ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 28.10.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело 11538 / 2019. Document Link Icon

Производство по реда на чл. 167, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 194б и чл. 187 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ по повод молба от Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет /ПК на ВСС/ от 14.10.2019г. за допускане на предварително изпълнение на решение на ПК на ВСС по т. 1 от протокол № 27 от 11.09.2019г. за избор на административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София.
Поддържа се от процесуалния представител, че са налице предпоставките по чл. 60, ал. 1 АПК за защита на важен обществен интерес и настъпване на значителни вреди от забавяне изпълнението на акта. Доводите се свеждат до засягане ефективността на работата на Апелативна прокуратура София, която е с най-голям обем работа и натовареност, спешна нужда от структуриране на управленския екип и провеждане на управленската програма като условие за правилното функциониране на звеното. Представени са доказателства и решението на ПК на ВСС с мотиви, повторени в искането от процесуалния представител.
Ответницата, А. Вутова, чрез процесуален представител адвокат Икономов взема становище за неоснователност на искането. Съображенията са, че няма да настъпят твърдените вреди, че общественият интерес е защитен от съществуващото положение, в което изпълняващият длъжността е жалбоподателят А. Вутова, избрана от същия кадрови орган, а неблагоприятните кадрови последици за звеното, на което избраният кандидат е бил административен ръководител са повече от твърдените при забавяне изпълнението на невлезлия в сила административен акт.
Върховен административен съд, шесто отделение намира искането за процесуално допустимо и разгледано по същество за основателно в хипотезата на чл. 167 АПК по следните съображения:
Разпоредбата на чл. 167 ал. 1 АПК предвижда, че при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварително изпълнение на обжалвания административен акт, при условията при които може да бъде допуснато от административния орган. Тези условия са предвидени в чл. 60 АПК и включват и посочените в искането засягане на обществения интерес и настъпване на значителни вреди от забавяне изпълнението на акта. В случая е безспорна важността на звеното Апелативна прокуратура гр. София с оглед статистическите данни за обема и спецификата на делата, които количесвени и качествени показатели обосновават повишеното внимание и правен интерес на кадровия орган по отношение административния ръководител и управленския екип като основен приоритет. В този смисъл се споделят принципните мотиви, изразени в определение за допускане предварителното изпълнение на акта по адм. дело № 14988/2018г. по описа на ВАС, шесто отделение. Спецификата на конкретния случай също налага извод за основателност на искането по настоящето дело и се изразява в това, че изпълняващият длъжността също е участник в конкурса за същата длъжност и обжалва неблагоприятния за него резултат. Това правно положение, в което първоначалната преценка на кадровия орган за избор на временно изпълняващ длъжността и последваща преценка за избор на административен ръководител са различни, следва да бъде преустановено с предварително изпълнение на решението като гаранция да не настъпят значителни вреди и с цел охрана на обществения интерес от забавяне изпълнението на акта.
Доводите, основаващи се на твърденията, че ще настъпят вреди за други звена на съдебната власт като последица от предварителното изпълнение на обжалвания акт, са извън преценката по настоящия случай и поради това неотносими и не се обсъждат.
Предвид изложеното и на основание чл. 167, ал. 1 АПК вр. с чл. 194б и чл. 187 ЗСВ, Върховен административен съд, шесто отделение

ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА предварително изпълнение на решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет по т. 1 от Протокол № 27 от 11.09.2019г. за избор на административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - гр. София.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати на страните.