Т. Г. Б..
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. С. К., редовно призован, се явява лично и с адв. С., с пълномощно отпреди.
ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на околната среда и водите, редовно призован, не се представлява.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Дирекция [ЮЛ], редовно призована, не се представлява.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.
Т. Б.: Да се даде ход на делото.
АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречтки за даване ход на делото с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалбите на Сдружение [ЮЛ], със седалище и адрес на управление в [населено място], А. С. К. от [населено място], [ЮЛ], със седалище и адрес на управление в [населено място] и жалбата на Т. Г. Б. срещу решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от Министъра на околната среда и водите на 01.03.2017 г.
ДОКЛАДВА постъпилите по адм. дело № 3922/2017 г. писмени доказателства.
ДОКЛАДВА постъпилите по адм. дело № 4787/2017 г., по адм. дело № 4818/2017 г. и по адм. дело № 4788/2017 г. по описа на ВАС, шесто отделение писмени доказателства.
ДОКЛАДВА молба на ответника от 07.11.2017 г., с която се взема отношение по съществото на спора.
ДОКЛАДВА постъпилия по делото заверен препис от решение № 10233/02.08.2017 г., постановено по адм. дело № 3919/2017 г. по описа на ВАС, VІ отделение.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД констатира, че на 30.03.2017 г. от ответника по делото е постъпила административна преписка, която не отговаря на описа в приложенията.
Ето защо тази преписка не се приема като на ответника следва да бъдат дадени указания за представянето на пълната административна преписка в 3-дневен срок от съобщението.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по административни дела № 3922/2017 г., № 4787/2017 г., № 4818/2017 г. и № 4788/2017 г. писмени доказателства.
ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в 3-дневен срок от съобщението да комплектова административната преписка в цялост.
УКАЗВА на жалбоподателите необходимостта от назначаване на експертиза, която да прецени въздействието на проекта за актуализация на План за управление на [ЮЛ] върху околната среда, водите и биологичното разнообразие.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателите в 7-дневен срок от представянето на административната преписка да се запознаят с нея, както и в двуседмичен срок да поставят въпроси към експертизата, респ. да изразят становище относно компетентността на експертите.
ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01.2018 г. от 14.00 ч., първа зала на ВАС, за която дата страните са редовно призовани.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.59 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: