ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8513
София, 06.06.2019

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаДОБРИНКА АНДРЕЕВА
по адм. дело 6554/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.145 и сл. във връзка с чл.132, ал.2, т.8 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.58, ал.3 от Изборния кодекс /ИК/.
Образувано е по жалба(грешно наименована касационна), подадена от Сдружение гражданско движение "Боец - България обединена с една цел" ,чрез представляващия председател Г. Георгиев и лично от последния, подадена чрез пълномощник адв.К.Добрев , против решение № 456 от 31.05.2019 г.на Централната избирателна комисия /ЦИК/,с което са обявени избраните от изборите на 26.05.2019г. за членове на Европейския парламент от Република България.
Релевирани са доводи за нищожност,алтернативно за незаконосъобразност на обжалваното решение като постановено при липса на компетентност,респ. в нарушение на материалния закон- отменителни основания по смисъла на чл. 146, т.1 и т. 4 от АПК,с основно твърдение,че в списъка на избраните за членове на Европейския парламент от Република България не фигурират имената на М. Карадайъ и на Д. Пеевски, които са законно избрани,поради което ЦИК излязла извън кръга на правомощията си. Релевират и съображение,че оспореното решение е основано на други две решения-също нищожни ,защото в интервала от време, посочен в чл.387 ИК, ЦИК може да обяви изборните резултати, но нормата не създава права на кандидатите за членове на Европейския парламент да оттеглят декларацията си за съгласие да бъдат избрани за членове на Европейския парламент, дадена на основание чл.365, ал.1, т.3 ИК и ЦК не разполага с правомощие да заличи лицата от кандидатските листи, по арг. от чл.57 и чл.354 ИК,защото чрез заличаването им се нарушава чл.353, ал.2 ИК и правото на изразеното предпочитание на избирателите. Искат обявяване нищожността на обжалваното решение на ЦИК, евентуално – неговата отмяна.
Върховният административен съд, Четвърто отделение,по допустимосттта на жалбата,съобрази следното:
Настоящият състав на Върховния административен съд, четвърто отделение, намира че жалбата е подадена в срок- на 03.06.2019 г., а на 31.05.2019 г. ЦИК е постановила оспореното решение /, но от ненадлежни страни.
Жалбата е подадена срещу решение №456-EП/31.05.2019г. на Централната избирателна комисия,с което,на основание чл. 387,ал.2 ,вр. с чл. .354, ал.1 от ИК, са обявени избраните за членове на Европейския парламент от Република България от изборите на 26 май 2019г. в частта ,в която от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ са обявени за избрани А. Вели и И. Копарова.
Решението е взето с оглед предходни две - Решение № 451-ЕП на ЦИК , постановено по заявление на М. Карадайъ, подадено на 29.05.2019 г. , че не желае да бъде обявен за избран в Европейския парламент и моли да бъде заличен от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ и Решение № 452-ЕП от 30.05.2019 г. по заявление до ЦИК с идентично съдържание от същата дата от Д. Пеевски.
При тази фактическа обстановка настоящият съдебен състав намира,че е сезиран с процесуално недопустима жалба. За наличие на допустимост на оспорването съдът е длъжен да следи и служебно, и без направено в този смисъл възражение.
Както бе посочено по-горе ,оспореното решение е постановено съобразно задължението на ЦИК по чл.387, ал.2 във вр. с чл.354, ал.1, т.6 от ИК да обяви имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България не по-късно от 5 дни след изборния ден.
Разпоредбата на чл.394, ал.1 от ИК лимитативно посочва лицата, имащи право на оспорване на решенията на ЦИК при изборите за членове на Европейския парламент и това са кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите-пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията в 7-дневен срок от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.
Жалбоподателите не са били участници в производството пред ЦИК, по което е постановено оспорваното решение .При извършена служебна справка (решение №224-ЕП/24.04.2019г. на ЦИК и регистрираните кандидатски листи на партиите и коалициите) настоящият съдебен състав установи, че оспорващите не са сред посочените лица, имащи право на оспорване. Друг е въпросът,че разпоредбата на чл.394, ал.1 от ИК касае право на оспорване на избора на членове на Европейския парламент,но при липса на друга уредба, следва да се приеме,че посочената разпоредба е приложима и при оспорване на други решения на ЦИК при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент.
От изложеното е видно,че жалбата е подадена от лица без правен интерес и по смисъла на чл.147, ал.1 от АПК, която разпоредба изисква с обжалваното решение да се нарушават или да са застрашени от нарушаване техни права или законни интереси или с решението да им се вменяват задължения, каквито до момента не са имали. В случая оспореното решение на ЦИК по никакъв начин не се отразява на тяхната правна сфера. Правният интерес и на двамата оспорващи не е нито личен, нито пряк и непосредствен.
Твърденията,основани на правата на двамата членове от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ да бъдат заличени от нея,са ирелевантни за настоящия спор.Впрочем по тях има произнасяне на ВАС по делата срещу Решение № 451-ЕП от 30.05.2019г. и на Решение № 452-ЕП от 30.05.2019 г. –двете на ЦИК,в които е прието,че правоотношенията са се развили между тези двама кандидати и ЦИК и са приключили с постановяване на оспорените решения,като последните касаят личен интерес на подателите на искането, който не се разпростира върху правната сфера на жалбоподателите, нито по друг начин се отразява върху техните интереси- определение № 8409 от 05.06.2019г. по адм. дело № 6486/2019г и определение № 8410 от 05.06.2019г по адм. дело № 6488/2019г-двете на Четвърто отделение на ВАС.
Доводите за признаване на право на оспорване в защита на обществен интерес също не могат да бъдат споделени,по аргумент от чл.16, ал.1 от АПК,че единствено на прокуратурата е признато правото за защита на този интерес. За сдруженията и избирателите защитата на обществения интерес може да се осъществи единствено чрез сезиране на прокуратурата.Позоваване от сдружението на целите в устава му също не може да обоснове пряк и непосредствен интерес от оспорване процесното решение на ЦИК,а дори и те не включват право на сдружението да осъществява контрол върху актове на ЦИК ,още по-малко при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент.
Иначе казано,при тези фактически данни за жалбоподателите липсва законово защитен правен интерес от обжалване на решението на ЦИК,а те не могат да бранят чужди права. Правният интерес е призната от АПК възможност да се търси съдебна защита срещу административен акт, който засяга права, свободи или законни интереси на граждани или организации,като под засягане по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и чл. 15, ал. 1 от АПК се разбира нарушаване или застрашаване на техни права, свободи или законни интереси. Недопустимо е оспорването на акта от лице, чиито права, свободи или законни интереси не са нарушени или застрашени,какъвто е настоящият случай.Липсата на правен интерес като абсолютна положителна процесуална предпоставка за съдебното обжалване има за правна последица недопустимост на жалбата и налага прекратяване на производството по делото - на основание чл.159, т.4 от АПК.
Освен това ,жалбата срещу процесното решение на ЦИК е недопустима и на още едно основание. Това решение ,съгласно чл.393 ИК , не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд ,т.е. няма компетентността да се произнесе по нея.
По тези съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по делото – да се прекрати.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 58, ал.3 от ИК и чл.159, т.1 и т.4 от АПК, Върховният административен съд ,Четвърто отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение гражданско движение "Боец - България обединена с една цел",представлявана от председателя Г. Георгиев и лично от последния, против решение № 456 от 31.05.2019 г.на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 6554/2019г. на Върховния административен съд, четвърто отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.