ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 20.03.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
по адм. дело 15235 / 2018. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на Ж. Петрова – съдия в Софийски градски съд и А. Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград против решение по т. 6.1, т. 6.2, т. 6.3, т. 6.4 и т. 6.5 от протокол № 37/27.11.2018 г. на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /СК на ВСС/.
С определение № 2351 от 19.02.2019 г., постановено по адм. дело № 163/2019 г. на Върховния административен съд, шесто отделение, на основание чл. 213 ГПК във вр. с чл. 144 АПК към настоящето дело е присъединено и адм. дело № 163/2019 г. за общо разглеждане. Административно дело № 163/2019 г. е образувано по жалба на М. Вранеску против решение по т. 6 от протокол № 37/27.11.2018 г. на заседание на Съдийската колегия на ВСС.
След преценка на доказателствата по административната преписка Върховният административен съд - шесто отделение, прие, че делата са родово подсъдни на настоящия съд.
Делото е насрочено от председателя на шесто отделение на Върховния административен съд, за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.04.2019 г. от 14.00 часа в първа зала на ВАС.
На основание чл. 170, ал. 1 АПК, следва да се укаже на административния орган – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, че може да изрази становище по жалбата, както и че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
На основание чл. 154, ал. 1 ГПК, субсидиарно приложим съгласно чл. 144 АПК, следва да се укаже на жалбоподателя, че трябва да установи фактите, на които основава своите искания и от които би черпил благоприятни последици, както и да уточни дали обжалва решението по т. 6.5 в частите му за прекратяване на гласуването за останалите кандидати, различни от нея.
След преценка на обстоятелствата, касаещи допустимостта на жалбата, съдът намира, че следва да се насрочи разглеждането на делото в открито съдебно заседание.
Водим от горното и на основание чл. 157, ал. 1 АПК, Върховният административен съд - шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
НАСРОЧВА адм. дело № 15235/2018 г. по описа на Върховния административен съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.04.2019 г. от 14.00 часа в зала № 1.
КОНСТИТУИРА като страни в производството:
Оспорващ:
М. Вранеску, с адрес за призоваване гр.[населено място], [жилищен адрес].
Ответник:
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с адрес за призоваване: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12.
Заинтересовани страни:
Е. Найчева – заместник-председател на Окръжен съд - София, с адрес за призоваване:[адрес],
Ф. Владимиров – съдия в Окръжен съд София, с адрес за призоваване: [адрес]
Розинела Янчева – съдия в Софийски градски съд, с адрес за призоваване: [адрес]
УКАЗВА на М. Вранеску, че в нейна тежест е да установи фактите, на които основава своите искания и от които би черпила благоприятни за себе си правни последици.
УКАЗВА на М. Вранеску да уточни дали обжалва решението по т. 6.5 в частите му за прекратяване на гласуването за останалите кандидати, различни от нея.
ДА СЕ УВЕДОМИ ответникът, че в 7-дневен срок от получаване на призовката за насроченото по делото съдебно заседание може да представи писмен отговор.
УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения пред съда административен акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните за насроченото съдебно заседание, като им се изпрати и препис от настоящото определение с дадените по-горе указания.
ДА СЕ УВЕДОМИ Върховната административна прокуратура за образуваното съдебно-административно производство.