П Р О Т О К О Л

София, 22.10.2018 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
ЮЛИЯН КИРОВ
при участието на секретаря Ани Стефанова Андреева
и с участието на прокурора Мария Бегъмова
сложи на разглеждане дело № 5009 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЮЛИЯН КИРОВ


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК страните се представиха така:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: "Ботуня Енерджи" АД, редовно призован, представлява се от адв. Чернев, с пълномощно приложено на лист 18 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", редовно призован, представлява се от юрк. Христова, която днес представя пълномощно.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Адв.Чернев: Да се даде ход на делото.
Юрк. Христова: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, като взе предвид редовната процедура по призоваване на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба на "Ботуня Енерджи" АД, депозирана чрез адв. В. Чернев, насочена срещу решение, постановено по адм. дело №932/2016 г. на Административен съд - гр.Плевен, към която няма представени доказателства.
ДОКЛАДВА отговор на подадената касационната жалба, наречен възражение, депозиран от процесуалния представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“, към който няма приложени писмени доказателства.

Адв. Чернев: Поддържам касационната жалба. Няма да сочим нови доказателства. Нямам доказателствени искания.
Юрк. Христова: Оспорвам касационната жалба. Няма да сочим доказателства. Нямам доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Адв. Чернев: Освен изложените в касационната жалба основания за отмяна решението на Административен съд - гр. Плевен, моля при решаване на настоящото дело да имате предвид още едно обстоятелство, което на основание чл. 168, ал. 1 от АПК попада в съдебната служебна проверка, за законосъобразност на административните актове. Считам, че административното производство, което е проведено пред директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, и което завършва с оспореното от нас решение за отнемане разрешителното за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия посредством Малка водноелектрическа централа, страда от съществен процесуален порок. Засегната страна, в случая доверителя ми е бил лишен от правото на участие и защита в това административно производство. Същото е било проведено и се е стигнало до издаване на решение, което засяга неговите прави и законни интереси. В тази връзка, намирам че административният орган, а впоследствие и Административен съд – Плевен е допуснал нарушение като не е съобразил факта, че са нарушени правата на жалбоподателя в частност чл. 41 от Хартата за основните права на Европейския съюз. Съгласно чл. 41, т. 2, б. „а“ от тази харта, правото на добра администрация включва по-специално правото на всяко лице да бъде изслушано преди срещу него да бъде предприета индивидуална марка, която би имала неблагоприятна последица за него. Поради тази причина и поради едностранно проведеното административно производство крайните изводи на административния орган се различават от това, което би постановил според нас, ако нашата позиция и доказателствата, които впоследствие сме изложили и представили, в хода на съдебното производство са били отчетени съм убеден, че резултатът би бил съвсем друг. Това нарушение на административно-процесуалните правила, в рамките на административното производство пред ответния орган, на практика е довело до прилагане на една различна функция на съда, а в случая той се е превърнал в прилагащ, вместо в правораздаващ орган, тъй като за пръв път пред него са събрани нови доказателства. Считам, че това е съществено нарушение, което освен всички други е изтъкнато от нас в касационната жалба, което е самостоятелно основание за касиране на решението. В тази връзка се позовавам на решение № 720/17.01.2018 година, постановено по адм. д. № 8386/2017 година на трети състав на Трето отделение на ВАС. Моля, да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Юрк. Христова: Считам, че касационната жалба е неоснователна и недоказана. С изложените в днешното съдебно заседание аргументи по обжалването се прави по същество допълнение към жалбата, което считам за недопустимо към настоящия момент. Ако приемете за допустимо направеното в днешното съдебно заседание обжалване, то искам да обърна внимание, че в издаденото разрешително в т. 14 на раздел „отнемане на разрешителни“ е описано възможността да се отнеме същото при настъпване на някакви обстоятелства. Процедурата по чл. 79 „а“ от Закона за водите не предполага уведомяване на страната - титуляр на разрешителното за предприетите действия срещу нея, такава е константната практика на ВАС, с изключение на цитираното решение. Считам, че неуведомяването на страната за предприемане на решение за отнемане на разрешителното, представлява съществено нарушение на процесуалните права, тъй като дори страната да е била уведомена, то резултатът би бил същият. По безспорен начин е доказано нарушението на условията по разрешителното, изразяващо се в залповото изпускане на водите, което довежда до умиране на рибата в района и екокатастрофата, която настъпи вследствие на неизпълнение именно на тези задължения, които са вменени на титуляря на разрешителното. В тази връзка, считам жалбата за изцяло неоснователна, както и наведените в днешното съдебно заседание аргументи също за неоснователни и недоказани. Моля, да потвърдите изцяло издаденото решение на директора на Басейнова дирекция.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. Решението на Административен съд – Плевен е постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон, като не са допуснати и нарушения на съществени процесуални правила.на основание чл. 218, ал. 1 АПК Върховният административен съд обсъжда само посочените в жалбата или протеста пороци на решението. Ако направеното в днешното съдебно заседание оплакване за неуведомяване на жалбоподателя за началото на административното производство, което не било съобразено от първоинстанционния съд, се възприеме като допълнителен довод за посочените в касационната жалба пороци на решението, следва да бъде разгледано от настоящата инстанция, но изводът дали е съществено процесуално нарушение зависи от преценката доколко е повлияло на материалната законосъобразност на постановения акт. В тази насока жалбоподателят не е бил ограничен във възможността да представи всички релевантни доказателства пред първоинстанционния съд, който следва да изясни изцяло спора по същество. Затова твърдяното нарушение в хода на административното производство, дори да е допуснато, не следва да се възприема за съществено. Въз основа на представеното административна преписка съдът е установил, че процесният ИАА е издаден от компетентен орган, по установените форма и ред и е в съответствие с материалния закон и целта на закона. Това е така защото е установено и доказано по безспорен начин, че с поведението си жалбоподателят е нарушил условията, при които са му предоставени права като титуляр на разрешението за водовземане от повърхностен воден обект и е създал ситуация, в резултат на която качеството на водата е нарушено до степен, увреждаща, водния обект. Това от своя страна е довело до измиране на рибата и увреждане на околната среда, с което се засяга и обществения интерес. Правният извод, че са били налице предпоставките на чл. 79, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ за издаване на процесното решение от директора на БДДР, с което е отнето процесното разрешително за водовземане, е основан на доказателствата по делото и е в съответствие с материалния закон. Затова първоинстанционният съд правилно е отхвърлил жалбата като неоснователна. Решението не подлежи на касационна отмяна и следва да бъде оставено в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, предоставя на адв. Чернев седмодневен срок за представяне на писмени бележки.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09:49 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: