РЕШЕНИЕ

5610
София, 14.05.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на деветнадесети февруари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Симона Попова
изслуша докладваното
от съдиятаВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
по адм. дело 14676/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по касационна жалба на Х. Николов със съдебен адрес гр. Самоков, кв. Възраждане, бл. 3, ет. 1, ап. 1, против решение № 1195/11.10.2019г. на Административен съд София-област, постановено по адм. д. № 976/2019г. В касационната жалба са развити доводи за неправилност на обжалваното решение като противоречащо на материалния закон и съдопроизводствените правила – касационни отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК в частта, с която първоинстанционният съд установява, че не е налице „тормоз“ на етническа основа като забранена форма на дискриминация. По съображения, изложени в касационната жалба, се иска отмяна на обжалваното решение в тази част и постановяване на друго решение по съществото на спора, с което съдът да постанови, че е налице „тормоз“ на етническа основа по смисъла на Закона за защита от дискриминация като бъдат наложени предвидените в закона санкции на ответника.
Ответната страна – Комисията за защита от дискриминация, чрез юрк. Кръстева осорва касационната жалба като неоснователна.
Ответната страна – И. Гешев чрез адв. Константинова оспорва касационната жалба като неоснователна.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за правилност и обоснованост на съдебния акт.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, след като се запозна с обжалваното съдебно решение, съобрази наведените касационни основания и възражения, обсъди доказателствата по делото и с оглед на чл. 218, ал. 2 от АПК, намира следното:
С обжалваното решение съдът отхвърля жалбата на Х. Николов срещу решение № 401/25.06.2019г., постановено по преписка № 113/2019г. на Комисия за защита от дискриминация (КЗД), Петчленен разширен заседателен състав, и осъжда жалбоподателя да заплати на КЗД разноски по делото в размер на 100 (сто) лева и на И. Гешев 600 (шестстотин) лева възнаграждение за един адвокат.
От фактическа страна е установено, че производството пред КЗД започва по жалба с вх. № 44-00-1405/25.04.2019г., подадена от Х. Николов срещу И. Гешев в качеството му на заместник главен прокурор и председател на Специализираната прокуратура с оплаквания за осъществена спрямо него, като представител на [етнос] етнос, дискриминация по признаците "гражданство" и "етническа принадлежност", както и за подбуждане към дискриминация по смисъла на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр. във връзка с § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр. от страна на заместник главния прокурор след изказване на последния в предаването на сутрешния блок по „Канал 1“ със заглавия „Между арестите и скандалите", излъчено на 17.04.2019г. от 8:05 ч. Николов твърди в жалбата си до КЗД, че в изявлението си зам. главният прокурор посочва, че и „циганите така правят включително по делата“, с които думи отписва и не признава българските граждани от ромски произход като част от българския народ, разделя ги от останалата част на българската нация. По-нататък Николов посочва в жалбата си до КЗД, че с изявлението си Гешев целенасочено използва наслоеното с негативни нагласи „цигани“ вместо легалното наименование роми, с което подбужда към дискриминация по признак „етническа принадлежност“. С внушенията си зам. главният прокурор извършва дискриминация под формата на тормоз и подбуждане спрямо българските граждани от ромски произход.
С оспореното пред АССО решение № 401/25.06.2019 г. по преписка № 113/2019г. КЗД установява, че И. Гешев, заместник на главния прокурор на Върховната касационна прокуратура чрез изказванията си в интервю в предаването на сутрешния блок на Канал 1 със заглавие „Между арестите и скандалите“, излъчено на 17.04.2019г. от 8:05 ч. не е извършил нарушение на забраната за дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 на ЗЗДискр. по признаци „етническа принадлежност“, „гражданство“, „тормоз“ по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр., „подбуждане“ към дискриминация по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗЗДискр. , като е оставена без уважение жалбата на Х. Николов с вх. № 44-00-1405/25.04.2019г.
За да постанови обжалвания правен резултат първоинстанционният съд приема, че административния акт е законосъобразен, произнесен от компетентен административен орган, при спазени материални правни норми и процесуални правила при провеждане на административното производство, съобразен е и с целта на закона.
Решението е правилно.
Неоснователно е касационното възражение за нарушение на процесуалните правила и материалния закон при постановяването му. Съдът обсъжда всички относими към спора доказателства, на база на които изгражда правилни и в съответствие с материалния закон правни изводи, че не е налице твърдяната от касатора форма на дискриминация, осъществена по защитените признаци по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.-„гражданство“ и „етническа принадлежност“. Обосновано е прието, че изказването на Гешев в цитираното по-горе предаване по телевизията не съдържа „език на омразата“ към българските граждани от „ромски произход“ нито цели постигане на враждебна, унизителна или обиждаща среда за тях.
По изложените съображения обжалваното решение като правилно следва да бъде потвърдено.
Настоящият състав на ВАС, пето отделение намира за необходимо да посочи следното:
При образуване на административни производства пред Комисията за защита от дискриминация със сигнали (жалби) за неравно третиране срещу магистрати, антидискриминационният орган следва винаги да има предвид, че съгласно чл. 132 от Конституцията на Република при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. Разпоредбата на Конституцията се прилага пряко, а искането за ангажиране на административно-наказателна отговорност по Закона за защита от дискриминация на магистрати и произнасяне от комисията по реда и при условията на ЗЗДискр. е противоконституционно. Функционалният имунитет на магистратите има изключително важно значение за независимостта на съдебната власт и представлява гаранция за спазване на разделението на властите, предотвратява намеса и въздействие върху служебното поведение на магистрата. Съгласно общите правила на чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК предпоставка за допустимостта на искането за произнасяне по същество от страна на административния орган е наличието на специални изисквания, установени със закон. Общите правила на АПК за издаване на индивидуален административен акт са приложими и в производството пред КЗД, като специалната разпоредба на чл. 53 от ЗЗДискр. и чл. 8 от Правилата за производство пред КЗД не уреждат такава хипотеза и поради което не дерогират приложението на чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК.
На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 214 от Закона за съдебната власт (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 10.06.2012 г., нов, бр. 11 от 2020 г.) съдиите, прокурорите и следователите при или по повод изпълнение на техните служебни функции не може да бъдат ответници в административно производство, освен ако е предвидено в закон, а в антидискриминационния закон няма изрично предвиждане в тази посока.
Доколкото обаче крайните изводи на административния орган и правния резултат на съдебния акт са благоприятни за заинтересованата страна И. Гешев-заместник главен прокурор към датата на постановяване на административния акт и предвид правомощията на касационната инстанция, решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено с настоящото.
Воден от горното, ВАС, пето отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1195/11.10.2019г. на Административен съд София-област, постановено по адм. д. № 976/2019г.
Решението е окончателно.